Sök efter:
Arbetslöshet

Omställningsavtal inom statlig sektor

Det statliga omställningsavtalet omfattar både tidsbegränsat som tillsvidareanställda. Trygghetsstiftelsen administrerar, utformar stöd och betalar ut ekonomiskt stöd. Kvalificeringstid och rätt till stöd varierar beroende på din anställningsform och kvalifikationstid.

Avtalet gäller för dig som är anställd vid:

 • statlig högskola, universitet eller annan myndighet i Sverige,
 • stiftelsehögskolorna Högskolan i Jönköping och Chalmers samt vissa andra icke-statliga organisationer som är medlemmar i Arbetsgivarverket.

Om du arbetar för andra arbetsgivare kan det finnas motsvarande avtal men med andra villkor.

Omställningsstöd är det stöd som du har rätt till i det fall du sägs upp på grund av arbetsbrist eller om din tidsbegränsade anställning löper ut. Stödet kan exempelvis bestå i hjälp från Trygghetsstiftelsen för att få en ny anställning eller starta eget, individuella åtgärder i form av utbildning, komplettering av a-kassan upp till cirka 80 procent av den faktiska lönen eller komplettering av lön om man tar en ny anställning med lägre lön.

1 oktober 2022 infördes också ett grundskydd som du kan få tillgång till om du varit anställd i minst ett år hos en eller flera arbetsgivare (även icke-statliga sådana). Läs mer på Trygghetsstiftelsens webbplats. Du kan här få stöd både under och efter en anställning.

Omställningsstudiestöd från CSN

Omställningsstudiestödet från CSN kan ges både under och efter en anställning om du uppfyller vissa villkor. Med hjälp av detta kan du utbilda dig vidare. Läs mer på Trygghetsstiftelsens webbplats.

Omställningsavtalet i korthet

Omställningsavtalet gäller både för dig som sägs upp på grund av arbetsbrist och för dig som har en tidsbegränsad anställning som löper ut, men kvalifikationstider och vilket stöd du får skiljer sig åt. Här följer en kort sammanställning över vad som gäller i respektive fall.

Med arbetsgivaren avses den funktionella arbetsgivaren (se nedan för förklaring).

Om du sägs upp på grund av arbetsbrist

 • Kvalifikationstiden är ett års anställningstid hos arbetsgivaren.
 • Avtalet innebär förlängd uppsägningstid.
 • Individuellt stöd från Trygghetsstiftelsen med syfte att få ny anställning eller starta eget. Stödet utgår både under uppsägningstiden och i upp till fem år därefter.
 • Ekonomisk komplettering av a-kassa, sammantaget upp till ca 80 procent av den tidigare inkomsten under en hel a-kasseperiod.
 • Ekonomisk kompensation under upp till tre år om du tar ett nytt jobb med lägre lön.
 • Efter prövning finns möjlighet att få särskild pensionsersättning (avtalspension) från 62 års ålder om du blir uppsagd efter en viss ålder och efter minst sju års anställningstid hos arbetsgivaren.

Om din tidsbegränsade anställning löper ut

För att omfattas av avtalet behöver du uppfylla kvalifikationstiden. Dina förmåner beror på hur lång tid du varit tidsbegränsat anställd hos din arbetsgivare.

Översikt över olika former av stöd från Trygghetsstiftelsen efter att en tidsbegränsad anställning löpt ut*

Omställningsavtalet_former av stöd

*Om du varit anställd hos samma arbetsgivare i minst två år och din anställning upphör efter 1 oktober 2022 får du samma stöd som den som varit anställd i minst tre år.

Om din anställning upphör efter två års tidsbegränsad anställning*

Kvalifikationstid: minst två års tidsbegränsad anställning hos en och samma arbetsgivare. Anställningstiden ska vara sammanhängande, men avbrott på upp till åtta arbetsdagar får förekomma.
Förmåner: stöd till omställning via Trygghetsstiftelsen under motsvarar sex dagar plus ett planeringssamtal och ett uppföljningssamtal. Dessa kan delvis förläggas till den sista anställningsmånaden (på betald arbetstid).

*Om din anställning upphör efter 1 oktober 2022 får du samma stöd som den som varit anställd i minst tre år, se nedan.

Om din anställning upphör efter tre års tidsbegränsad anställning

Kvalifikationstid: minst två års tidsbegränsad anställning hos en och samma arbetsgivare. Anställningstiden ska vara sammanhängande, men avbrott på upp till åtta arbetsdagar får förekomma.
Förmåner: stöd till omställning via Trygghetsstiftelsen i form av ett planeringssamtal och ett uppföljningssamtal samt ett utökat individuellt stöd från Trygghetsstiftelsen. Dessa kan delvis förläggas till den sista anställningsmånaden (på betald arbetstid). Dessutom ett begränsat ekonomiskt stöd (44 ersättningsdagar, vilket motsvarar två månaders arbetslöshet på heltid) under den tid man uppbär arbetslöshetsersättning. Dessa bestämmelser gäller även fullt ut för innehavare av en utbildningsanställning (doktorander).

Om din anställning upphör efter sex års tidsbegränsad anställning

Kvalifikationstid: sammantaget sex års tidsbegränsad anställning, inom en sjuårsperiod, hos en och samma arbetsgivare. För att omfattas krävs en inledande anställningsperiod om minst tre år där anställningstiden ska vara sammanhängande, men där avbrott på upp till åtta arbetsdagar får förekomma och därefter minst tre år inom en fyraårsperiod. Observera att anställningstid som doktorand här inte får räknas med.
Förmåner: stöd till omställning via Trygghetsstiftelsen i form av ett planeringssamtal och ett uppföljningssamtal samt ett utökat individuellt stöd från Trygghetsstiftelsen som delvis kan förläggas till den sista anställningsmånaden (på betald arbetstid). Ekonomiskt stöd i form av utfyllnad av arbetslöshetsersättning under en hel a-kasseperiod eller kompensation i det fall man får nytt jobb med lägre lön ungefär i samma nivå som för de som sägs upp på grund av arbetsbrist.

