Umeå: årsmöte

Årsmöte

Årsmöte SULF Umeå

Onsdag den 8 februari 2023 kl. 15.15

Vi bjuder på kaffe/te och semlor från kl. 15.00

Plats: Triple Helix i förvaltningshuset.
Anmälan: För att vi ska vara säkra på att semlorna räcker till alla så behöver vi din anmälan, skicka mail till berit.bergstrom@umu.se senast den 6 feb 2023.

Dagordning

1.  Mötets öppnande

2.  Mötets behöriga utlysande

3.  Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare

4.  Fastställande av föredragningslista

5.  Verksamhetsberättelse 2022

6.  Fastställande av verksamhetsplan och budget 2023

7. Val av

       a) Ordförande

       b) Styrelseledamöter

       c) Suppleanter

       d) Valberedning

8. Val av företrädare i Saco-S-rådet vid Umeå universitet

9. Val av SULF/Umeås ombud med ersättare till SULF:s doktorandförenings årsmöte

10. Behandling av propositioner och övriga ärenden som styrelsen angivit i kallelsen till mötet eller som mötet enhälligt beslutar att ta upp.

11. Behandling av motioner.

12. Övriga frågor.

13. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse 2022
Förslag till Verksamhetsplan 2023
Valberedningens förslag