info

Medlemsrådgivningens telefontider vecka 11 och 12: måndag 9.00-11.30, onsdag 12.30-15.00 och fredag 9.00-11.30. Snabbaste sättet att kontakta oss är via mejl, radgivning@sulf.se.

SULF.se / Kalender / Årsmöte /Mälardalens universitet: årsmöte Saco-S

Mälardalens universitet: årsmöte Saco-S

KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE
Samtliga Saco-S medlemmar vid Mälardalens universitet kallas till ordinarie medlemsmöte (årsmöte)
Onsdag 23 mars
Lokal: Zoom https://mdh-se.zoom.us/j/66765826465
Årsmötet börjar kl. 16.30

Handlingar: 
Kallelse
Verksamhetsberättelse 2021
Stadgar

Vid medlemsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. Fråga om mötets behöriga utlysande
2. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokollsjusterare tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av föredragningslista
5. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse, bifogas
6. Val av
a) ordförande
b) styrelseledamöter
c) suppleanter
d) valberedning samt sammankallande i denna
Underlag sänds ut en vecka före medlemsmötet
7. Övriga frågor
a) Förslag till beslut (proposition) från styrelsen
Stadgeproposition för Saco-S, MdU, bifogas
b) Eventuella frågor (motioner) från medlemmar

Ev skriftliga frågor från medlemmarna och styrelsen svar sänds ut en vecka före medlemsmötet.

Efter årsmötet kommer det finnas tid för eventuella frågor som inte tagits upp

VÄLKOMMEN
/Styrelsen

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?