SULF/Umeå har för närvarande ca 1200 medlemmar. Vi är därmed det största Sacoförbundet vid universitetet. SULF/Umeå är den lokala SULF-föreningen vid Umeå universitet och ingår i Saco-S-rådet vid Umeå universitet. Saco-S-rådet är den lokala parten vid alla förhandlingar vid myndigheten och representerar alla Sacomedlemmar vid Umeå universitet.

SULF/Umeå har ett lokalt kansli gemensamt med Saco-S-rådet och beläget i Akademiska Hus, ingång T, Artediegränd 4. Behöver du hjälp kontaktar du saco@adm.umu.se. Saco-S-rådet har en hemsida med information om dess verksamhet. Den hittar du här, https://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-radet-vid-umea-universitet/.

Kontaktpersoner:

Per Lundgren, ordförande (per.lundgren@umu.se)
Berit Bergström, (berit.bergstrom@umu.se)

Årsmöte SULF Umeå

Onsdag den 8 februari 2023 kl. 15.15

Vi bjuder på kaffe/te och semlor från kl. 15.00

Plats: Triple Helix i förvaltningshuset.
Anmälan: För att vi ska vara säkra på att semlorna räcker till alla så behöver vi din anmälan, skicka mail till berit.bergstrom@umu.se senast den 6 feb 2023.

Dagordning

1.  Mötets öppnande

2.  Mötets behöriga utlysande

3.  Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare

4.  Fastställande av föredragningslista

5.  Verksamhetsberättelse 2022

6.  Fastställande av verksamhetsplan och budget 2023

7. Val av

       a) Ordförande

       b) Styrelseledamöter

       c) Suppleanter

       d) Valberedning

8. Val av företrädare i Saco-S-rådet vid Umeå universitet

9. Val av SULF/Umeås ombud med ersättare till SULF:s doktorandförenings årsmöte

10. Behandling av propositioner och övriga ärenden som styrelsen angivit i kallelsen till mötet eller som mötet enhälligt beslutar att ta upp.

11. Behandling av motioner.

12. Övriga frågor.

13. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse 2022
Förslag till Verksamhetsplan 2023
Valberedningens förslag

Professorsföreningen i Umeå - en del av SULF/Umeå

Professorsföreningen i Umeå är kanske Sveriges äldsta professorsförening, etablerad redan 1964. Föreningen har representation från alla Umeå Universitets fakulteter samt SLU Umeås skogsfakultet (den SLU-fakultet som är placerad i Umeå).

Professorsföreningens huvudsakliga uppgift är att verka för medlemmarnas fackliga och professionella intressen och för medlemsrekryteringen på orten. Vidare, att inom ramen för SULF:s totala verksamhet tillvarata och bevaka medlemmarnas fackliga, sociala och ekonomiska intressen. Professorsföreningen är också representerad i den lokala SULF-styrelsen, vilket lett till en god samordning mellan professorsförening och lokalförening.

Stadgar

Festskrift professorsföreningen i Umeå
Rapport om professorers arbetsvillkor: Ingen tid för forskning

Professorsföreningen i Umeå var också generellt representerad i den nationella professorsföreningen under den tid den existerade, och ledamöter deltog bland annat i arbetet med rapporten ”Ingen tid för forskning” samt samarbetet mellan nationell nivå och olika lokala akademier och professorsföreningar.  Se gärna film eller kortversion av seminariet ”Ingen tid för forskning – om forskningens förutsättningar”som genomfördes i samband med att rapporten släpptes.

Kontaktperson

Carina Keskitalo, ordförande (Carina.Keskitalo@umu.se)

Läs mer om professorsföreningens styrelse, prioriterade områden och verksamhet:

Professorsföreningen i Umeå håller regelbundet öppna träffar till vilka alla professorer bjuds in (även de som inte är SULF-anknytna). Som talare brukar till exempel ny rektor bjudas in efter rektorsbyte, och bland annat har Universitetskanslersämbetet, UKÄ, presenterat vid flera tillfällen. Under de senaste åren har till exempel UKÄ:s generaldirektör och utredare i KI-skandalen presenterat vid föreningens årsmöte i juni.

Något seminarium per år brukar hållas i samverkan med Umeå emeritiförening, som etablerades 1999 och nystartade 2010-2011 med nya stadgar. Emeritiföreningen är inte en SULF-förening utan fristående men har samverkan med Umeå professorsförening. Som professorsföreningen Umeå täcker även emeritiföreningen in alla fakulteter: föreningen har också representant i Umeå professorsförening vilket skapar integration mellan dessa. Emeritiföreningen har bland annat framgångsrikt drivit frågor om en miniminivå för emeritiresurser, vilken togs 20 februari 2018 som ett rektorsbeslut (”Handläggningsordning för ställning som anknuten professor emeritus/emerita” vid Umeå Universitet).

”Att bevaka professors-professionen; att värna om forskningsbaserad undervisning och handledning samt kvalitetssäkrad forskning; att vidare hävda värdet av en kollegial styrning och ledning; att bevaka och verka för tillämpningen av ett transparant och rättssäkert rekryteringssystem vid akademiska tjänstetillsättningar vid Umeå universitet, likväl som när ledningsuppdrag utses; samt att värna om och verka för den akademiska friheten.” (Professorsföreningen i Umeå Verksamhetsberättelse 2017/2018)

Professorsföreningen i Umeå höll sitt årsmöte 1 juni, följt av årsmötesföredrag av Länsråd Lars Lustig och samkväm.

Föreningen bevakar och verkar för de professionella och fackliga intressena för professorer inom SULF vid campus Umeå (se länk: https://sulf.se/sulfs-foreningar/sulfumea/). Professorsföreningen i Umeå är den mest etablerade professorsföreningen inom SULF, och styrelsen tar gärna emot förslag på hur ni vill att vi ska bevaka era intressen – så kom gärna och ge oss inspel även om du inte skrivit någon motion!

Dagordning för årsmötet (dokument återfinns på länken nedan 3 veckor före mötet):

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 1. Val av mötesordförande, sekreterare och protokollsjusterare
 2. Fastställande av föredragningslista
 1. Verksamhetsberättelse
 1. Fastställande av verksamhetsplan
 1. Val av
  1. Ordförande
  2. Styrelseledamöter
  3. Valberedning
 1. Behandling av propositioner och övriga ärenden som styrelsen angivit i kallelsen till mötet eller som mötet enhälligt beslutar att ta upp.
 2. Behandling av motioner

Vänliga hälsningar och väl mött!

Professorsföreningen i Umeås styrelse (https://sulf.se/sulfs-foreningar/sulfumea/)

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}