info

Kansliet är stängt 5 & 6 juni / The office i closed June 5 & 6

SULF.se / SULF:s föreningar /SULF Umeå universitet

SULF Umeå universitet

SULF/Umeå har för närvarande ca 1200 medlemmar. Vi är därmed det största Sacoförbundet vid universitetet. SULF/Umeå är den lokala SULF-föreningen vid Umeå universitet och ingår i Saco-S-rådet vid Umeå universitet. Saco-S-rådet är den lokala parten vid alla förhandlingar vid myndigheten och representerar alla Sacomedlemmar vid Umeå universitet.

SULF/Umeå har ett lokalt kansli gemensamt med Saco-S-rådet och beläget i Akademiska Hus, ingång T, Artediegränd 4. Behöver du hjälp kontaktar du saco@adm.umu.se. Saco-S-rådet har en hemsida med information om dess verksamhet. Den hittar du här, https://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-radet-vid-umea-universitet/.

Kontaktpersoner SULF Umeå universitet

Per Lundgren, ordförande (per.lundgren@umu.se)
Berit Bergström, (berit.bergstrom@umu.se)

Årsmöte SULF Umeå universitet

Årsmötet hölls den 8 februari, 2023.

Professorsföreningen i Umeå - en del av SULF/Umeå

Professorsföreningen i Umeå är kanske Sveriges äldsta professorsförening, etablerad redan 1964. Föreningen har representation från alla Umeå Universitets fakulteter samt SLU Umeås skogsfakultet (den SLU-fakultet som är placerad i Umeå).

Professorsföreningens huvudsakliga uppgift är att verka för medlemmarnas fackliga och professionella intressen och för medlemsrekryteringen på orten. Vidare, att inom ramen för SULF:s totala verksamhet tillvarata och bevaka medlemmarnas fackliga, sociala och ekonomiska intressen. Professorsföreningen är också representerad i den lokala SULF-styrelsen, vilket lett till en god samordning mellan professorsförening och lokalförening.

Kontaktperson professorsföreningen

Carina Keskitalo, ordförande (Carina.Keskitalo@umu.se)


Årsmöte professorsföreningen 7/6-2023

Hej alla professorer inom SULF UmU!

Välkommen till Professorsföreningen i Umeås årsmöte onsdag 7 juni klockan 15.30-16.30, följt av årsmötesföredrag av SULF:s ordförande professor Sanna Wolk och samkväm med smörgåstårta!

Årsmöte

Tid: 15.30-16.30
Lokal: Professorn i förvaltningshuset eller via zoom 
Zoomlänk: https://umu.zoom.us/j/67940970671

Motioner

Inkom gärna med motioner till ordförande Carina.Keskitalo@umu.se – eller kom och diskutera direkt vid mötet! Ingen anmälan behövs.

Årsmötesföredrag

Direkt efter mötet hålls Professorsföreningens årsmötesföredrag. SULF:s ordförande Sanna Wolk, professor i juridik med fokus på immaterialrätt, besöker oss från Stockholm och talar om ”Upphovsrätt i forskningen”.

Tid: 17.00
Lokal:
Lindellhallen 3
Anmälan: ingen anmälan behövs till föredraget och alla saco-anslutna vid Umeå universitet är välkomna.

Samkväm med smörgåstårta

Efter föredraget bjuder vi på smörgåstårta i fiket på plan 2 i förvaltningshuset tillsammans med Umeå Emeritiprofessorers förening. Anmäl dig till samkvämet (så att vi beställer tillräcklig mängd smörgåstårta) till agneta.andersson@umu.se senast fredagen den 26 maj.

Dagordning för årsmötet

(dokument återfinns nedan 3 veckor före mötet):

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 2. Val av mötesordförande, sekreterare och protokollsjusterare
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Verksamhetsberättelse
 5. Fastställande av verksamhetsplan
 6. Val av
  1. Ordförande
  2. Styrelseledamöter
  3. Valberedning
 7. Behandling av propositioner och övriga ärenden som styrelsen angivit i kallelsen till mötet eller som mötet enhälligt beslutar att ta upp.
 8. Behandling av motioner

Vänliga hälsningar och väl mött!

Professorsföreningen i Umeås styrelse (https://sulf.se/sulfs-foreningar/sulfumea/)

Professorsföreningen i Umeå håller regelbundet öppna träffar till vilka alla professorer bjuds in (även de som inte är SULF-anknytna). Som talare brukar till exempel ny rektor bjudas in efter rektorsbyte, och bland annat har Universitetskanslersämbetet, UKÄ, presenterat vid flera tillfällen. Under de senaste åren har till exempel UKÄ:s generaldirektör och utredare i KI-skandalen presenterat vid föreningens årsmöte i juni.

Något seminarium per år brukar hållas i samverkan med Umeå emeritiförening, som etablerades 1999 och nystartade 2010-2011 med nya stadgar. Emeritiföreningen är inte en SULF-förening utan fristående men har samverkan med Umeå professorsförening. Som professorsföreningen Umeå täcker även emeritiföreningen in alla fakulteter: föreningen har också representant i Umeå professorsförening vilket skapar integration mellan dessa. Emeritiföreningen har bland annat framgångsrikt drivit frågor om en miniminivå för emeritiresurser, vilken togs 20 februari 2018 som ett rektorsbeslut (”Handläggningsordning för ställning som anknuten professor emeritus/emerita” vid Umeå Universitet).

“Att bevaka professors-professionen; att värna om forskningsbaserad undervisning och handledning samt kvalitetssäkrad forskning; att vidare hävda värdet av en kollegial styrning och ledning; att bevaka och verka för tillämpningen av ett transparant och rättssäkert rekryteringssystem vid akademiska tjänstetillsättningar vid Umeå universitet, likväl som när ledningsuppdrag utses; samt att värna om och verka för den akademiska friheten.” (Professorsföreningen i Umeå Verksamhetsberättelse 2017/2018)

Festskrift professorsföreningen i Umeå
Rapport om professorers arbetsvillkor: Ingen tid för forskning

Professorsföreningen i Umeå var också generellt representerad i den nationella professorsföreningen under den tid den existerade, och ledamöter deltog bland annat i arbetet med rapporten “Ingen tid för forskning” samt samarbetet mellan nationell nivå och olika lokala akademier och professorsföreningar.  Se gärna film eller kortversion av seminariet “Ingen tid för forskning – om forskningens förutsättningar”som genomfördes i samband med att rapporten släpptes.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?