Doktorand/forskarutbildning

Permanent uppehållstillstånd

Som fackförbund ger SULF medlemmar stöd och råd i frågor som rör medlemmars lön- och anställningsförhållanden.

När det gäller migrationsrättsliga frågor hänvisar SULF dig till Migrationsverket. Det är de som fattar alla beslut om uppehållstillstånd och medborgarskap och har bäst kunskap och information när det gällande rättsläget. Som statlig myndighet har Migrationsverket en skyldighet att svara på dina frågor och ge dig vägledning i ditt ärende.

Genom den information SULF samlat på denna sida ger vi dig som medlem tips och information om regelverket och på så sätt kan du ställa rätt frågor till Migrationsverket utifrån din egen situation. Till Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverket

Migrationsverket har tagit fram en checklista för intyg gällande ett första tillstånd för doktorandstudier.

Här hittar du frågor och svar som ställdes till Migrationsverket under webbinariet i februari 2022. Frågorna och svaren är på engelska och ligger längst ned på sidan.

Webbinarium

Här kan du titta på alla våra inspelade webbinarier.

Frågor och svar

Vi har uppdaterat denna FAQ utifrån den senaste utvecklingen fram till april 2023, se frågan Kan jag ansöka om status som varaktigt bosatt i Sverige?. De nyheter vi infört berör:

  • Klargörande gällande försörjningskravet som nu enligt Migrationsverket tycks vara att du ska kunna försörja dig minst ett år framåt
  • Klargörande om att arbetslöshetsersättning kan medräknas för att uppfylla försörjningskravet men att du kan behöva begära intyg om det från Akademikernas arbetslöshetskassa
  • Ny information kring vid vilken tidpunkt försörjningskravet ska bedömas samt vid vilken tidpunkt kvalifikationstiden ska vara uppfylld
  • Information om att tid då du väntat på uppehållstillstånd och fått ett glapp mellan dem kan komma att medräknas som kvalifikationstid utifrån en dom i en migrationsdomstol
  • Information om att du kan behöva ansöka om ett annat uppehållstillstånd vid sidan om en ansökan om status som varaktigt bosatt för att säkra din rätt att stanna i Sverige och arbeta här samt få arbetslöshetsersättning i väntan på beslut samt för att du ska kunna fortsätta få socialförsäkringsförmåner utbetalda från Försäkringskassan

Riksdagen beslutade om förändringar i utlänningslagen och de trädde i kraft den 20 juli 2021. Bestämmelserna gäller alla som ansökt om permanent uppehållstillstånd.

Lagändringen innebär för forskare och doktorander främst att egen försörjning genom arbete eller eget företag krävs för att permanent uppehållstillstånd ska beviljas. Vad gäller kravet på fyra års uppehållstillstånd för forskarstudier, forskning eller arbete inom en sjuårsperiod sker inga förändringar. Tänk dock på att det kan krävas att du befunnit dig i Sverige under den tid du haft uppehållstillstånd vilket gör att tid med uppehållstillstånd före den dag du kom hit kan komma att räknas bort. Tid utomlands under den tid du är doktorand eller forskare kan ibland också ställa till problem, men det kan bero på skälet till utlandsvistelsen. Det finns t.ex. exempel där domstol har godtagit en period om sex månader utomlands under vilken den berörda bedrev forskarutbildningen. Det har ännu inte införts några krav på kunskaper i svenska eller samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd, men sådana krav kan komma för de som ansöker om permanent uppehållstillstånd i framtiden.

Det kan vara värt att notera att Migrationsverket sedan en tid tillbaka ger uppehållstillstånd i upp till fyra år i taget för forskarstudier (tidigare gavs de för högst två år i taget).

För att beviljas permanent uppehållstillstånd krävs nu att den sökande också har en varaktig och tillräcklig försörjning genom anställning eller eget företag. Som huvudregel ska en anställning enligt Migrationsverkets uppfattning bestå under minst 18 månader vid den tidpunkt beslut fattas, men denna tidsgräns kan komma att prövas i domstol framöver. Tillsvidareanställning uppfyller som regel kraven på varaktighet och i vissa fall kan en provanställning godtas. Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen kan inte inräknas som försörjning för permanent uppehållstillstånd, men det kan däremot vissa andra ersättningar såsom sjukpenning och föräldrapenning göra om de utgår tillfälligt och under den tid man har en anställning.

