info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

Doktorand/forskarutbildning

Nu är det klart att utbildningsbidragen för doktorander försvinner. Från den 1 juli 2017 upphör förordningen om utbildningsbidrag för doktorander. Det innebär att det från detta datum så kan inga doktorander få utbildningsbidrag. Istället är det huvudregeln i högskoleförordningen, nämligen att doktorander skall ha anställning, som gäller framöver.

Det finns en övergångsregel att de som erhållit utbildningsbidrag innan sista juni 2017 går på de äldre föreskrifterna det vill säga kan ha utbildningsbidrag. Det är därför viktigt att vi ser till att högskolorna inte missbrukar möjligheten och konsekvent använder utbildningsbidragen innan den sista juni.

Genom att förordningen om utbildningsbidrag upphör så blir det ett antal konsekvensändringar i Högskoleförordningen. 4 § i 5 kapitlet upphör och alla anknytningar till utbildningsbidrag försvinner ur såväl 5 kap som i 7 kapitlet.

I högskoleförordningen finns också en övergångsbestämmelse nämligen att för doktorander som har utbildningsbidrag och som lämnar denna senast den 30 juni 2022 så gäller de äldre bestämmelserna.

En konsekvensändring har också skett i Diskrimineringslagen, där begreppet utbildningsbidrag har borttagits i 4 kap 18 §. I övrigt är det ingen ändring i Diskrimineringslagen.

Utbildningsbidrag fasas ut
De flesta lärosäten har redan fasat ut utbildningsbidragen, men för de som fortfarande går på utbildningsbidrag gäller fortfarande följande information: Utbildningsbidrag är en form av studiefinansiering och inte en anställning. Det innebär att lärosätet inte betalar några av de sociala avgifter som medför att du har rätt till sjukpenning eller föräldrapenning. Du som mottar utbildningsbidrag betalar dock inkomstskatt.

Utbildningsbidrag regleras i en särskild förordning (Förordning om utbildningsbidrag för doktorander) och får lämnas till den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid statlig högskola/universitet eller vid Handelshögskolan i Stockholm. Urval ska göras efter förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Den som tidigare har fått utbildningsbidrag har företräde till bidrag.

Bidragets storlek
Utbildningsbidragets storlek beslutas av regeringen och uppgår för närvarande till 15 500 kr/månad vid heltidsstudier. Vid deltidsstudier får utbildningsbidrag lämnas med lägst 50 procent av helt bidrag.

Bidragstiden
För utbildning på forskarnivå som ska avslutas med en doktorsexamen eller en konstnärlig doktorsexamen får utbildningsbidrag lämnas för sammanlagt högst två bidragsår och tio månader. Det får dock inte lämnas för längre tid än som motsvarar helt bidrag under ett bidragsår och fem månader. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har haft utbildningsbidrag.

Om det finns särskilda skäl får dock utbildningsbidrag lämnas för längre tid. Särskilda skäl kan exempelvis vara ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer/studentorganisationer.

Minst tre år med doktorandtjänst
Det finns andra begränsningar för användningen av utbildningsbidrag. Vid studier för doktorsexamen får utbildningsbidrag inte lämnas för hela studietiden om fyra år, utan minst tre år ska finansieras med doktorandtjänst.

Den som har bedrivit forskarutbildning med annan finansiering än utbildningsbidrag kan inte ges utbildningsbidrag om det återstår högst tre år till doktorsexamen. En sådan person ska istället erbjudas anställning. Alla lärosäten har idag fattat beslut om en mer förmånlig policy än detta där doktorander erbjuds anställning från första dagen. Inga nya doktorander har således utbildningsbidrag numera.

Företräde till anställning som doktorand
Den som har fått utbildningsbidrag för doktorander ska efter ansökan anställas som doktorand, senast när det enligt den individuella studieplanen återstår tre års utbildning till doktorsexamen.

Sjukdom och föräldraledighet
Eftersom utbildningsbidrag inte är en anställning är det inte grund för en sjukpenninggrundande inkomst (SGI), något som spelar stor roll om du skulle bli sjuk, föräldraledig eller liknande. Som doktorand på utbildningsbidrag har du har dock rätt att behålla utbildningsbidraget vid sjukdom, föräldraledighet eller liknande. Du har också rätt att behålla utbildningsbidraget vid förtroendeuppdrag inom fackliga eller studentorganisationer. Bidraget förlängs då i samma omfattning på högskolans/institutionens bekostnad.

Om du varit anställd innan du antogs som forskarstuderande kan det ibland vara förmånligare att i stället utnyttja så kallad vilande sjukpenning (SGI) från din tidigare anställning. Du avsäger dig då hela, eller delar av, utbildningsbidraget.

Om du har utbildningsbidrag kombinerat med assistenttjänst kan du normalt få sjuk- eller föräldrapenning på assistenttjänsten och samtidigt behålla hela utbildningsbidraget.

Pension
Utbildningsbidrag är pensionsgrundande till allmänna pensionen men eftersom det inte är en anställning omfattas du inte av pensionsavtalet (PA-16) och får ingen tjänstepension.

Utan anställning för institutionstjänstgöring
En förutsättning för lärosätets möjlighet att låta dig arbeta med annat än egen forskarutbildning är att du har en anställning. Som doktorand utan anställning kan du inte åläggas arbete för institutionen.

Tjänstegrupplivförsäkring
Det är viktigt att vara försäkrad under tiden som du befinner dig på arbetsplatsen. Som doktorand med utbildningsbidrag omfattas av du av en särskild tjänstegrupplivförsäkring: ”Statens Tjänstegrupplivförsäkring för AMU/AMI-elever m fl., Värnpliktiga m fl., Doktorander”.

Försäkringen gäller från första dagen du har utbildningsbidrag och ger dig bra försäkringsskydd.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}