info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

Sjukdom

19 mars, 2020
Här samlar vi frågor, svar och information som är bra att veta när det gäller coronaviruset. Eftersom information och rekommendationer kan ändras rekommenderar vi även att ta del av myndigheternas information.

Myndighetsinformation

Folkhälsomyndigheten
Arbetsgivarverket 
Myndigheternas krisinformation
Försäkringskassan har samlat frågor och svar om bland annat smittbärarpenning, sjukpenning och vab.
1177 Vårdguiden har information om när du behöver kontakta vården och om hur behandling går till.

Distansundervisning

Universitetsläraren: Metod – digitalisering
Universitetsläraren: Rättigheter och skyldigheter för universitetslärarna när det gäller distansundervisning
Saco: Tänk på det här när du jobbar hemma

Frågor och svar

SULF har bestämt att ställa in centrala aktiviteter under mars och april. När det gäller lokala aktiviteter avgör den lokala SULF-föreningen vid det aktuella lärosätet om aktiviteten ska genomföras. I den mån som SULF centralt får information om inställda aktiviteter kommer vi informera om det i vårt kalendarium.

Att du får sjuklön från första dagen om du blir sjuk och behöver stanna hemma från jobbet. Regeringen och samarbetspartierna presenterade den 11 mars att karensavdraget (som motsvarar den tidigare karensdagen) kommer att slopas under en viss begränsad tidsperiod och att staten kommer att stå för den kostnaden. Tidsperioden anges vara från den 11 mars till den 31 maj, med möjlighet till förlängning.

Precis som förut så betalar inte arbetsgivaren den sjuklön som motsvarar första sjukdagen utan kommer att göra karensavdrag (det vill säga det som tidigare var karensdag) men du kommer att få ersättning för det från Försäkringskassan. Observera att du själv måste söka ersättning från Försäkringskassan för karensavdraget. Du kommer att kunna göra det retroaktivt från den dag regeln började gälla.

De extra 10 procenten (plus knappt 90 procent av lön som överstiger den högsta lönenivå som Försäkringskassan ersätter) som arbetsgivaren fyller upp med gäller bara efter sjuklöneperioden, det vill säga från dag 15 när sjukpenning utgår. Innan dess gäller 80 procent av lönen (sjuklön). (19/3)

Regeringen har beslutat att kravet på läkarintyg från och med den åttonde dagen i sjukperiod tillfälligt ska slopas. Således behöver du tillsvidare inte något läkarintyg för de första 14 dagarna i en sjukperiod. (16/3)

Det kan arbetsgivaren göra genom arbetsledningsrätten, men självklart har du då rätt till lön som vanligt. (16/3)

Om din arbetsgivare bestämmer att du ska arbeta hemma eller helt avstå från att arbeta utan stöd i Smittskyddslagen har du rätt att få lön. Det kan till exempel handla om att arbetsgivaren av försiktighetsskäl vill att alla ska arbeta hemifrån. (16/3)

Det är enbart läkare som har möjlighet att besluta om att sätta en person i karantän om du har eller kan antas ha varit utsatt för smitta. Finns ett sådant beslut så får du inte arbeta. Om du arbetar inom det statliga avtalsområdet har du då enligt kollektivavtal rätt att behålla din lön om läkare beslutat att du inte får arbeta för att du är, eller misstänks vara, smittbärare. Detta kallas lön till smittbärare.

Om du inte arbetar inom det statliga avtalsområdet och inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av coronaviruset kan du få smittbärarpenning. Försäkringskassan beslutar om vilken ersättning du har rätt till. (16/3)

Ja. I nuläget rekommenderar expertmyndigheter inte någon allmän stängning av arbetsplatser. Om din arbetsgivare ändå väljer att göra det har du rätt till lön. (16/3)

Nej, anställda som får sin arbetstid och lön sänkt för att arbetsgivaren vill möta en ekonomisk nedgång, så kallat korttidsarbete, kan inte få a-kassa för den förlorade inkomsten. Endast den som blir uppsagd och arbetslös på hel- eller deltid kan få ersättning, och då är det viktigt att man har varit medlem i a-kassan, enligt information från Akademikernas a-kassa. (16/3)

Nej, man kan inte kräva att få jobba hemifrån. Att avvika från arbetsplatsen olovligen kan ses som en arbetsvägran och du riskerar då allvarliga konsekvenser

Du bör försöka ha en dialog med din arbetsgivare och tala om varför du är orolig och vilka lösningar som skulle kunna vara möjliga. Har du möjlighet att jobba hemifrån kan det vara ett alternativ men inget man kan kräva. Arbetsgivaren kan inom ramen för arbetsledningsrätten kräva att arbete utförs på arbetsplatsen. (16/3)

Arbetsgivaren kan bara arbetsleda inom anställningsavtalet. Frågan om arbetsskyldighet i hemmet är alltså beroende av hur nställningsavtalet ser ut och vilka överenskommelser det finns mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Vid arbete i hemmet gäller anställningsavtalet som vanligt och de rättigheter och skyldigheter som följer med anställningen. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetstagarens arbetsmiljö även när arbete utförs i hemmet. För att säkerställa att arbetsmiljön i hemmet är tillfredsställande och inte skapar risk för ohälsa krävs en kontinuerlig dialog med arbetstagaren i bland annat arbetsmiljöfrågor. Se mer om arbetsmiljöfrågor vid hemarbete på Arbetsmiljöverket.