En annan viktig förändring är att medföljande familjemedlemmar som fyllt 18 år själva måste uppfylla försörjningskravet för att beviljas permanent uppehållstillstånd och de måste också ha haft uppehållstillstånd i minst tre år. Försörjningskravet gäller inte barn, men de måste ha haft uppehållstillstånd i minst tre år för att kunna få permanent uppehållstillstånd. Om dessa krav inte är uppfyllda kan istället ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ges om du kan försörja familjemedlemmarna.

Utöver detta ska du och dina familjemedlemmar ha för avsikt att bo i Sverige och ha levt ett skötsamt liv.

Om permanent uppehållstillstånd inte beviljas för den sökande eller en familjemedlem kan ändå i vissa fall ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas. Det kan till exempel gälla om en doktorand ännu inte är klar med forskarutbildningen, om ett uppehållstillstånd för att söka arbete under ett år efter avslutade studier eller avslutad forskning kan beviljas eller om du fått ett tillfälligt arbete. Om du ansöker om permanent uppehållstillstånd, men enligt Migrationsverket inte uppfyller kraven för det, så bör de pröva om du istället kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om du inte beviljas ett permanent. Du bör i den ansökan ange att du vill prövas för ett tidsbegränsat tillstånd särskilt om du önskar ett annat tillstånd än en förlängning av det du redan har. Om du, efter att funderat igenom din situation utifrån de nya bestämmelserna, misstänker att du inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd, men väl för ett förlängt uppehållstillstånd för till exempel forskarstudier eller ett annat tidsbegränsat uppehållstillstånd bör du överväga att endast ansöka om ett sådant och vänta med ansökan om permanent uppehållstillstånd. Detta då det kan förkorta handläggningstiden hos Migrationsverket.

Om du inte beviljas något nytt uppehållstillstånd alls kan du överklaga beslutet till migrationsdomstol. Du kan även i vissa fall överklaga ett beslut om permanent uppehållstillstånd även om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har beviljats. Det gäller i de fall Migrationsverket har avslagit din ansökan på grund av att de inte anser att du uppfyller försörjningskravet eller kravet på ett skötsamt liv. Under den tid överklagandet prövas kan du stanna kvar i Sverige och i de flesta fall får du också arbeta under denna tid. Du bör dock inte lämna Sverige under denna tid eftersom du då nekas inresa igen.

Det finns också en alternativ möjlighet att få permanent uppehållstillstånd genom att efter fem år ansöka om status som varaktigt bosatt. Om en sådan ansökan beviljas får du samtidigt permanent uppehållstillstånd. Kraven på försörjning med mera är något annorlunda i detta fall. Läs mer under frågan ”Kan jag ansöka om status som varaktigt bosatt?”

Vi förstår om det är en svår situation för dig som drabbas av förändringen. De som ansvarar för att svara på frågor om hur den nya lagen påverkar dig är Migrationsverket. Därför hänvisar vi i första hand alla frågor till Migrationsverket då de har en skyldighet att ge alla den service som behövs. Det är också de som fattar alla beslut om uppehållstillstånd. Genom de frågor och svar vi samlat på denna sida, och genom att arrangera seminarier, ger vi dig som medlem information om regelverket och på så sätt hjälper vi dig också att ställa rätt frågor till Migrationsverket utifrån din egen situation.

Du kan också genom att läsa vår information noga lättare förstå de svar du får och även upptäcka om de svar du får från Migrationsverket inte verkar rimliga. Vi kan också, om det handlar om frågor av principiell betydelse och som är nära kopplade till din anställning, ge råd kring sin situation. Generellt gäller att du för att få individuell facklig service ska ha varit medlem i minst tre månader och att det problem du har inte får ha uppstått innan du blev medlem.

SULF arbetar utöver det på ett övergripande plan för att förändra villkoren till det bättre genom att påverka politiker och andra beslutsfattare samt genom att bilda opinion i frågan. Läs mer nedan under frågan ”Vad gör SULF?”.

Permanent uppehållstillstånd innebär att man har rätt att bo och fritt arbeta i Sverige under den tid tillståndet gäller. Det innebär också att man har rätt till exempelvis studiemedel från Centrala studiestödsnämnden. Du kan också ansöka om medborgarskap.

