Information om behandling av personuppgifter
Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.I denna personuppgiftspolicy beskrivs i vilket syfte och för vilka ändamål vi samlar in uppgifter, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring vår hantering av dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy gäller till exempel när du använder vår webbplats eller söker medlemskap i förbundet. SULF är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du till exempel söker medlemskap i SULF.

All behandling av personuppgifter inom SULF sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av vår webbplats kan utgöra personuppgifter.
Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Ändamål och rättslig grund för behandling
SULF kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem.

Därför behandlar SULF, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att du ska:

 • Få råd och stöd i frågor som rör dina löne- och anställningsförhållanden samt i frågor som har nära anknytning till dessa samt i professionsfrågor
 • Få rättshjälp genom att bli företrädd i samband med förhandlingar, i domstolsprocess och i domstolsliknande processer
 • Få de rättigheter du har enligt kollektivavtal
 • Få den inkomstförsäkring samt det förskydd och erbjudande avseende personförsäkring som ingår i medlemskapet
 • Få förbundstidningen, nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande
 • Delta i utbildningar, seminarier och andra medlemsmöten
 • Betala rätt medlemsavgift
 • Om du är dubbelansluten – bli företrädd av ett av de förbund du är medlem i och betala rätt medlemsavgift

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär och/eller för att fullgöra vissa rättsliga skyldigheter vi har, som t.ex. en kollektivavtalad skyldighet.
Därför behandlar SULF också, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att:

 • Genomföra kollektivavtalsförhandlingar
 • Genomföra medlemsundersökningar
 • Genomföra enkätutskick gällande bl.a. lönestatistik
 • Framställa lönestatistik

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär, för att fullgöra vissa rättsliga skyldigheter vi har och/eller uppgifter av allmänt intresse som förbundet utför.

Lagringstid
SULF kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med förbundets raderingsrutiner när de ändamål för vilka behandlingarna sker inte längre är aktuella.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om den behandling som sker, att få din personuppgifter rättade, att i vissa fall få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas, att i vissa fall invända mot behandling samt rätt till s.k. dataportabilitet. Dina rättigheter framgår av GDPR artikel. 15-18, 20, 21, 22. Du kan läsa mer om dem på tillsynsmyndighetens webb, www.datainspektionen.se

Mottagare av uppgifter
För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra. När det är aktuellt lämnas uppgifter till följande mottagare:

 • Arbetsgivare – exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar
 • Skattemyndigheten – vad gäller avdrag för medlemsavgifter
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter
 • Det försäkringsbolag som förbundet samarbetar med rörande inkomstförsäkring och personförsäkring
 • Trygghetsstiftelsen och motsvarande omställningsorganisationer
 • Tryckerier och distributionsföretag – när det gäller förbundstidning och andra trycksaker
 • Andra fackförbund som SULF samarbetar med och förhandlingsorganisationer, t.ex. Saco-S som SULF ingår i. SULF kan ha gemensamt personuppgiftsansvar med en sådan förhandlingsorganisation
 • Saco
 • Av förbundet anlitade leverantörer av IT-stöd
 • För hantering och förvaring av handlingar hos externa arkiv i enlighet med SULF:s arkivplan

Rätten att lämna klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter. Läs mer på www.datainspektionen.se

Uppgifter som krävs för att du ska kunna bli medlem i förbundet
För att du ska kunna bli medlem i SULF behöver du lämna de uppgifter till oss som vi efterfrågar i formuläret till medlemsansökan.

Automatiserat beslutsfattande
Om du har lämnat uppgifter till oss om disputationsdatum så höjs din avgift från reducerad avgift till ordinarie avgift från och med detta datum. Höjningen sker automatiskt om du inte meddelar oss ändrat disputationsdatum.

Personuppgiftsansvarig
SULF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas i denna ansökan. Kontaktuppgifter till SULF är följande:
Sveriges universitetslärare och forskare
Ferkens gränd 4
111 30 Stockholm
08-505 836 00 (växel)
kansli@sulf.se

Dataskyddsombud
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska också bl.a. vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Några av förbunden inom Saco har valt att ha ett gemensamt dataskyddsombud. SULF är ett av dessa förbund. SULF:s dataskyddsombud har följande kontaktuppgifter:

Tel: 08-613 48 00
e-post: kansli@saco.se

Hittade du det du sökte?

Sulf.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det.