Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Biträdande lektor

Biträdande Universitetslektor (BUL)

Biträdande Universitetslektor, BUL, är en typ av meriteringsanställning skapad för att framför allt relativt nydisputerade ska ha möjlighet till en karriärväg mot en fast anställning som universitetslektor. Anställningen är reglerad i Högskoleförordningens (HF) 4 kap., 4 a, 12 a, samt 12 c §§.

4 a § beskriver vem som är behörig att anställas som biträdande lektor och lyder:

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Varje högskola bestämmer själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en biträdande lektor. Inför en sådan anställning ska högskolan även ställa upp de bedömningsgrunder som kommer att tillämpas i ett ärende om befordran till lektor enligt 12 c §. Förordning (2017:844).

Vid anställningar inom staten gäller 4 § i lagen om offentlig anställning (LOA) som säger att: Vid anställning ska avseende fästas bara vid sakliga grunder så som förtjänst och skicklighet. Skickligheten ska sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Skrivningarna i HF 4 kap. 4 a § ger dock lärosätena möjlighet att frångå detta genom att anställa personer som är mindre meriterade i och med att det där anges att man främst bör anställa den som inte har en äldre doktorsexamen än fem år. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Det är också viktigt att veta att femårsgränsen från disputation inte är absolut. Alla disputerade har rätt att ansöka och blir bedömda. Arbetsgivaren kan om man finner lämpligt ändå anställa en person som disputerat mer än fem år innan ansökningsdagen. Detta enligt ett beslut (regnr 22-302-04) i Överklagandenämnden för högskolan. I beslutet säger överklagandenämnden att det var tillåtet att anställa en person som hade en något äldre doktorsexamen än fem år då skillnaden i meriter jämfört med annan sökande var tillräckligt stor.

Vidare regleras hur en BUL ska anställas i HF 4 Kap 12a § som säger: En biträdande lektor får anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

En anställning enligt första stycket får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

För en anställning enligt första och andra styckena gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får det göras undantag från första och andra styckena. Förordning (2017:844).

Detta betyder att den sökande ska ha en anställning på minst 4 år och max 6 år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl, dock längst till en sammanlagd tid på 6 år.

Under sin anställning ska man ansöka om att bli befordrad till universitetslektor och anställningen omvandlas i så fall till en tillsvidareanställning som lektor. Den här sortens befordran är reglerad i HF enligt 12 c § som säger: En biträdande lektor som är anställd enligt 12 a § vid en högskola ska efter ansökan befordras till lektor vid den högskolan, om han eller hon

  1. har behörighet för en anställning som lektor, och
  2. vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som högskolan enligt 4 a § andra stycket har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor.

En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor. Förordning (2017:844)

Här är det viktigt att tänka på att de bedömningskriterier som ligger till grund för befordran ska finnas med i anställningsannonsen och vara tydligt formulerade. Universitetet kan inte komma i efterhand med nya krav och kriterier för att kunna befordras. Det är också viktigt att veta att beslutet som fattas om befordran eller inte befordran till universitetslektor går från 1 april 2018 att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Det vanliga är också att det finns lokala kollektivavtal som reglerar förutsättningarna för anställningen men även i lärosätenas anställningsordning och befordringsordning kan det finnas reglering av denna anställning. SULF rekommenderar att du tar kontakt med din lokala Saco-S organisation för att få mer information om vad som gäller på just ditt lärosäte angående anställningen som biträdande universitetslektor.