Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:
Tidsbegränsad anställning

Tillsvidare eller tidsbegränsat?

Det finns tre grundläggande typer av anställningar: tillsvidareanställningar, tidsbegränsade anställningar och provanställningar. Lagen om anställningsskydd (LAS) klargör att anställningar i normalfallet ska vara tillsvidare och endast som undantag får olika former av tidsbegränsad anställning tillämpas.

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning, ibland omtalad som en fast anställning, innebär en anställning där det inte finns något avtalat slutdatum för anställningen. En tillsvidareanställning varar till dess du eller arbetsgivaren säger upp anställningen (läs mer om uppsägning av avtal under Uppsägningstid) eller du går i pension.

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning är ett undantag från huvudregeln i Lagen om anställningsskydd (LAS) att anställningar ska vara tillsvidare och är en anställning där du och arbetsgivaren redan från börjat avtalat om anställningens slutdatum.

Provanställning

En provanställning är en tidsbegränsad anställning med sämre anställningstrygghet än andra tidsbegränsade anställningar. Under prövotiden, som får vara högst sex månader, kan arbetsgivaren eller arbetstagaren utan att särskilt skäl anges avbryta anställningen. Arbetsgivaren måste dock lämna besked minst två veckor i förväg.

Om provanställningen inte avslutas under eller som senast vid prövotidens utgång övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Regelverket för provanställning finns i LAS 6 §. Provanställning är till för att pröva okända sökanden och bör ej användas slentrianmässigt vid alla nyanställning.

Stipendier och annat som inte är en anställning

Inom högskolesektorn är det tyvärr vanligt förekommande med olika former av stipendier. Stipendier innebär att mottagaren inte har ett anställningsförhållande till lärosätet. Detta får stor påverkan på individens trygghet, både vad avser försäkringar och socialförsäkringar.

I SULF-rapporten Ett spel för galleriet – om anställningsprocesser i akademin – ställer vi krav på regeringen och lärosätena:

Lärosätena måste:

  • Säkerställa mer långsiktiga budget- och verksamhetsplaneringsprocesser.
  • Skapa rutiner som omöjliggör riggade utlysningar.
  • I sina interna kvalitetssäkringssystem säkerställa att de har och följer tydliga, transparenta och rättssäkra processer för rekrytering av personal.

Regeringen måste:

  • Öka andelen direkta forskningsanslag till lärosätena för att skapa bättre förutsättningar för en långsiktig planering av budget och personal.
  • Ge Universitetskanslersämbetet i uppdrag att genom tillsyn eller inom ramen för kvalitetssäkringssystemet kontrollera att lärosäten har transparenta och rättssäkra anställningsprocesser.