Sök efter:

Nya LAS – det här gäller

Nyhet

Den 1 oktober 2022 förändrades lagen om anställningsskydd, LAS. Saco-S, där SULF ingår, och Arbetsgivarverket har dessutom tecknat en överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet i den statliga sektorn. De nya reglerna och överenskommelsen innebär en rad olika förändringar. Vi har listat några av dem som gäller för dig som arbetar inom det statliga avtalsområdet.

Är du privat anställd så hittar du information på PTK:s webbplats och arbetar du inom kommun och region så hittar du information hos AkademikerAlliansen.

Anställning

  • Möjligheten att anställa någon i en tidsbegränsad anställning minskar. Allmän visstidsanställning, som idag kan vara i upp till två år, förkortas till max tolv månader och byter namn till särskild visstidsanställning. Utöver det finns möjlighet att tillämpa tidsbegränsade anställningar enligt andra regelverk kvar som tidigare, gäller till exempel doktorander och postdoktorer.

  • Möjlighet för vissa arbetstagare att anmäla att man inte vill att en särskild visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning. Det kommer dock endast att gälla för dig som har en statlig tillsvidareanställning, har börjat ta ut din tjänstepension eller huvudsakligen bedriver studier.

  • En ny visstidsanställningsform, statlig visstidsanställning. En sådan anställning kan vara tidsbegränsad i upp till två år, men får bara användas i särskilda situationer. Ett krav är att den finansieras med externa medel, dock inte forskningsanslag, och ett annat att arbetsuppgifterna ligger utanför ramen för arbetsgivarens ordinarie verksamhet. Det ska också vara ett uppdrag som arbetsgivaren fått på visst sätt. Anställningsbehovet ska vara längre än tolv månader, men högst två år. Därutöver gäller att vare sig forskning eller utbildning, inklusive uppdragsutbildningar, ska anses ligga utanför ordinarie verksamhet på lärosätena. Det är heller inte möjligt att anställa professorer i en statlig visstidsanställning. Denna anställningsform kommer därför endast kunna användas i mycket begränsad omfattning på lärosätena.

  • Möjligheten för arbetsgivaren att tidsbegränsa en anställning för enstaka kortvariga perioder slopas.

  • Begränsning av de tre undantagen från turordningsreglerna som arbetsgivaren enligt lagstiftningen får göra i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist.

Ekonomiskt stöd

  • Särskilt omställningsstudiestöd. Om du arbetat minst åtta år på arbetsmarknaden har du rätt till ett särskilt omställningsstudiestöd. Har du varit anställd minst ett år, oavsett arbetsgivare, får du ett grundskydd vid omställning.

  • Kompletterande ekonomiskt stöd. Gäller för dig som väljer att söka det nya omställningsstudiestödet från CSN och beviljas detta under förutsättning att du arbetat minst 12 månader hos din nuvarande arbetsgivare. Det gäller även om du har en tidsbegränsad anställning. Du kan under pågående anställning också i vissa fall få kortvarigt studiestöd i upp till fyra dagar utan att du sökt ersättning från CSN. Du kan även få stöd efter att din anställning upphört om du omfattas av omställningsavtalet. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist krävs för att omfattas minst ett års anställningstid eller två års sammanhängande anställningstid hos arbetsgivaren om du har en tidsbegränsad anställning. I det fallet går det även att, efter prövning av Trygghetsstiftelsen, få studiestöd även i andra situationer än där stöd först beviljats av CSN under förutsättning att du fyllt 40 år när studierna påbörjas.

Stöd från Trygghetsstiftelsen

  • Du kan redan efter ett års anställningstid få visst stöd från Trygghetsstiftelsen. Syftet är att hitta ett nytt arbete eller en utbildning. Stöd kan ges såväl under som efter en anställning.

  • Stödet från Trygghetsstiftelsen förstärks vid en tidsbegränsad anställning som löper ut från den 1 oktober 2022. Det gäller för dig som varit anställd i en tidsbegränsad anställning i minst två år hos samma arbetsgivare. Tidigare har det krävts tre års anställning för att få mer än enbart ett grundläggande stöd. Stödet inkluderar, utöver omfattande hjälp att hitta nytt arbete, ett visst ekonomiskt stöd under 44 dagar för dig som har arbetslöshetsersättning. Efter det kan du få ersättning från den inkomstförsäkring som ingår i ditt medlemskap. Om du blir uppsagd från din anställning på grund av arbetsbrist får du fortfarande ett omfattande stöd från Trygghetsstiftelsen redan efter ett års anställningstid.

Mer information

Omställningsavtal inom statlig sektor

Tidsbegränsningsgrunder i las

In-las:ning, tidsbegränsad anställning som övergår till tillsvidareanställning

Uppsägning

Trygghetsstiftelsen

CSN:s information om omställningsstudiestöd

Du hittar också mer information om överenskommelsen och avtalen i sin helhet på Saco-S webbplats

Fler nyheter