Tidigare kunde du ansöka om permanent uppehållstillstånd så snart du fått ihop fyra år med uppehållstillstånd som kan ligga till grund för permanent uppehållstillstånd (oavsett hur lång tid du hade kvar på gällande uppehållstillstånd). Sedan april 2019 har Migrationsverket en ny tolkning av regelverket och hävdar istället att man inte bör ansöka förrän det är 14 dagar kvar på det nu gällande uppehållstillståndet.

Flera personer som sökt tidigare har fått ansökan avvisad och måste då lämna in en ny ansökan då det är 14 dagar kvar. SULF kan se att detta kommer att leda till problem då den som lämnar Sverige under glappet mellan två uppehållstillstånd, inte får komma in i landet igen. Detta gör det svårt att åka på konferens eller andra resor utomlands. Om du uppfyller kraven för status som varaktigt bosatt kan du dock lämna in en sådan ansökan istället och det kan göras även under den tid du har ett gällande tidsbegränsat uppehållstillstånd. På så sätt kan du få ditt uppehållstillstånd omvandlat till ett permanent uppehållstillstånd. Läs mer under frågan Kan jag ansöka om status som varaktigt bosatt i Sverige?.

Observera att du fortfarande får stanna och arbeta i Sverige under väntetiden.

Läs mer under de frågor och svar som Migrationsverket besvarar (på engelska).

Du får räkna samman tid med uppehållstillstånd för forskarstudier och tid med uppehållstillstånd för arbete. Tid med uppehållstillstånd som forskare kan också räknas in.

Från den 20 juli 2021 krävs att varje person som söker permanent uppehållstillstånd uppfyller kraven för det. Det går alltså inte längre att få permanent uppehållstillstånd automatiskt om en familjemedlem får det. Därför kan vara minst lika bra att söka permanent uppehållstillstånd på egen hand om du uppfyller kraven.

För att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd ska du ha haft uppehållstillstånd för forskarstudier i minst fyra år under en sjuårsperiod. Om det behövs kan även tid med uppehållstillstånd för arbete eller forskning inräknas. Hur forskarstudierna finansierats saknar betydelse och det finns inget krav på att examen ska ha avlagts. Om denna tidsgräns är uppfylld prövar Migrationsverket också om du har en bosättningsavsikt, det vill säga att du avser bo kvar i Sverige under en tid samt att du levt ett skötsamt liv.

Från och med den 20 juli 2021 krävs också att du har möjlighet att framöver försörja dig genom arbete eller eget företag. Ett sådant arbete ska enligt en förordning ha ”viss varaktighet”. Som huvudregel ska en sådan anställning/eget företag ha en varaktighet på 18 månader enligt Migrationsverkets uppfattning, men denna tidsgräns kan komma att prövas i domstol framöver. Denna nya bestämmelse kommer att gälla alla som ansökt om permanent uppehållstillstånd och inte fått något beslut före 20 juli 2021. Inkomster från arbetslöshetsförsäkringen kan inte medräknas i detta försörjningskrav (sådan ersättning kan dock medräknas för att i vissa fall få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd). Däremot kan ersättningar som sjukpenning och föräldrapenning medräknas om de utgår tillfälligt under den tid du har en anställning som har tillräcklig varaktighet.

Det finns också en alternativ möjlighet att få permanent uppehållstillstånd genom att efter fem år ansöka om status som varaktigt bosatt. Om en sådan ansökan beviljas får du samtidigt permanent uppehållstillstånd. Kraven på försörjning med mera är något annorlunda i detta fall. Läs mer under frågan ”Kan jag ansöka om status som varaktigt bosatt?”

För att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd ska du ha haft uppehållstillstånd för forskning i minst fyra år under en sjuårsperiod. Om det behövs kan även tid med uppehållstillstånd för arbete eller forskarstudier inräknas. Hur forskning finansierats saknar betydelse. Om denna tidsgräns är uppfylld prövar Migrationsverket också om du har en bosättningsavsikt, det vill säga att du avser bo kvar i Sverige under en tid samt att du levt ett skötsamt liv.

