SULF.se / SULF:s föreningar / SULF:s doktorandförening SDF

SULF:s doktorandförening SDF

SULF:s doktorandförening, SDF, är sektionen för doktorander inom fack- och professionsförbundet SULF. SDF jobbar aktivt för att förbättra villkor för doktorander vid svenska universitet.

Om SDF

SDF företräder cirka 3 450 doktorander genom att bevaka bland annat regler, villkor, jämställdhet och kvalitet på forskarutbildningen. Våra aktiviteter har fastställts i vår verksamhetsplan. Under 2017 har SDF ett extra fokus på anställningsvillkor och karriärvägar. Ordförande för SDF är Anna Ilar som omvaldes vid årsmötet i november 2016.

Som SULF-medlem får du möjlighet att engagera dig och jobba aktivt fackligt och på så sätt påverka lokala förhållanden. Du får också tillgång till SULF:s medlemsjour. Där kan du få personlig hjälp för att kunna orientera dig i högskolevärldens djungel av lagar och förordningar. Som medlem får du tillgång till våra medlemsförmåner, inklusive lönestatistik, försäkringar och prenumerationer samt informativa sammanställningar av regelverken kring postdok, forskarutbildning och föräldraledighet. Du får dessutom tidningen Universitetsläraren, nyhetsbrev och facklig service utomlands.

Gilla oss gärna på Facebook!

Styrelsen för SDF 2016/2017

Styrelsen valdes vid årsmötet i november 2016. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller information som du tror att du kan vara av intresse för SDF.
Du kan kontakta oss individuellt eller nå oss alla via vår gemensamma mejladress.

Anna Ilar, ordförande, Karolinska Institutet, e-mail 

Jag är doktorand vid Karolinska Institutet i Stockholm, med en utbildningsbakgrund inom folkhälsovetenskap och epidemiologi. Jag har ett stort intresse för arbetsmiljöfrågor och anser att rättvisa anställningsvillkor och lika villkor för alla doktorander är en viktig grund för en god arbetsmiljö. Detta är mitt fjärde år i styrelsen, och jag valdes som ordförande för SULF:s doktorandförening (SDF) den 18 november 2015. Jag valde att bli medlem i SULF eftersom det är det enda fackförbundet som verkligen kan den akademiska världen och riktar sig mot universitetslärare, forskare och doktorander. Genom att vara med i SDF:s styrelse kan jag bidra till att förbättra arbetsvillkoren för doktorander i Sverige.

Reza Salim, vice ordförande, Mittuniversitetet, e-mail
Jag disputerade i november 2016 med en avhandling som handlade om halvledarfysik, strålningsdetektorer och strålningsavbildningsmetoder. Mina intressen är att bygga starka nätverk mellan doktorander från olika universitet och med olika forskningsbakgrund. Dessa nätverk kan fungera som potentiella kunskapsöverskridande plattformar, vilket kan skapa möjligheter för samarbeten, även tvärvetenskapliga forskning. Att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön för doktorander är något som jag bryr mig mycket om. Jag gick med i SULF, eftersom SULF är det bästa valet om man vill vara delaktig i att arbeta med dessa frågor och få till förbättringar.

Megan Case, sekreterare, Högskolan Dalarna, e-mail
Jag är i sista året av mina doktorandstudier i Forskarskolan teknikburna kunskapsprocesser, ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Örebro Universitet. Min forskning handlar om vuxnas inlärning av främmande språk i teknikrika kontexter. Jag tycker att fackengagemang är viktig i allmänhet för att försäkra att varje anställd har rättvisa arbetsvillkor, och som SDF-styrelsemedlem är jag särskilt motiverad av frågor som doktoranders fysiska och mentala hälsa och de särskilda problemen som internationella doktorander i Sverige möter

Per Boström, Umeå universitet, e-mail
Jag är doktorand i språkvetenskap vid Umeå universitet, och närmar mig slutet av min forskarutbildning som startade 2012. Mitt avhandlingsarbete handlar om hur vi på svenska pratar om kärlek, och specifikt vilka metaforer vi använder.
Jag brinner för doktoranders arbetsmiljö och lika villkor. Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för alla krav som ställs på doktorander, krav som kommer från många olika håll. Vi behöver skapa en arbetsmiljö som är trygg, givande och stöttande för alla inom akademin, men framförallt för doktorander. Jag har sedan början av min forskarutbildning varit styrelsemedlem och under en period ordförande i doktorandföreningen vid Humanistisk fakultet vid Umeå universitet (HumDok), där vi ständigt arbetar för doktoranders rättigheter, lika behandling och arbetsmiljö. Jag valde SULF då det egentligen är det enda fackförbund som kan högskolan tillräckligt väl för att kunna hjälpa dess medlemmar på bästa sätt.

Behbood Borghei (Benny),  Linköpings universitet, e-mail
Jag gör mitt sista år doktorand och min forskning handlar om technology management och innovation policies. Jag har en tvärvetenskaplig utbildnings- och arbetsbakgrund inom olika områden kopplade till teknik såväl som management. Jag har tidigare varit involverad i studentrepresentation vid både grundutbildning och forskarutbildning. På forskarnivå har jag varit aktivt involverad i att organisera sociala evenemang, lokala doktorandnätverk samt att förbättra villkoren för doktorander gällande uppehållstillstånd och andra liknande frågor. Det värdefulla arbete som fackföreningar och andra kollektiva ansträngningar utför ser jag som en av de grundläggande principerna för demokrati. Jag är glad över att få representera mina kollegor vid olika beslutsfattande nivåer inom den akademiska miljön.

Jag vill arbeta med frågor som rör internationella doktorander, såsom införandet av svenska-kurser i forskarutbildningen samt att ha en fortlöpande dialog med Migrationsverket för att underlätta processerna för att få uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. Jag är också öppen för era idéer, förslag och insikter! Tveka inte att mejla, ringa eller titta förbi!

Gui Hong Cao (Annie), KTH, e-mail

Rikard Einegard,  Malmö högskola, e-mail 

Valberedning

Jeanette Lindberg (sammankallande), Göteborgs universitet, e-mail

Jenny Sullivan Hellgren, Umeå universitet, e-mail

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?