Sök efter:

SULF:s personuppgiftspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

I denna personuppgiftspolicy beskrivs i vilket syfte och för vilka ändamål vi samlar in uppgifter, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring vår hantering av dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy gäller till exempel när du använder vår webbplats eller söker medlemskap i förbundet. SULF är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du till exempel söker medlemskap i SULF.

All behandling av personuppgifter inom SULF sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av vår webbplats kan utgöra personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Medlem

Ändamål och rättslig grund för behandling

SULF kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem.

Därför behandlar SULF, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att du ska:

 • Få råd och stöd i frågor som rör dina löne- och anställningsförhållanden samt i frågor som har nära anknytning till dessa samt i professionsfrågor.
 • Få rättshjälp genom att bli företrädd i samband med förhandlingar, i domstolsprocess och i domstolsliknande processer
 • Få de rättigheter du har enligt kollektivavtal.
 • Få den inkomstförsäkring samt det förskydd och erbjudande avseende personförsäkring som ingår i medlemskapet.
 • Få förbundstidningen, nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande.
 • Delta i utbildningar, seminarier och andra medlemsmöten.
 • Betala rätt medlemsavgift.
 • Om du är dubbelansluten – bli företrädd av ett av de förbund du är medlem i och betala rätt medlemsavgift.

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär och/eller för att fullgöra vissa rättsliga skyldigheter vi har, som t.ex. en kollektivavtalad skyldighet.

Därför behandlar SULF också, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att:

 • Genomföra kollektivavtalsförhandlingar.
 • Genomföra medlemsundersökningar.
 • Genomföra enkätutskick gällande bland annat lönestatistik.
 • Framställa lönestatistik och statistik över arbetslöshet.
 • Fastställa ombudsfördelningen till Akademikernas a-kassas årsmöte.

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär, för att fullgöra vissa rättsliga skyldigheter vi har och/eller uppgifter av allmänt intresse som förbundet utför.

Mottagare av uppgifter

För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra. När det är aktuellt lämnas uppgifter till följande mottagare:

 • Arbetsgivare – exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar.
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter.
 • Det försäkringsbolag som förbundet samarbetar med rörande inkomstförsäkring och personförsäkring.
 • Trygghetsstiftelsen och motsvarande omställningsorganisationer.
 • Akademikernas a-kassa.
 • Tryckerier och distributionsföretag – när det gäller förbundstidning och andra trycksaker.
 • Andra fackförbund som SULF samarbetar med och förhandlingsorganisationer, till exempel Saco-S som SULF ingår i. SULF kan ha gemensamt personuppgiftsansvar med en sådan förhandlingsorganisation.
 • Saco.
 • Av förbundet anlitade leverantörer av IT-stöd.
 • För hantering och förvaring av handlingar hos externa arkiv i enlighet med SULF:s arkivplan.

Så skyddar vi dina personuppgifter

För att logga in på Mina sidor och förtroendemannasidorna använder du BankID. På det sättet kan ingen obehörig få tag på dina uppgifter.

Lagringstid

SULF kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med förbundets raderingsrutiner när de ändamål för vilka behandlingarna sker inte längre är aktuella.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling som sker, att få din personuppgifter rättade, att i vissa fall få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas, att i vissa fall invända mot behandling samt rätt till så kallade dataportabilitet. Dina rättigheter framgår av GDPR artikel. 15-18, 20, 21, 22. Du kan läsa mer om dem på tillsynsmyndighetens webbplats, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kurs- och eventadministration

SULF kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera den aktuella kursen/eventet.

SULF sparar de uppgifter du lämnar vid kursanmälan för framtida administration. Detta för att SULF ska kunna kontrollera att du inte redan har gått den kurs du anmält dig till och i vissa fall att du är behörig att gå den kurs du anmält dig till. Om du samtycker till det används även uppgifterna för att skicka riktade kurserbjudanden till dig.

SULF sparar de uppgifter du lämnar vid eventanmälan för att kunna skicka dokumentation till dig efter eventet.

För behandlingen är den rättsliga grunden intresseavvägning och avtal.

SULF behandlar endast uppgift om allergier eller andra matpreferenser efter samtycke.

Så här hanterar vi personuppgifter i mejl

SULF använder mejl som arbetsverktyg och hanterar samtliga inkommande mejl.

SULF undviker i möjligaste mån användningen av känsliga personuppgifter och personnummer i mejl. SULF rekommenderar dig som mejlar förbundet att göra detsamma.

I utgående mejl undviker SULF att skriva om en tredje person på ett sådant vis att informationsskyldighet uppnås. SULF har som utgångspunkt att aldrig skriva om en tredje person på ett sådant vis att texten inte kan visas för den det berör. SULF skriver endast undantagsvis om personer som inte deltar i kommunikationen, t. ex. vid diskussioner kring huruvida en viss person ska bjudas in som föreläsare.

Om SULF mottar mejl som innehåller sådana uppgifter om en tredje person att förbundet bedömer att den personen ska informeras om personuppgiftsbehandlingen kommer förbundet upplysa avsändaren om detta och uppmana avsändaren att informera den tredje personen. SULF kommer inte eftersöka den tredje personens kontaktuppgifter.

SULF sparar inga mejl som innehåller personuppgifter i mejlsystemet. En bedömning sker utifrån mejlens innehåll och om mejlen ska sparas sker detta antingen i förbundets ärendesystem eller på en säker server.

Så här hanterar vi personuppgifter i sociala medier

SULF raderar inlägg, kommentarer, länkar och publikationer som enligt vår bedömning är kränkande, stötande, syftar till att marknadsföra eller misskreditera annan verksamhet, eller innebär upphovsrättsintrång eller brottslig verksamhet. Meddela oss gärna omgående om du lägger märke till sådana uppgifter. Skulle någon återkommande posta sådana uppgifter kan vi komma att stänga av hen från plattformen.

När du publicerar frågor och kommentarer på vår sida får du inte dela känslig information om andra. Känslig information är till exempel facktillhörighet, sexuell läggning, religion m.m. Använd dig av taggningsfunktionen om du vill tipsa andra om våra inlägg – då får de information om att deras namn finns på vår sida.

Facebook, Twitter och liknande plattformar är primärt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i sina plattformar. Däremot är SULF ansvarig för viss behandling som sker på dessa sidor.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) rörande vår behandling av dina personuppgifter. Läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Uppgifter som krävs för att du ska kunna bli medlem i förbundet

För att du ska kunna bli medlem i SULF behöver du lämna de uppgifter till oss som vi efterfrågar i formuläret till medlemsansökan.

Automatiserat beslutsfattande

Om du har lämnat uppgifter till oss om disputationsdatum så höjs din avgift från reducerad avgift till ordinarie avgift från och med detta datum. Höjningen sker automatiskt om du inte meddelar oss ändrat disputationsdatum.

Personuppgiftsansvarig

SULF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas i denna ansökan. Kontaktuppgifter till SULF är följande:

Sveriges universitetslärare och forskare
Ferkens gränd 4
111 30 Stockholm
08-505 836 00 (växel)
kansli@sulf.se

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska också bland annat vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

e-post: Dataskyddsombud.sulf@sweco.se

Uppdaterad 2023-04-13