Bra att veta om omställningsavtalet

 • Avtalet gäller fram till 69 års ålder eller den högre ålder som framöver kommer att gälla för rätt att kvarstå i anställningen enligt lagen om anställningsskydd. Ekonomiska förmåner kan dock inte utgå om man fyllt 65 år med undantag för komplettering av a-kasseersättning som kan utgå fram till 66 års ålder då man numera kan vara medlem i en a-kassa och få arbetslöshetsersättning fram till den åldern.
 • Funktionell arbetsgivare är den arbetsgivare (t.ex. ett visst lärosäte) som du innehar anställning hos när din anställning upphör. I vissa fall får dock anställningstid från annan statlig arbetsgivare medräknas även i det nya avtalet, till exempel om man går direkt från en tillsvidareanställning till en annan.
 • Begreppet ”utbildningsanställning” avser i omställningsavtalet doktorandanställning. Det nya avtalet särskiljer anställningstid som doktorand från annan tid som tidsbegränsade anställd vilket påverkar hur kvalifikationstid räknas i vissa fall.

Länk till Arbetsgivarverkets webbplats och Avtal om omställning.

Vanliga frågor och svar

Alla tillsvidareanställda och vissa visstidsanställda inom det statliga avtalsområdet omfattas av omställningsavtalet.

Du som har varit visstidsanställd i minst tre år (från och med den 1 oktober 2022 två år) sammanhängande (högst åtta arbetsdagars avbrott accepteras) hos samma arbetsgivare har rätt till utfyllnad av a-kassan genom omställningsavtalet om anställningen upphör.

Om du är osäker på om du omfattas av Trygghets-/omställningsavtalet/annat trygghetsavtal kan du kontakta din/dina tidigare arbetsgivare för information. Du kan också höra av dig till Trygghetsstiftelsen (om du varit statligt anställd). I det fall frågetecken kvarstår kan du kontakta SULF:s medlemsjour så hjälper vi till att reda ut frågetecknen.

Om du omfattas av stöd från Omställningsavtalet kontaktas du av Trygghetsstiftelsen. Det är viktigt att du upprättar kontakt med Trygghetsstiftelsen för att du ska ha möjlighet att få del av stöd, inklusive komplettering av a-kassan.

Om du har kvalificerat dig för ekonomiskt stöd, det vill säga komplettering av a-kassan ska den användas innan du ansöker om stöd från SULF:s inkomstförsäkring. SULF:s inkomstförsäkring, som ingår i medlemsavgiften, möjliggör att den som bara kvalificerat sig för 44 dagars komplettering av a-kassan från Trygghetsstiftelsen därefter kan ansöka om samtliga 150 dagar från SULF:s inkomstförsäkring. Inga dagar räknas bort för att du fått stöd från Trygghetsstiftelsen. Om du vill kan du teckna en kompletterande inkomstförsäkring som täcker ytterligare 150 dagar. Du betalar då en extra premie som beror på din lönenivå. Den kompletterande försäkringen ska tecknas minst ett år före arbetslöshetsperiodens början.

Om du efter att du kvalificerat dig för omställningsavtalet får nytt jobb med högre lön och sedan blir arbetslös kan du få kompletterande ersättning från SULF:s inkomstförsäkring eftersom Trygghetsstiftelsen då kommer att utgå från den lön du hade när du anmäldes dit.

Trygghetsstiftelsen kan, utöver ekonomiska förmåner som utfyllnad av arbetslöshetsersättning, ge dig kvalificerat stöd för att hitta ett nytt arbete eller starta eget. Detta stöd ges även i de fall du inte kvalificerat dig för ekonomiskt stöd.

A-kasseförstärkning är ett annat ord för komplettering av a-kassan upp till cirka 80 procent av tidigare lön. A-kasseförstärkningen söks hos och utbetalas av Trygghetsstiftelsen. Det är a-kassans bedömning av din rätt till inkomstrelaterad ersättning som avgör hur stor din ersättning blir. Läs mer om kvalifikationstiderna för att kvalificera sig för stöd från Trygghetsstiftelsen.

Universitetens höga andel tidsbegränsade forskare, lärare och doktorander gör att Trygghetsstiftelsen är väldigt vana att erbjuda hjälp och stöd till den som är disputerad. Stödet som går långt utöver komplettering av a-kassan skräddarsys efter dina behov. Trygghetsstiftelsens resultat visar att inom nio månader har mer än 75 procent hittat en lösning. Mer information om stödet till disputerade hittar du på Trygghetsstiftelsens webbplats.

Omställningsavtalet gäller normalt inte vid egen uppsägning. Undantag kan gälla om man fått klartecken för en frivillig avgång för att lösa en uppkommen arbetsbristsituation eller om verksamheten omlokaliseras till en ny ort.

Inte heller SULF:s inkomstförsäkring gäller vid egen uppsägning såvida inte a-kassan avstår från att ge dig en avstängning på 45 dagar vilket är det normala vid egen uppsägning.

Av dessa skäl är det viktigt att du kontaktar oss och a-kassan innan du beslutar dig för att säga upp dig.