SULF/Umeå har för närvarande ca 1200 medlemmar. Vi är därmed det största Sacoförbundet vid universitetet. SULF/Umeå är den lokala SULF-föreningen vid Umeå universitet och ingår i Saco-S-rådet vid Umeå universitet. Saco-S-rådet är den lokala parten vid alla förhandlingar vid myndigheten och representerar alla Sacomedlemmar vid Umeå universitet.

SULF/Umeå har ett lokalt kansli gemensamt med Saco-S-rådet och beläget i Akademiska Hus, ingång T.

På kansliet finns ombudsman Berit Bergström, 08-505 836 38, 090-786 53 65, e-post

Årsmöte 12 februari 2020

Medlemmarna i SULF/Umeå kallas till årsmöte. 

Onsdag den 12 februari 2020 kl. 15.15

Plats: MC 313 i MIT-huset

Valberedningens förslag
Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsberättelse 2019

Dagordning 

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Verksamhetsberättelse 2019
 6. Revisionsberättelse för verksamheten
 7. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 8. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 9. Val av
 10. a) ordförande
 11. b) styrelseledamöter
 12. c) suppleanter
 13. d) valberedning
 14. e) revisor med suppleant
 15. Val av företrädare i Saco-S-rådet vid Umeå universitet
 16. Val av SULF/Umeås ombud med ersättare till SDF:s ombudsmöte
 17. Val av SULF/Umeås ombud till sektionernas ombudsmöten.
 18. Behandling av propositioner och övriga ärenden som styrelsen angivit i kallelsen till mötet eller som mötet enhälligt beslutar att ta upp.
 19. Behandling av motioner
 20. Övriga frågor.
 21. Mötets avslutande

VÄLKOMNA!

Per Lundgren, ordförande

SULF/Umeå

Styrelse SULF Umeå

SULF/Umeå:
Per Lundgren, ordförande
Inger Ekman, vice ordf
Håkan Lindkvist
Louise Rönnqvist
Carina Keskitalo
Anna Sjödin
Majid Ebrahimi

Suppleanter:
Ingmarie Mellenius
Peter Franck
Elin Granholm
Johan Holm

Professorsföreningen i Umeå - en del av SULF/Umeå

Professorsföreningen i Umeå är kanske Sveriges äldsta professorsförening, etablerad redan 1964. Föreningen har representation från alla Umeå Universitets fakulteter samt SLU Umeås skogsfakultet (den SLU-fakultet som är placerad i Umeå).

Professorsföreningens huvudsakliga uppgift är att verka för medlemmarnas fackliga och professionella intressen och för medlemsrekryteringen på orten. Vidare, att inom ramen för SULF:s totala verksamhet tillvarata och bevaka medlemmarnas fackliga, sociala och ekonomiska intressen. Professorsföreningen är också representerad i den lokala SULF-styrelsen, vilket lett till en god samordning mellan professorsförening och lokalförening.

Rapport om professorers arbetsvillkor: Ingen tid för forskning

Professorsföreningen i Umeå var också generellt representerad i den nationella professorsföreningen under den tid den existerade, och ledamöter deltog bland annat i arbetet med rapporten ”Ingen tid för forskning” samt samarbetet mellan nationell nivå och olika lokala akademier och professorsföreningar.  Se gärna film eller kortversion av seminariet ”Ingen tid för forskning – om forskningens förutsättningar”som genomfördes i samband med att rapporten släpptes.

Kontaktperson

Carina Keskitalo, ordförande (Carina.Keskitalo@umu.se)

Läs mer om professorsföreningens styrelse, prioriterade områden och verksamhet:

Professorsföreningens styrelse i Umeå består av en representant från varje fakultet vid Umeå universitet samt SLU-fakulteten i Umeå, en emeritirepresentant, samt ordförande. Styrelseledamöter utses för en tvåårsperiod och ordförande utses årligen. En valberedning bereder förslagen på styrelseledamöter.

Agneta Andersson, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Carina Keskitalo, ordförande

Mats Nilsson, skogsfakulteten SLU

Mari Norgren, Medicinska fakulteten

Christer Peterson, representant för Umeå Emeritiprofessorers Förening.

Lotta Vikström, Humanistiska fakulteten

Mikael Wiberg, Samhällsvetenskapliga fakulteten

”Att bevaka professors-professionen; att värna om forskningsbaserad undervisning och handledning samt kvalitetssäkrad forskning; att vidare hävda värdet av en kollegial styrning och ledning; att bevaka och verka för tillämpningen av ett transparant och rättssäkert rekryteringssystem vid akademiska tjänstetillsättningar vid Umeå universitet, likväl som när ledningsuppdrag utses; samt att värna om och verka för den akademiska friheten.” (Professorsföreningen i Umeå Verksamhetsberättelse 2017/2018)

Professorsföreningen i Umeå håller regelbundet öppna träffar till vilka alla professorer bjuds in (även de som inte är SULF-anknytna). Som talare brukar till exempel ny rektor bjudas in efter rektorsbyte, och bland annat har Universitetskanslersämbetet, UKÄ, presenterat vid flera tillfällen. Under de senaste åren har till exempel UKÄ:s generaldirektör och utredare i KI-skandalen presenterat vid föreningens årsmöte i juni.

Något seminarium per år brukar hållas i samverkan med Umeå emeritiförening, som etablerades 1999 och nystartade 2010-2011 med nya stadgar. Emeritiföreningen är inte en SULF-förening utan fristående men har samverkan med Umeå professorsförening. Som professorsföreningen Umeå täcker även emeritiföreningen in alla fakulteter: föreningen har också representant i Umeå professorsförening vilket skapar integration mellan dessa. Emeritiföreningen har bland annat framgångsrikt drivit frågor om en miniminivå för emeritiresurser, vilken togs 20 februari 2018 som ett rektorsbeslut (”Handläggningsordning för ställning som anknuten professor emeritus/emerita” vid Umeå Universitet).

Hittade du det du sökte?

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på sulf.se godkänner du det. Läs mer om användning av kakor.