info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

info

SULF:s medlemsrådgivning är stängd idag, 27 januari / SULF member´s helpline is is closed today, January 27

SULF/Umeå har för närvarande ca 1200 medlemmar. Vi är därmed det största Sacoförbundet vid universitetet. SULF/Umeå är den lokala SULF-föreningen vid Umeå universitet och ingår i Saco-S-rådet vid Umeå universitet. Saco-S-rådet är den lokala parten vid alla förhandlingar vid myndigheten och representerar alla Sacomedlemmar vid Umeå universitet.

SULF/Umeå har ett lokalt kansli gemensamt med Saco-S-rådet och beläget i Akademiska Hus, ingång T, Artediegränd 4.

Årsmöte 10 februari

Medlemmarna i SULF/Umeå kallas till årsmöte.
Onsdag den 10 februari 2021 kl. 15.15
Plats: Via Zoom. Anmäl dig till berit.bergstrom@umu.se senast den 10 feb kl 12. Länk till mötet skickas ut till anmälda en timme innan start.

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Förslag till nya stadgar

Agenda 2020

På grund av Corona-19 så har vi varit tvungna att göra justeringar i vår verksamhetsplan men vi har ändå ambitionen att erbjuda våra medlemmar seminarieaktiviteter om än i ändrad form.

Debattartikel i Västerbottenskuriren 3 juni 2020: Forskningsdata och forskning – vem bestämmer egentligen? 

SULF-dagen den 1 okt 2020

I år erbjöds tre seminarier.

Hur skyddar vi utbildningens frihet?
Till skillnad från när det gäller forskningen finns inget rättsligt skydd för universitetens frihet att självständigt bestämma vilka kurser och utbildningar de skall erbjuda. Behövs ett sådant skydd, och hur bör det i så fall utformas? Det är två av de frågor seminariet belyste. Arrangör: SULF/Uppsala. Titta på seminariet.

Upphovsrätt och nyttjanderätt till undervisnings- och forskningsmaterial
SULF/Umeå har under året uppmärksammat frågan om lärares och forskares rätt till sitt undervisnings och forskningsmaterial. I juni publicerades i VK en debattartikel i ämnet skriven av SULF/Umeå och Saco-S-rådet vid Umeå universitet. Frågan har också uppmärksammats av SULF:s förbundsstyrelse. SULF:s förbundsjurist Annika Wahlström kommer under detta seminarium att fokusera på lärares och forskares rätt till sitt undervisningsmaterial, en ständigt aktuell och viktig fråga. Se inspelade webbinarier om upphovsrätt.

Du har rätt till betald övertid
Många av SULF:s medlemmar har under året arbetat mer än vad som är planerat. Men hur ska vi få betalt för vårt arbete? Det är en av frågorna som togs upp under seminariet. Titta på seminariet.

Kontaktpersoner:

Per Lundgren, ordförande (per.lundgren@umu.se)

Berit Bergström, (berit.bergstrom@umu.se)

SULF/Umeå:
Per Lundgren, ordförande
Inger Ekman, vice ordf
Håkan Lindkvist
Louise Rönnqvist
Carina Keskitalo
Anna Sjödin
Majid Ebrahimi

Suppleanter:
Ingmarie Mellenius
Peter Franck
Olov Nilsson
Johan Holm

SULF/Umeås ambition inför 2020 är att utveckla den fackliga verksamheten genom att engagera oss i såväl professionsfrågor som rör våra medlemmar som mera traditionellt fackliga frågor. SULF/Umeå ska fortsätta sitt arbete med att påverka Umeå universitets ställningstaganden i frågor som är viktiga för våra medlemmar. Huvuduppgiften för den fackliga organisationen är att förbättra medlemmarnas löner, anställningsvillkor och arbetsmiljö. Viktiga frågor är den psykosociala arbetsmiljön och den stress som våra medlemmar är utsatta för. Många medlemmar har en stor arbetsbörda och en hög stressnivå. Vi ska påverka hur Umeå universitet proaktivt arbetar för att förbättra arbetsmiljön. Eftersom universitet har ett stort myndighetskapital som ökar anser SULF/Umeå att Umeå universitetet bör anställa flera och på så sätt minska arbetsbördan för personalen.

SULF/Umeå kommer under 2020 fortsatt att fokusera på doktorandernas villkor. Anställningsvillkor och karriärvägar för medlemmar i SULF är likaså prioriterade områden för året. Vi ska verka för trygga anställningar samt transparenta och rättssäkra anställningsprocesser.

Att försvara och utveckla den akademiska friheten för att stärka professionen är en huvuduppgift för SULF/Umeå. I de sammanhang som erbjuds ska vi hävda fördelarna med kollegial ledning och styrning inom Umeå universitet. Vi ska med kraft hävda professionens inflytande som en oersättlig kvalitetsfråga.

Universitetet och dess medarbetare är en viktig kritisk kraft i samhället. I en värld där fakta ifrågasätts och rena felaktigheter sprids som sanningar är det extra viktigt att värna den fria forskningen och den akademiska friheten. SULF/Umeå kommer värna den akademiska friheten och att den ska vara fri från inskränkningar.