Från och med den 20 juli 2021 krävs också att du har möjlighet att försörja dig genom arbete eller eget företag och som huvudregel ska en sådan anställning/eget företag ha en varaktighet på 18 månader. Denna nya bestämmelse kommer att gälla alla som ansökt om permanent uppehållstillstånd och inte fått något beslut före 20 juli 2021. Inkomster från arbetslöshetsförsäkringen kan inte medräknas i detta försörjningskrav (sådan ersättning kan dock medräknas för att i vissa fall få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd). Däremot kan ersättningar som sjukpenning och föräldrapenning medräknas om de utgår tillfälligt under den tid du har en anställning som har tillräcklig varaktighet.

Det finns också en alternativ möjlighet att få permanent uppehållstillstånd genom att efter fem år ansöka om status som varaktigt bosatt. Om en sådan ansökan beviljas får du samtidigt permanent uppehållstillstånd. Kraven på försörjning med mera är något annorlunda i detta fall. Läs mer under frågan ”Kan jag ansöka om status som varaktigt bosatt?”

Om du har fått permanent uppehållstillstånd efter att ha varit doktorand i fyra år kan även din familj ansöka om permanent uppehållstillstånd. Från den 20 juli 2021 kan familjemedlemmar dock inte längre automatiskt få permanent uppehållstillstånd om du beviljas ett sådant. Varje familjemedlem måste själv uppfylla kraven för det och dessutom ska de ha rätt till fortsatt uppehållstillstånd. Kraven är att de kan försörja sig själva (detta krav gäller inte barn under 18 år), att de haft uppehållstillstånd i minst tre år och har levt ett skötsamt liv (detta krav gäller personer över 15 år).

Om dina familjemedlemmar inte uppfyller försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd kan de istället få ett tillfälligt uppehållstillstånd om du kan försörja dem. Försörjningskravet är i dessa fall annorlunda än vid permanent uppehållstillstånd eftersom även arbetslöshetsersättning med mera kan tillgodoräknas.

Om du, innan ditt tidigare uppehållstillstånd löpte ut, ansökt om permanent uppehållstillstånd eller ett fortsatt tidsbegränsat tillstånd får du fortsätta att vistas i Sverige. I de allra flesta fall får du också arbeta här under tiden din ansökan behandlas. Du bör dock inte lämna Sverige under den tid ansökan behandlas eftersom det kan vara svårt att återvända till Sverige om du inte hinner få ditt nya tillstånd i tid.

Om du är medborgare i ett land utanför EU och har bott i Sverige i fem år utan avbrott, kan du få status som varaktigt bosatt i Sverige. Detta är inte samma sak som permanent uppehållstillstånd, men om du blir beviljad status som varaktigt bosatt ska du enligt lag även få permanent uppehållstillstånd. Någon ytterligare prövning av villkoren för permanent uppehållstillstånd ska alltså inte göras efter beslutet om status som varaktigt bosatt. Status som varaktigt bosatt bygger på ett EU-direktiv och innebär också att du har större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett de flesta andra EU-länder. Har du status som varaktigt bosatt kan du vistas utanför Sverige om du vistas inom EU och i de länder som omfattas, i upp till 6 år. Dessa länder är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Du kan även, vid en mer permanent flytt till något av dessa länder, överföra din status som varaktigt bosatt dit.

För att få status som varaktigt bosatt i Sverige ska du:

  • ha bott i Sverige i minst fem år utan avbrott (Vistelse utanför Sverige under kortare tid än sex månader i följd och inte mer än tio månader sammanlagt under femårsperioden ska inte anses vara avbrott i vistelsen.). Det finns en oklarhet kring tidpunkt för beräkning av kvalifikationstiden, men enligt EU-direktivet och ett domstolsavgörande beräknas den vid ansökningstillfället, medan Migrationsverket tidigare har framfört att den räknas fram till beslutstillfället.
  • ha haft uppehållstillstånd eller på annan grund vistats lagligt i Sverige under de senaste fem åren (uppehållstillstånd för besök eller för andra studier än forskarstudier får inte medräknas)
  • kunna försörja dig och din familj. Notera att detta försörjningskrav inte är detsamma som för permanent uppehållstillstånd.

