info

SULF värnar miljön! Om medlemsavgiften betalas elektroniskt av alla SULF-medlemmar, gör det skillnad för miljön. Så för miljöns skull – välj autogiro eller e-faktura. För pappersavier tillkommer en avgift om 19 kr per utskickad avi från årsskiftet. Läs mer här eller kontakta SULF:s medlemsregister.

SUAF:s styrelse

Vid SUAF:s ombudsmöte den 9 november 2015 valdes en ny styrelse för perioden 2015-2018. Extra ombudsmöte genomfördes elektroniskt i februari 2018. Efter det extra ombudsmötet fick styrelsen nedan sammansättning.

Ordförande: Annika Blekemo, Stockholms universitet
Vice ordförande: Christer Gardelli, Luleå tekniska universitet

Ledamöter:
Anders Rydlöv, Lunds universitet
Berit Forsman, Högskolan Väst
Gunilla Ransbo, Uppsala universitet
Mikael Åsman, Blekinge tekniska högskola

Suppleanter:
Gustav Malmborg, Uppsala universitet, Campus Gotland
Rebecka Johansson, Malmö universitet
Johan Pålsson, Umeå universitet
Pär Sundén, Luleå tekniska universitet

Kontaktombudsman för SUAF är Git Claesson Pipping på SULF:s kansli.

SUAF:s frågor

SUAF kommer att driva bland annat följande frågor:

  • Att aktivt bevaka universitetsadjunkternas arbetssituation och anställnings-trygghet.
  • Universitetsadjunkternas karriärmöjligheter är en annan viktig fråga som kommer att bevakas.
  • Universitetsadjunkter skall ha rätt till en kompetensutveckling/forskning som motsvarar minst 30% av årsarbetstiden.
  • Beslut som är fattade på förbundskongressen som rör universitetsadjunkter.

Vid SUAF:s ombudsmöte den 9 november 2015 valdes en ny styrelse och antogs en ny verksamhetsplan för perioden 2015-2018.

Verksamhetsplan SUAF

Verksamhetsplan för 2016 – 2018 (riktlinjer)

SUAF har som sin målsättning att driva frågor som påverkar universitetsadjunktens situation på både lång och kort sikt. Som framgår av verksamhetsplanen så har vi många olösta frågor som har ökat i aktualitet under de senaste åren. En oerhört central fråga med tanke på att lärarkategorin adjunkt sedan 1 januari 2011, inte längre regleras av högskoleförordningen, är att fortsatt verka för adjunktens framtid inom högskolan. Även frågan om satsning på adjunkters kompetensutveckling, möjlighet och rätt till befordran är fortfarande den typen av frågor som kräver stort engagemang och tålmodighet. Det som nu är viktigt i den planerade verksamheten är att SUAF har fortsatt och ännu tätare kontakt med universitetsadjunkterna på våra Universitet och högskolor. Den kontakten ska SUAF skapa både genom tydligare digital närvaro och synlighet i SULFs medlemstidskrift Universitetsläraren. SUAF har god hjälp i sitt arbete från SULF:s förbundsstyrelse och kanslipersonal.

SULFs Universitetsadjunkters förening, sektion inom Sveriges universitetslärarförbund, kommer under den kommande verksamhetsperioden 2016 – 2018, förutom att arbeta med medlemsrekrytering och aktivt bevaka universitetsadjunkternas arbetssituation och anställningstrygghet, verka för;

• Att aktivt bevaka universitetsadjunkternas arbetssituation och anställningstrygghet.

• Universitetsadjunkter ska ha tydliga karriärmöjligheter.

• Universitetsadjunkter ska ha rätt till en kompetensutveckling/forskning som motsvarar 30 % av årsarbetstiden.

• Universitetsadjunkter ska kunna ges möjlighet att bedriva doktorandstudier även understigande omfattningen 50 %.

• Universitetsadjunkter ska ingå i kollegiala sammanhang där beslut fattas inom våra universitet och högskolor

• Beslut som är fattade på förbundskongressen som rör universitetsadjunkter

Utöver de nu uppräknade exemplen på frågeställningar som SUAF kommer att driva finns det alltid behov av omvärldsbevakning med fokus på universitetsvärlden. Aktuell omvärldsbevakning är därför en viktig aktivitet för styrelsen.

