Remissvar

Genomförande av det nya blåkortsdirektivet

SULF har avlämnat remissvar på förslaget till genomförande av det nya blåkortsdirektivet. EU-blåkort är en form av uppehållstillstånd som är…
Remissvar
31 maj 2023

Rätt och rimligt för statligt anställda

SULF avstyrker merparten av utredningens förslag. Här vill vi bland annat framhålla förslagen om undanröjande av anställningsbeslut, förslaget om att…
Remissvar
20 september 2022

Remissvar: Förslag till direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, har via Saco fått tillfälle att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till ett reviderat direktiv…
Remissvar
24 augusti 2022

Ett utökat skydd mot diskriminering

Ett utökat skydd mot diskriminering, SOU 2021:94 Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) lämnar härmed sitt yttrande över ovanstående remiss. SULF…
Remissvar
19 april 2022

Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har tagit del av rubricerat betänkande och lämnar härmed sitt yttrande. SULF har vid sin…
Remissvar
12 januari 2022

En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) lämnar härmed sitt yttrande över ovanstående remiss daterad 8 juni 2021. En övergripande synpunkt är…
Remissvar
13 september 2021

Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) lämnar härmed sitt yttrande över på ovanstående remiss, daterad 2021-06-08. Vårt svar begränsar sig till…
Remissvar
8 september 2021

En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

SULF ser fördelar med att alla anställda inom statlig verksamhet får en utbildning kring  värdegrunden och de regelverk som gäller…
Remissvar
14 april 2021

Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring

SULF:s kommenterar remissvaret: SULF har idag skickat in sitt remissvar på utredningen om arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5). I remissvaret lyfter vi…
Remissvar
6 april 2021

En långsiktigt hållbar migrationspolitik, SOU 2020:54

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) överlämnar härmed sitt yttrande över rubricerad utredning. SULF organiserar lärare, forskare och doktorander vid lärosäten…
Remissvar
7 december 2020