Kvalifikationstid – typ av uppehållstillstånd som kan räknas in

När det gäller vilka typer av uppehållstillstånd som kan godtas vid beräkningen av kvalifikationstiden så kan alla tillstånd som kan leda till permanent uppehållstillstånd tillgodoräknas. Det gäller till exempel uppehållstillstånd som forskarstuderande, forskare eller för arbete. Även uppehållstillstånd genom anknytning till en person som bor i Sverige liksom tid med uppehållsrätt (detta gäller till exempel dig som är brittisk medborgare och som bodde i Sverige före Brexit eller dig som bott i Sverige tillsammans med en EU/EES-medborgare som haft uppehållsrätt). Tid som inte får medräknas är till exempel uppehållstillstånd för andra studier än forskarstudier eller, enligt Migrationsverkets tolkning, tid med uppehållstillstånd för att söka arbete efter examen eller avslutad forskning. Migrationsverket har anfört att man heller inte kan räkna med tid då du väntar på beslut om nytt uppehållstillstånd om du beviljas nytt tillstånd från ett senare datum, det vill säga om det blir ett glapp mellan tillstånden. Här finns dock ett avgörande i en migrationsdomstol från våren 2023 som säger att även en sådan väntetid ska ses som en legal vistelse och därmed medräknas som kvalifikationstid. Enligt besked från Migrationsverket anser de att tid utan ett kvalificerande uppehållstillstånd innebär att man måste samla ihop en helt ny kvalifikationstid om fem år. De anser också att tid utomlands, utöver den som generellt godkänns (se ovan), inte kan tillgodoräknas även om man under den tiden varit utsänd till annat land av en statlig arbetsgivare. Detta är dock frågor som kan prövas i domstol.

Försörjningskravet

När det gäller försörjningskravet för status som varaktigt bosatt så gäller inte de krav som ställs upp för permanent uppehållstillstånd. Istället gäller här fortsatt de bestämmelser som gällde före den nya lagstiftningen trädde ikraft den 20 juli 2021. En viktig skillnad är att inkomsten inte behöver komma från eget arbete eller eget företag utan även andra inkomster kan medräknas. Det som ska bedömas är att man inte ska ligga det sociala biståndssystemet till last samt att försörjningen är tillräckligt långsiktig. Det betyder bland annat arbetslöshetsersättning och stipendier kan komma att godtas som framtida försörjning. En annan viktig skillnad är att man när det gäller status som varaktigt bosatt också kan få sin ansökan beviljad om man helt eller delvis har försörjts av en familjemedlem. Däremot anser Migrationsverket inte att en förmögenhet kan räknas utan i så fall bara avkastningen från en sådan.

Det finns såvitt SULF vet inte någon tydlig praxis kring långsiktigheten i försörjningen utan Migrationsverket gör en bedömning från fall till fall. Det får dock inte vara fråga om alltför sporadiska eller tillfälliga korttidsanställningar. Här kan ny domstolspraxis behöva växa fram för att vi ska få veta mer om dessa krav. Under 2023 har Migrationsverket indikerat att de vill se att den sökande kan försörja sig under minst ett år framåt i tiden. Även här finns en oklarhet kring vid vilken tidpunkt försörjningskravet ska vara uppfyllt, det vill säga om man ska se till ansökningstidpunkten eller vid den tidpunkt beslut fattas. Praxis från EU-domstolen indikerar att det är det förstnämnda som gäller. Migrationsverket har också sagt att arbetslöshetsersättning ska beaktas när försörjningskravet bedöms, men de har i en del fall krävt att sådan ersättning ska betalas ut och inte accepterat det faktum att den vid behov kommer att kunna betalas ut längre fram. Här rekommenderar SULF att du vänder dig till Akademikernas a-kassa och begär ett intyg på att du uppfyller kraven för att kunna få ersättning, hur hög ersättning du kan få samt att en sådan ersättning betalas ut under minst 14 månaders tid (300 ersättningsdagar och fem dagar per vecka vid hel arbetslöshet).

