Search for:

Chalmers: årsmöte

Årsmöte

Välkommen på årsmöte!

Datum: Onsdag 7 februari 2024

Tid: 12.00-13.00

Plats:  Fackliga lokalerna, Gibraltarvallen 5.

Styrelsen bjuder på smörgås och dricka om du anmäler dig senast 31/1 till Jan Swenson (jan.swenson@chalmers.se).

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Dagordningen fastställes
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokollsjusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Revisionsberättelse för verksamheten
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 10. Val av
  Ordförande

  1. Styrelseledamöter

  1. Suppleanter (rangordnade alternativt personliga)

  1. Valberedning

  Revisor med suppleant
 11. Val av företrädare i lokalt Saco-S-råd
 12. Val av föreningens ombud med ersättare till SDF:s ombudsmöte
 13. Vart tredje år val av föreningens ombud med ersättare till SULF:s kongress samt val av föreningens ombud till sektionernas ombudsmöten
 14. Behandling av propositioner och övriga ärenden som styrelsen angivit i kallelsen till mötet eller som mötet enhälligt beslutar att ta upp.
 15. Behandling av motioner
 16. Mötets avslutande

Årsmötet äger rätten att delegera punkter 12-13 helt eller delvis till styrelsen.

Årsmöteshandlingar:
Kallelse/dagordning
Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsplan 2024