SUAF

Michael Svedemar Christer Gardelli Annika Blekemo

Berit Forsman Anders Rydlöv Eva Spens

Marie-Louise Österlind

Stadgar SUAF

Stadgar för SUAF

Stadgarna fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2013-01-25

Allmänna bestämmelser

§ 1 Ändamål

SULF:s universitetsadjunkters förening (SUAF) är en sektion inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF), med uppdrag att bevaka sektionsrelaterade frågor.

SUAF är organisation för de av SULF:s medlemmar som är anställda som universitetsadjunkt, adjunkt eller motsvarande. Tillhörighet till SUAF avgörs av SULF:s kansli med ledning av tillgängliga uppgifter gällande medlemmens anställning.

SUAF:s verksamhet regleras av denna stadga som fastställs av förbundsstyrelsen.

SUAF har till uppgift att:

tillvarata och bevaka sektionsmedlemmarnas intressen i enlighet med SULF:s stadga och av kongressen eller förbundsstyrelsen fattade beslut
bedriva medlemsrekrytering
ge medlemsstöd i sektionsrelaterade frågor
bedriva opinionsbildning och sprida kännedom om sektionens verksamhet
utgöra beredningsorgan för förbundsstyrelsen i sektionsfrågor
hålla förbundsstyrelsen informerat om sektionens verksamhet.

§2 Organisation

SUAF utövar sin verksamhet genom ombudsmöte, extra ombudsmöte och styrelse.

Sektionens verksamhetsår är kalenderår.

§3 Regler för beslut och val

Rösträtt vid ombudsmöte och extra ombudsmöte får endast utövas personligen.

Beslut fattas med enkel majoritet bland avgivna giltiga röster, om ej annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal har sittande mötesordförande utslagsröst, utom vid val med sluten omröstning, då lotten skiljer.

Val förrättas med sluten omröstning om fler personer föreslagits än som ska väljas och om någon röstberättigad begär det.

Ombudsmöte

§4 Ombudsmöte

Ombudsmötet är SUAF:s högsta beslutande organ.

§5 Ombudsmötets sammansättning

Ombudsmötet består av 25 ombud. Ombud ska tillhöra SUAF.

Det medlemsantal som skall ligga till grund för fördelningen av mandaten skall beräknas på antalet SULF-medlemmar tillhörande SUAF i respektive lokalförening enligt notering i förbundets medlemsregister i april månad det år ombudsmötet äger rum.

Ombud utses av SULF:s lokalföreningar och meddelas förbundskansliet senast 15 september det år ordinarie ombudsmöte äger rum.

Ett mandat tilldelas varje lokalförening (valkorporation) med minst 20 medlemmar tillhörande SUAF. De mandat som återstår efter föregående fördelning fördelas på lokalföreningar enligt följande formel:

SULF-medlemmar tillhörande SUAF i lokalförening x Antalet återstående mandat

SULF:s totala medlemsantal tillhörande SUAF

De mandat som därefter återstår tillfaller lokalföreningarna efter storleken av det överskott som uppkommit vid denna fördelning. Mellan lika överskott avgörs företrädet genom lottning.

Ombudens mandattid löper fram till nästa ordinarie ombudsmöte.

§6 Närvarorätt och yttranderätt

Närvaro och yttranderätt tillkommer även sektionsstyrelseledamot, förbundets revisorer, sektionens valberedning samt SULF:s handläggande tjänstemän. Även annan person än SULF-medlem får medges närvarorätt och yttranderätt genom beslut av två tredjedelar av de röstande.

§7 Ombudsmöte

– kallelse, handlingar och ärenden

Ombudsmöte hålls i anslutning till SULF:s ordinarie kongress och kan ske i valfri mötesform.