Ansökan

En ansökan om status som varaktigt bosatt kan lämnas in innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd löper ut. Om din ansökan beviljas kan du alltså i detta fall få ditt uppehållstillstånd utbytt mot ett permanent uppehållstillstånd även om du då beslut fattas har ett gällande tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det gör att du kan ansöka så snart du anser dig uppfylla kraven för status som varaktigt bosatt. Läs mer nedan i svaren från Migrationsverket. Om du inte redan har permanent uppehållstillstånd har Migrationsverket tidigare sagt att betraktar din ansökan som att du även söker permanent uppehållstillstånd och att du alltså inte behöver lämna in två olika ansökningar. På senare tid har de indikerat att de omprövat den hållningen vilket också kan påverka din rätt till förmåner från Försäkringskassan samt din rätt att arbeta och bo kvar i Sverige (och därmed också din rätt till arbetslöshetsersättning) i väntan på beslut för det fall det uppehållstillstånd du har löper ut under handläggningstiden. Du kan därför behöva lämna in en parallell ansökan om någon sorts uppehållstillstånd. Det viktigaste är som alltid att du ansöker innan ditt nu gällande uppehållstillstånd löper ut.

Har du status som varaktigt bosatt kan du vistas utanför Sverige om du vistas inom EU och i de länder som omfattas, i upp till 6 år. Dessa länder är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Du kan även, vid en mer permanent flytt till något av dessa länder, överföra din status som varaktigt bosatt dit.

Att ansöka om status som varaktigt bosatt kan således vara ett alternativt sätt att få permanent uppehållstillstånd om du har bott i Sverige i fem år men av något skäl inte uppfyller kraven för att få permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap.

Om du är medborgare i ett land inom EU/EES omfattas du av bestämmelserna om uppehållsrätt och behöver då inte söka uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållsrätt har exempelvis den som kommer hit för att arbeta eller studera (och har medel för sin försörjning). Personer som har uppehållsrätt ska inte söka uppehållstillstånd för forskarstudier eller forskning och kan heller inte beviljas ett sådant uppehållstillstånd (detta gäller även familjemedlemmar).

Folkbokföring

Den som är medborgare i ett EU/EES-land behöver inte ansöka om uppehållsrätt eller kontakta Migrationsverket. Däremot behöver du ansöka om folkbokföring hos Skatteverket. SULF har här noterat att Skatteverket kan neka folkbokföring om du inte är anställd och inte kan uppvisa intyg på att du har en heltäckande sjukförsäkring. Detta är en situation som inte ska kunna uppstå när den fria rörligheten inom EU nyttjas, men den uppstår på grund av oklarheter kring vilken medlemsstat som ska ansvara för sjukförsäkringen.

Familjemedlem till EU/EES-medborgare

Du som är familjemedlem till en EU/EES-medborgare med uppehållsrätt som bor i Sverige har också uppehållsrätt om den du bor tillsammans med har det. Du som är familjemedlem till en EU/EES-medborgare ska ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket så att du kan styrka din uppehållsrätt. Du behöver då inte ha något arbetstillstånd för att arbeta i Sverige.

Familjemedlemmar till svenska medborgare ska dock normalt söka uppehållstillstånd för att bo i Sverige tillsammans med en svensk medborgare. Du kan omfattas av uppehållsrätt om den svenska medborgaren själv utnyttjat den fria rörligheten inom EU och återvänder till Sverige

Permanent uppehållsrätt

När du har vistats i Sverige med uppehållsrätt i minst fem år har du permanent uppehållsrätt. Detta gäller även familjemedlemmar till EU/EES-medborgare som haft uppehållsrätt i fem år (det benämns då som permanent uppehållskort). Kontakta Migrationsverket för att ansöka om permanent uppehållsrätt/uppehållskort. Du behöver inte uppfylla några andra krav än att ha haft uppehållsrätt i fem år.

Nordisk medborgare

Om du är nordisk medborgare behöver du inte uppfylla kraven för varken uppehållsrätt eller uppehållstillstånd. Du behöver bara kontakta Skatteverket för folkbokföring.

Schweizisk medborgare

Om du är schweizisk medborgare gäller särskilda regler för uppehållstillstånd och varken du eller dina familjemedlemmar behöver arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Däremot ska du söka uppehållstillstånd om du ska vistas i Sverige i mer än tre månader. Schweiziska medborgare kan inte beviljas de särskilda uppehållstillstånden för studier eller forskning, men du har ändå rätt att studera och forska i Sverige om du uppfyller kraven för uppehållstillstånd. Observera att det finns särskilda regler som här gäller för medborgare i Schweiz och deras familjemedlemmar. Exempelvis kan ansökan göras utan avgift. Kontakt Migrationsverket för mer information.