SULF/Umeå ser det som en grundläggande arbetsuppgift att försvara demokratin på arbetsplatsen och verka för likabehandling och ökad jämställdhet. Prioriterat under 2020 är självfallet rekrytering av nya medlemmar för att öka SULF:s representativitet vid Umeå universitet särskilt för doktorander, yngre lärare och internationellt rekryterad personal.

Upphovsrätten för lärare och forskare är ständigt ifrågasatt och måste försvaras. Detta kommer vi att göra genom att skapa debatt i ämnet genom att skriva en artikel som ska publiceras i VK. Vi kommer även att stödja enskilda medlemmar i frågor som rör upphovsrätten till undervisnings och forskningsmaterial.

SULF/Umeå ska verka för konkurrenskraftiga löner för våra medlemmar.

Professorsföreningen i Umeå - en del av SULF/Umeå

Professorsföreningen i Umeå är kanske Sveriges äldsta professorsförening, etablerad redan 1964. Föreningen har representation från alla Umeå Universitets fakulteter samt SLU Umeås skogsfakultet (den SLU-fakultet som är placerad i Umeå).

Professorsföreningens huvudsakliga uppgift är att verka för medlemmarnas fackliga och professionella intressen och för medlemsrekryteringen på orten. Vidare, att inom ramen för SULF:s totala verksamhet tillvarata och bevaka medlemmarnas fackliga, sociala och ekonomiska intressen. Professorsföreningen är också representerad i den lokala SULF-styrelsen, vilket lett till en god samordning mellan professorsförening och lokalförening.

Verksamhetsberättelse Professorsföreningen i Umeå 2019-2020

Verksamhetsplan Professorsföreningen i Umeå 2020-2021

Årsmöte Professorsföreningen 2020 dagordning och protokoll

Rapport om professorers arbetsvillkor: Ingen tid för forskning

Professorsföreningen i Umeå var också generellt representerad i den nationella professorsföreningen under den tid den existerade, och ledamöter deltog bland annat i arbetet med rapporten ”Ingen tid för forskning” samt samarbetet mellan nationell nivå och olika lokala akademier och professorsföreningar.  Se gärna film eller kortversion av seminariet ”Ingen tid för forskning – om forskningens förutsättningar”som genomfördes i samband med att rapporten släpptes.

Kontaktperson

Carina Keskitalo, ordförande (Carina.Keskitalo@umu.se)

Läs mer om professorsföreningens styrelse, prioriterade områden och verksamhet:

Professorsföreningens styrelse i Umeå består av en representant från varje fakultet vid Umeå universitet samt SLU-fakulteten i Umeå, en emeritirepresentant, samt ordförande. Styrelseledamöter utses för en tvåårsperiod och ordförande utses årligen. En valberedning bereder förslagen på styrelseledamöter.

Agneta Andersson, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Carina Keskitalo, ordförande

Mats Nilsson, skogsfakulteten SLU

Mari Norgren, Medicinska fakulteten

Christer Peterson, representant för Umeå Emeritiprofessorers Förening.

Lotta Vikström, Humanistiska fakulteten

Mikael Wiberg, Samhällsvetenskapliga fakulteten

”Att bevaka professors-professionen; att värna om forskningsbaserad undervisning och handledning samt kvalitetssäkrad forskning; att vidare hävda värdet av en kollegial styrning och ledning; att bevaka och verka för tillämpningen av ett transparant och rättssäkert rekryteringssystem vid akademiska tjänstetillsättningar vid Umeå universitet, likväl som när ledningsuppdrag utses; samt att värna om och verka för den akademiska friheten.” (Professorsföreningen i Umeå Verksamhetsberättelse 2017/2018)

Professorsföreningen i Umeå håller regelbundet öppna träffar till vilka alla professorer bjuds in (även de som inte är SULF-anknytna). Som talare brukar till exempel ny rektor bjudas in efter rektorsbyte, och bland annat har Universitetskanslersämbetet, UKÄ, presenterat vid flera tillfällen. Under de senaste åren har till exempel UKÄ:s generaldirektör och utredare i KI-skandalen presenterat vid föreningens årsmöte i juni.

Något seminarium per år brukar hållas i samverkan med Umeå emeritiförening, som etablerades 1999 och nystartade 2010-2011 med nya stadgar. Emeritiföreningen är inte en SULF-förening utan fristående men har samverkan med Umeå professorsförening. Som professorsföreningen Umeå täcker även emeritiföreningen in alla fakulteter: föreningen har också representant i Umeå professorsförening vilket skapar integration mellan dessa. Emeritiföreningen har bland annat framgångsrikt drivit frågor om en miniminivå för emeritiresurser, vilken togs 20 februari 2018 som ett rektorsbeslut (”Handläggningsordning för ställning som anknuten professor emeritus/emerita” vid Umeå Universitet).

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på sulf.se godkänner du det. Läs mer om användning av kakor.