En person som utför sitt förvärvsarbete i hemmet och råkar ut för ett olycksfall kan vara försäkrad för olycksfall i arbetet enligt personskadeavtalet (PSA). Detta förutsätter dock att olycksfallet står i påtagligt och direkt samband med det förvärvsarbete som utförs. För just denna fråga se Arbetsgivarverket.

(25/3)

Arbetsgivaren kan ålägga dig sådant arbete, men du bör se till att det i så fall dokumenteras på lämpligt sätt, till exempel genom en uppdatering av din tjänstgöringsplan och att det då tydligt framgår att du åläggs arbete utöver den plan som fanns sedan tidigare. Eftersom lärare har årsarbetstid så kan arbetstid omfördelas under året. Om det sedan vid årets slut visar sig att du beordrats arbete utöver ordinarie årsarbetstid så har du rätt till övertids- eller mertidsersättning beroende på om du arbetar hel- eller deltid. Om undervisning schemaläggs på kvällar och helger kan extra ersättning för detta utgå.

Här kan du kan läsa mer om årsarbetstid och de lokala arbetstidsavtalet på ditt lärosäte. Där finns mer om olika ersättningar. (17/3)

Din arbetsgivare är i det här läget inte skyldig att betala ut lön. Du kan däremot ha rätt att vara föräldraledig enligt Föräldraledighetslagen. Andra alternativ kan vara att du kommer överens med din arbetsgivare om att arbeta hemma eller att ta ut semester eller tjänstledighet.

Du har rätt att vara ledig för vård av barn (VAB) med tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken, och 8 § föräldraledighetslagen, om ett barn är sjukt, är smittbärare eller om dess ordinarie vårdare är sjuk. Detta gäller också om det finns en konkret misstanke om att barnet sprider smitta. Det kan exempelvis vara en läkare eller en sjuksköterska som har bedömt detta. (16/3)

Vård av sjukt barn liksom all annan föräldraledighet ger rätt till förlängning av doktorandanställning om det behövs för att slutföra forskarutbildningen. Om arbetsgivaren hanterar frågan på annat sätt kan detta utgöra brott mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen eftersom doktoranden då inte får samma förutsättningar som den som inte varit föräldraledig. Rekommendationen är att doktoranden tar upp detta med sin handledare och prefekt/annan chef och att det dokumenteras i studieplanen.
(27/3)

SULF:s uppfattning är att lärosätena i första hand bör undersöka möjligheterna att genomföra disputationen med hjälp av digitala kanaler på utsatt tid. UKÄ har också nyligen klargjort att det inte finns några rättsliga hinder mot att genomföra den på distans, men att man kan behöva vidtaga vissa åtgärder för att uppfylla kravet på att disputationen ska vara offentlig.

Om det inte är möjligt att genomföra disputationen digitalt är det vår uppfattning att du ska få fortsatt anställning fram till dess att den kan genomföras. Detta är en situation som du inte kan råda över och omständigheterna är enligt SULF:s uppfattning sådana att det finns särskilda skäl att förlänga anställningen även utöver fyra års heltidsstudier.

Tänk på att det tyvärr inte är möjligt att få arbetslöshetsersättning om anställningen löper ut och studierna inte är avslutade. Normalt anses de avslutade när avhandlingen är inlämnad för tryckning och alla kurser är avklarade. För mer information om detta hänvisar vi till Akademikernas a-kassa. (Uppdaterad 24/3)

SULF rekommenderar dig att diskutera villkoren med din arbetsgivare innan inspelning sker. Det kan till exempel handla om omfattningen av lärosätets nyttjanderätt till det material som ska användas för distansundervisning, till exempel inspelade föreläsningar, kompendier, instuderingsfrågor och annat, och hur materialet ska uppdateras och kvalitetssäkras. SULF:s uppfattning är att lärarundantaget som huvudregel gäller även för material som används i distansundervisning.

Läs mer om upphovsrätt och lärarundantaget.

Om du har några frågor om upphovsrätt, kontakta kontakta den lokala fackliga företrädaren vid ditt lärosäte. (Uppdaterad 24/3)

Nej, arbetsgivaren bestämmer inte över vad man gör på sin fritid och kan inte kräva att man avbokar en resa. Om man är överens med arbetsgivaren och de kan betala för den avbokade resan kan det vara en lösning, men inget arbetsgivaren kan kräva. I skrivande stund rekommenderar myndigheterna att man ska avstå från alla onödiga resor, oavsett land. (16/3)

Hittade du det du sökte?

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på sulf.se godkänner du det. Läs mer om användning av kakor.