Det faktum att schweiziska medborgare inte kan ges uppehållstillstånd för forskarstudier innebär tyvärr att du inte kan ansöka om permanent uppehållstillstånd efter fyra år på samma sätt som för andra icke EU/EES-medborgare. Däremot kan du efter fem år ansöka om status som varaktigt bosatt.

Migrationsdomstolen har i vissa fall beviljat den sökande PUT trots att hen inte haft uppehållstillstånd för forskarstudier i fyra år. Det kan t ex vara så att man haft uppehållstillstånd för master-studier eller för arbete som fortfarande gällde då man påbörjade forskarutbildningen. Domstolen har då sagt att det viktiga är anknytningen till Sverige som den sökande fått genom sina doktorandstudier, och inte vilken klassning uppehållstillståndet har. Det finns dock inga garantier för att PUT ska beviljas utan det görs en individuell prövning.

Vi har sett att Migrationsdomstolen i vissa fall har beviljat den sökande PUT trots att hen varit antagen som doktorand något mindre än fyra år. I dessa fall har domstolen sagt att doktorsexamen omfattar 240 hp, dvs fyra års forskarstudier på heltid.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för 12 månader, men varken mer eller mindre, om du uppfyller vissa kriterier. Det gäller både dig som haft uppehållstillstånd för studier, inklusive forskarstudier, och dig som haft uppehållstillstånd för forskning (ofta kallat gästforskare). För att beviljas ett uppehållstillstånd för att söka arbete ska du bland annat ha avslutat dina studier (med examen) eller din forskning, ha medel för din försörjning och ha en heltäckande sjukförsäkring och ansöka innan ditt nuvarande uppehållstillstånd löper ut. Notera att det här, till skillnad från vad som gäller för permanent uppehållstillstånd, inte krävs att försörjningen sker genom en anställning eller eget företag. Det betyder att bland annat arbetslöshetsersättning kan godtas som försörjning. Kravet på heltäckande sjukförsäkring är alltid uppfyllt om du är folkbokförd (har ett fullständigt personnummer).

Om du får ett sådant uppehållstillstånd kan du tyvärr inte, på grund av det SULF uppfattar som ett misstag i lagstiftningsarbetet, ansöka om uppehållstillstånd för forskning eller forskarstudier utan att först lämna Sverige och ansöka från utlandet. SULF arbetar med att påverka politikerna i riksdagen att ändra på detta. Du kan däremot ansöka om ett uppehållstillstånd för arbete eller ett permanent uppehållstillstånd under denna tid. Ett uppehållstillstånd för att söka arbete kan dock inte tillgodoräknas för att samla ihop de fyra år som krävs utan du måste i så fall sedan tidigare ha haft uppehållstillstånd för forskarstudier, forskning eller arbete (du får lägga ihop alla sådana tider) i minst fyra år under en sjuårsperiod.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats:
Uppe­hålls­till­stånd för att söka arbete efter studier
Uppe­hålls­till­stånd efter forsk­ning

Om du bedömer att du uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd rekommenderar vi att du i första hand ansöker om detta istället eftersom det är ett betydligt bättre uppehållstillstånd. Om Migrationsverket avslår din ansökan om permanent uppehållstillstånd så kommer de också att pröva om du kan få förlängt tillstånd för doktorandstudier. Om du redan har slutfört dina studier och därmed inte kan få en förlängning måste du i din ansökan ange att du vill ha ett uppehållstillstånd för att söka arbete om du vill att Migrationsverket ska pröva den frågan också.

De nya bestämmelserna för personer som har uppehållstillstånd för arbete gäller inte dig som har ett uppehållstillstånd för studier eller för forskning eftersom det är en annan typ av uppehållstillstånd. De nya reglerna innehåller dock en del förbättringar för den som har ett uppehållstillstånd för arbete och som är relevanta för våra medlemsgrupper. De två främsta är möjligheten för den som har ett uppehållstillstånd för arbete att ansöka om ett uppehållstillstånd för forskarstudier eller för forskning utan att först lämna Sverige samt möjligheten att under den tid man väntar på beslut ges möjlighet att resa in i Sverige.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

SULF rekommenderar att du redan nu börjar förbereda dig för att krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap kommer att komma i framtiden. Det finns redan ett förslag om att sådana krav ska införas för svenskt medborgarskap från den 1 januari 2025. Vi vet i dagsläget inte när detta införs även för permanent uppehållstillstånd eller vilka kunskaper som kommer att krävas. Ett tips är att du tar upp frågan om du på arbetstid kan få hjälp av lärosätet att gå en utbildning som hjälper dig att uppnå dessa krav i framtiden.

