Sök efter:

SPF:s möte våren 2018

SULF professorers förening SPF höll våren 2018 ett möte med lokala professorsföreningar och andra intressenter. Beskrivningarna av aktiviteter och frågor för lokala professors- och emeritiföreningar och andra intressenter vid mötet kan ses som visande på en viss enighet i vilka frågor som ses som relevanta, men också vilka väldigt olika förutsättningar och bakgrund för organisation som finns på olika platser. 

Sveriges äldsta professorsförening

Professorsföreningen Umeå beskrev sig som Sveriges äldsta professorsförening, etablerad redan 1964. Föreningen har representation från alla Umeå Universitets fakulteter samt SLU Umeås skogsfakultet (den enda SLU-fakultet som är placerad i Umeå). Någon eller några från professorsföreningen sitter också generellt i den lokala SULF-styrelsen, vilket leder till god samordning mellan professorsförening och lokalförening. Föreningen har också generellt varit representerad i den nationella professorsföreningen. Föreningen bjuder in alla professorer (även de som inte är SULF-anknytna) till sina träffar, till vilka bland annat ny rektor brukar vara inbjuden efter rektorsbyte, samt där bland annat Universitetskanslersämbetet, UKÄ, presenterat vid flera tillfällen. Den här situationen har gjort att både universitetsledning och lokal SULF-organisation varit öppna för förslag från föreningen, som t ex varit framgångsrik med att driva frågor som löneläget för professorer.

Umeå har i tillägg till detta också en emeritiförening, etablerad 1999 och med nystart 2010-2011 med nya stadgar som fokuserar både på ”vetenskapligt utbyte och social samvaro”. Som professorsföreningen Umeå täcker även emeritiföreningen in alla fakulteter: föreningen har också representant i Umeå professorsförening vilket skapar integration mellan dessa. De två föreningarna håller också ett möte per år gemensamt. Emeritiföreningen har bland annat framgångsrikt drivit frågor om en miniminivå för emeritiresurser, vilken togs 20 februari 2018 som ett rektorsbeslut (”Handläggningsordning för ställning som anknuten professor emeritus/emerita” vid Umeå Universitet).

Variationer över landet

Situationen hos övriga deltagare vid mötet skiljde sig starkt från den hos dessa väletablerade föreningar. Professorsföreningen i Halmstad bildades förra året, medan deltagare från Gotland och Skövde diskuterade möjligheterna att etablera professorsförening. Lokala professorsföreningar finns även i Malmö och Kristianstad (som dock ej kunde delta vid mötet). Föreningar kan bildas som underförening till den lokala professorsföreningen och äska medel för aktiviteter som en del av den lokala föreningen. SULF centralt ställer sig positiv till lokala fackliga aktiviteter och finansiering för dessa överlag.