Ombudsmöte sammanträder på kallelse av styrelsen. Kallelse till ombudsmöte ska utsändas senast trettio dagar före ombudsmötet tillsammans med föredragningslista, motioner och motionssvar samt, om möjligt, övriga möteshandlingar.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

Fastställande av röstlängd
Val av mötesordförande, sekreterare och två protokollsjusterare tillika rösträknare
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av föredragningslista
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse för verksamheten
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av verksamhetsplan och budget
Behandling av propositioner
Behandling av motioner
Val av

a) Ordförande

b) sex styrelseledamöter

c) två till fyra suppleanter

d) valberedning

e) revisor med suppleant

Övriga ärenden som styrelsen angivit i kallelsen till mötet eller som mötet enhälligt beslutar att ta upp.

§ 8 Extra ombudsmöte

– kallelse, handlingar och ärenden

Styrelsen ska därutöver kalla till extra ombudsmöte när styrelsen finner det erforderligt eller när minst hälften av ombuden eller revisorerna skriftligen begär det. Extra ombudsmöte kan ske i valfri mötesform.

Kallelse till extra ombudsmöte efter begäran ska tillsammans med föredragningslista utsändas senast 14 dagar efter det att en skriftlig begäran inkommit till föreningens ordförande.

§9 Motion till ombudsmöte

Rätt att begära behandling vid ombudsmöte av visst ärende (motion) tillkommer SULF:s lokalföreningar eller enskild SULF-medlem tillhörande SUAF. Motion till ombudsmöte skall ha inkommit till styrelsen senast 15 september det år ordinarie ombudsmöte hålls.

§ 10 Val

Ombudsmötets val ska beredas av en valberedning. Detta gäller dock ej vid val av valberedning. Valberedningens förslag tillställs ombud senast två veckor före ombudsmötet.

§ 11 Protokoll

Protokoll ska föras vid ombudsmötet och extra ombudsmöte. Protokollet ska justeras av mötesordförande och protokolljusterare. Reservation och anteckning till protokollet ska anmälas innan ombudsmötet har avslutats.

Styrelse

§ 12 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, och ett jämnt antal övriga ledamöter samt två till fyra suppleanter. Styrelsen kan inom sig utse vice ordförande, sekreterare samt arbetsutskott.

§ 13 Kallelser och uppgifter

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen ska sammanträda minst en gång per halvår.

Styrelsen ska även kallas då minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. Vid sådan begäran ska styrelsemöte hållas senast 14 dagar efter det att den inkommit till föreningens ordförande.

Styrelsen åligger att:

bedriva verksamhet i enlighet med sektionens ändamål och fatta beslut i frågor som anges i sektionens stadga
verkställa av ombudsmötet fattade beslutföra protokoll över behandlade ärenden och fattade beslut
bereda ärenden som ska föreläggas ombudsmötet upprätta förslag till verksamhetsplan och budget.

Styrelsen äger rätt att:

utse arbetsgrupper för att bereda enskild fråga eller grupp av frågor till styrelsen

§ 14 Beslut och protokoll

Styrelsen är beslutsför då minst fyra styrelseledamöter inklusive tjänstgörande suppleanter, är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträde.

Styrelsen får delegera beslutanderätten i viss fråga eller grupp av frågor till ordföranden, annan styrelseledamot eller eventuellt arbetsutskott. Ordförande får i styrelsens ställe fatta beslut i brådskande ärenden. Beslut som fattas i styrelsens ställe skall rapporteras till styrelsen.

Särskilda organ

§ 15 Valberedning

Valberedningen ska bestå av minst två personer, varav en sammankallande.

Vid förslag till sektionsstyrelse bör valberedningen eftersträva en bred sammansättning med avseende på vetenskapsområde, kön och lärosäte.

§ 16 Revisor

En revisor ska granska styrelsens arbete samt upprätta en revisionsberättelse till ombudsmötet.

Stadgeändring

§ 17 Stadgeändring

Beslut om förslag till ändring av dessa stadgar fattas av ombudsmötet och fastställs av förbundsstyrelsen.

För sådan ändring krävs antingen:

beslut med två tredjedels majoritet av samtliga ombud, eller likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande ombud vid två på varandra följande ombudsmöten.

Hittade du det du sökte?

Sulf.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det.