Det finns en möjlighet för dig som haft uppehållstillstånd för studier (inklusive forskarstudier) eller forskning att söka uppehållstillstånd i ett år för att söka arbete. Här hittar du mer information om att söka arbete efter studier eller forskning.

Om du har en familjemedlem som är svensk medborgare, EU/EES-medborgare eller har uppehållstillstånd kan också få rätt att stanna i Sverige via den personen. En ansökan om uppehållstillstånd kan i de flesta fall då lämnas in utan att du behöver lämna Sverige. Tänk på att i din ansökan om permanent uppehållstillstånd ange alla skäl du har för att beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för det fall du inte får ett permanent uppehållstillstånd.

Tänk på att du vid byte av uppehållstillstånd i vissa fall först kan behöva lämna Sverige och ansöka från utlandet. Migrationsverket har en sida där du kan ange vilket tillstånd du har och vilket du vill söka. Där kan du få besked om vad som gäller. Den finns på svenska och på engelska. Scrolla ner till ”Om du redan befinner dig i Sverige”.

Ja, det är det!

Även om arbetslöshetsersättning inte kan godtas för att uppfylla försörjningskravet vad gäller permanent uppehållstillstånd kan du fortfarande få arbetslöshetsersättning om de krav som gäller för det är uppfyllda. Dels kan i de allra flesta fall få ersättning medan du väntar på ett beslut om uppehållstillstånd och dels kan arbetslöshetsersättning godtas för att uppfylla det försörjningskrav som gäller för att du ska kunna beviljas uppehållstillstånd för att söka arbete under ett år. Det kan också räcka för att du ska uppfylla försörjningskravet för att dina familjemedlemmar ska få fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Det kanske viktigaste av allt är att arbetslöshetsersättning kan tillgodoräknas för att uppfylla de krav som ställs för att beviljas status som varaktigt bosatt vilket i sin tur ger permanent uppehållstillstånd. Läs mer under den frågan här på sidan.

Som medlem i SULF får du också en inkomstförsäkring som ger möjlighet till högre ersättning vid arbetslöshet om du också är med i a-kassan. Kvalifikationstiden är ett års medlemskap i både SULF och a-kassan och ska vara uppfyllt den första dag du blir arbetslös. Inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet ger ersättning under upp till 150 dagar, men du kan komplettera med en tilläggsförsäkring som täcker ytterligare 150 dagar. Även den ska tecknas minst ett år före den första dagen du blir arbetslös. Läs mer om det här.

Vi har varit mycket kritiska mot förslaget som bland annat innehöll språkkrav, ett krav som nu har skjutits på framtiden, men som sannolikt kommer att införas senare. Detta har vi framfört på olika sätt, till exempel i remissvar och i debattartiklar.

Försörjningskravet kommer att skapa stora problem för många eftersom det kan vara svårt att i direkt anslutning till avslutade forskarstudier eller avslutad forskning hitta ett arbete som varar i minst 18 månader, inte minst med tanke på hur vanligt det är med kortare visstidsanställningar inom akademin. Eftersom kravet på varaktighet ska prövas vid beslutstillfället kommer det också att uppstå en osäkerhet om kravet uppfylls beroende på hur lång handläggningstiden blir. De nya bestämmelserna riskerar därför att leda till att färre utländska medborgare kommer vilja eller kunna stanna i Sverige och bidra till kompetensförsörjningen. Risken är att vi går miste om många begåvningar och att internationaliseringen av högskolan försvåras. Idag har en stor andel av såväl doktoranderna som de som innehar en meriteringsanställning utländsk bakgrund. Det är tydligt att politikernas vilja att strama åt asylinvandringen har varit i fokus och inte hur Sverige ska kunna behålla kvalificerade personer som exempelvis avlägger doktorsexamen i landet.

SULF kommer att fortsätta att arbeta med frågan för att förhoppningsvis kunna åstadkomma förändringar vilket dock kommer att kräva lagändringar eller ny domstolspraxis.