Sök efter:
Tidsbegränsad anställning

Tidsbegränsningsgrunder i LAS

Femte paragrafen i lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar arbetsgivarens möjlighet att göra avsteg från huvudregeln om att anställningar gäller tillsvidare genom att avtala om tidsbegränsade anställningar. Här räknas tre former för tidsbegränsad anställning upp; särskild visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete. Till detta kommer att en särskild visstidsanställning eller ett vikariat inte övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren fyllt 69 år (den nya LAS-åldern började gälla 1 januari 2023) vilket gör att det här är fritt fram att använda tidsbegränsad anställning under en obegränsad tid.

Utöver detta finns möjlighet till provanställning i vissa fall. Du kan läsa mer om det här.

Observera att det, vid de statliga lärosätena, enligt högskoleförordningen inte är tillåtet att tidsbegränsa en anställning som professor enligt någon av dessa bestämmelser.

Särskild visstidsanställning

Om du anställs med hänvisning till denna tidsbegränsningsgrund kan det stå Särskild visstidsanställning, SÄVA eller LAS 5:1 i ditt anställningsavtal. LAS 5:1 är en hänvisning till den paragraf och punkt i lagen om anställningsskydd som möjliggör tidsbegränsningen.

Det krävs inga speciella förutsättningar för att arbetsgivaren ska få använda denna tidsbegränsning. Arbetsgivaren kan använda denna tidsbegränsningsgrund i som mest tolv månader under en femårsperiod. Om en arbetstagare är anställd i särskild visstidsanställning hos en och samma arbetsgivare i mer än sammanlagt tolv månader under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Detsamma gäller om du har varit anställd i en särskild visstidsanställning under sammanlagt mer än 12 månader under en period (som inte är begränsad till fem år) då du har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsanställning och anställningarna har följt på varandra. För att anställningarna ska anses ha följt på varandra får uppehållet dem emellan inte vara längre än sex månader.

Vikariat

Om du anställs med hänvisning till denna tidsbegränsningsgrund kan det stå vikariat, LAS 5:2 eller ibland i avvaktan på tillsättning i ditt anställningsavtal. LAS 5:2 är en hänvisning till den paragraf och punkt i Lagen om anställningsskydd som möjliggör tidsbegränsningen.

För att arbetsgivaren ska kunna använda tidsbegränsningsgrunden vikariat krävs att en tillsvidareanställd anställd tillfälligt är ledig från arbetet exempelvis på grund av föräldraledighet, tjänstledighet, sjukdom eller liknande. Arbetsgivaren får även använda denna tidsbegränsningsgrund om en anställd slutat, gått i pension eller om man av annat skäl har en pågående rekrytering, men då enbart under den tid det normalt tar för att rekrytera en ny tillsvidareanställd.

Arbetsgivaren kan använda denna tidsbegränsningsgrund i som mest två år under en femårsperiod. Om en arbetstagare är anställd med hänvisning till vikariat hos en och samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Säsongsarbete

Om du anställs med hänvisning till denna tidsbegränsningsgrund kan det stå säsongsarbete eller LAS 5:3 i ditt anställningsavtal. LAS 5:3 är en hänvisning till den paragraf och punkt i Lagen om anställningsskydd som möjliggör tidsbegränsningen.

För att arbetsgivaren ska kunna använda denna tidsbegränsningsgrund krävs att arbetsuppgifterna är att betrakta som säsongsarbete med hänvisning till naturens cykler, exempelvis bärplockning. Inom högskolesektorn förekommer som regel inte arbetsuppgifter av denna art.

När arbetstagaren har fyllt 69 år

Om du anställs efter att du fyllt 69 år kan en anställning tidsbegränsas enligt LAS utan att den kan övergå till en tillsvidareanställning. Det innebär i praktiken att den som fyllt 69 år kan ha en tidsbegränsad anställning under obegränsad tid. Som nämns ovan gäller detta inte för anställning som professor vid de statliga lärosätena eftersom LAS inte får användas som grund för tidsbegränsning i detta fall. Du kan dock efter 69 år få en annan tidsbegränsad anställning än som professor.