SULF.se / SULF-bloggen / Basanslag / Ett nytt anslagssystem engagerar!

Ett nytt anslagssystem engagerar!

Igår, den 21 februari, ordnade SULF tillsammans med Akademikerförbundet SSR ett välbesökt seminarium om vad högskolesektorn vill se i direktiven till den aviserade utredningen om styr- och resurssystemet.

I min inledning reste jag bland annat frågan om hotet mot den akademiska friheten som garant för ett demokratiskt samhälle, vilket var ett tema i flera inlägg. Men många, många andra frågor restes. I slutet av seminariet fick panelen och seminariedeltagare/tittare uppmaning att formulera direktivtexter. För att göra det mer spännande återger jag dessa direktiv nedan utan att ange vem som sade det.

Från panelen kom följande:

Resurstilldelningssystemen ska

 • främja utveckling bättre än idag
 • freda basanslagen från politiska pekpinnar
 • undersöka möjliga sätt hur resurstilldelningen kan främja kvalitet genom att sätta studenternas lärande i centrum
 • ha kvalitet och breddad rekrytering i fokus
 • bygga ett styr- och resurssystem som värnar vetenskapens integritet och ger lärosätena de bästa förutsättningar att utbilda studenter i såväl ämnen som kritiskt tänkande
 • ha en beredskap att integrera extern finansiering på ett konstruktivt sätt.

Från seminariedeltagarna via Twitter, #utredningsdirektiv, kom följande;

 • Utredningen bör observera att resursbrist inte kan lösas genom beräkningsalgoritmer för resursfördelning
 • Utredningen bör utreda konsekvenserna av produktivitetsavdraget och föreslå en reformerad modell
 • Undanröj hinder för samverkan men fördela inte resurser baserat på samverkan,
 • Utred hur utvecklingskontrakt kan användas för att stärka autonomin.
 • Utred hur fördjupad dialog mellan Utbildningsdepartementet och universitet och högskolor kan utformas för att stärka möjligheter till profilering o självständighet
 • Stimulerar samverkan och dialog mellan akademi och samhälle.
 • Undersök hur ett system kan främja kvalitet i kärnuppdragen, särskilt utbildning!
 • Ta hänsyn till olika ämnesområdens lärmetoder med möjlighet tillständig förbättring

Framväxten av ett nytt resurssystem är en framtidsfråga för våra lärosäten. SULF kommer därför att engagera sig i frågan på olika sätt. Ett sätt var att arrangera seminariet tillsammans med Akademikerförbundet SSR. Innehållet i seminariet var mycket intressant och förtjänar verkligen att du ser det!

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?