Sök efter:
Tidsbegränsad anställning

Tidsbegränsade anställningar i högskolan

Lärare i konstnärlig verksamhet

I 4 kapitlet §10 i högskoleförordningen finns en tidsbegränsad anställning som gör det möjligt att anställa lärare inom konstnärliga verksamheter på universitet och högskolor inom staten (se längre ned för privat sektor). Det gäller dock inte adjungerade lärare eftersom det regleras i kollektivavtal, se sista rubriken. Anställningen är begränsad till fem år med möjlighet till förlängning på fem år. Max antal år du kan vara anställd i den här anställningsformen är tio år. Det spelar ingen roll om det är i olika befattningar eller anställningar, begränsningen är max tio år hos en och samma arbetsgivare.

I samma paragraf förtydligas att i övrigt gäller LAS och det innebär att du som är anställd i den här anställningsformen till exempel har rätt till företrädesrätt samt att arbetsgivaren ska lämna skriftligt besked när anställningen tar slut enligt LAS§15.

Dessa anställningar ska utlysas och tillsättas i konkurrens enligt de regler som gäller för statliga arbetsgivare, de ska också följa principerna för förtjänst och skicklighet vid tillsättningen, och beslut om anställning kan överklagas. I högskoleförordningen regleras behörighetskrav och bedömningskrav för professorer och lektorer i konstnärlig verksamhet.  

Vissa lärosäten anställer en majoritet av sina lärare i den här anställningsformen men huvudregeln på arbetsmarknaden är tillsvidareanställning och samma sak bör gälla för konstnärliga verksamheter. Detta förtydligas i propositionen 2009/10:149 En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor.

Motivet till att behålla den här tidsbegränsade anställningen enligt samma proposition är att: ”Anställningar av lärare vid konstnärliga utbildningar är tidsbegränsade är att de konstnärliga utbildningarna intar en särställning vad gäller behovet av förnyelse”.

Den här anställningsformen finns även reglerad i branschavtalet för privata högskolor. Samma principer gäller där med undantag för att reglerna vid utlysning och tillsättning av tjänster inte är det samma i privat sektor som i statlig sektor.

Högskoleförordningen 4 kapitlet

10 § En lärare inom konstnärlig verksamhet får anställas tills vidare, dock längst fem år. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning (2010:1064).

Adjungerad Professor

Som huvudregel ska professorer anställas tillsvidare. Men det finns undantag i högskoleförordningen, och som en del i att samverka med det omgivande samhället finns det möjlighet att knyta sig an personer med viss kompetens. Adjungerad professor är en sådan anställningsform, där läraren förmodas ha sin huvudsysselsättning (dvs mer än 50% av heltid) utanför lärosätet och ska vara en länk mellan lärosätet och arbetslivet.

Anställningsformen regleras i 4 kapitlet 11§ i högskoleförordningen och innebär en tillsvidare anställning dock längst till en viss tidpunkt, det vill säga en tidsbegränsad anställning. Anställningen får förlängas till max tolv år.

Den som anställs som adjungerad professor ska prövas med samma krav som professor vad gäller behörighetskrav och sakkunnigbedömning.

I högskoleförordningen 4 kap §11 förtydligas det att i övrigt gäller LAS och det innebär att du som är anställd i den här anställningsformen till exempel har rätt till företrädesrätt samt att arbetsgivaren ska lämna skriftligt besked när anställningen tar slut enligt LAS§15.

Högskoleförordningen

11 § En adjungerad professor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tolv år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning (2010:1064).

Branschavtalet

Anställningsformen återfinns också i branschavtalet för privata högskolor.

4 § mom 2: En adjungerad professor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tolv år. En adjungerad professor ska främja kunskapsbildningen inom den enskilda högskolan. En adjungerad professor har sin huvudsakliga anställning hos annan arbetsgivare. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Gästprofessor

Precis som adjungerad professor är gästprofessor ett undantag från huvudregeln att en professor ska anställas tills vidare. Dessa anställningsformer är ett sätt för lärosätet att knyta sig an en viss kompetens i utbildningen och/eller samverka med omgivande samhället. En gästprofessor ska ha sin huvudanställning på ett annat lärosäte och kan anställas max fem år.

I högskoleförordningen förtydligas det att i övrigt gäller LAS vilket innebär att du som är anställd i den här anställningsformen till exempel har rätt till företrädesrätt samt att arbetsgivaren ska lämna skriftligt besked när anställningen tar slut enligt LAS§15.

Högskoleförordningen

12 § En gästprofessor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst fem år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning (2010:1064).

Branschavtalet

Anställningsformen återfinns också i branschavtalet för privata högskolor:

4§ mom 2: En gästprofessor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst 5 år. En gästprofessor ska tillföra den enskilda högskolan vetenskaplig kompetens som berikar och utvecklar undervisningen och/eller forskningen. Gästprofessorn huvudsakliga arbetsuppgifter ska utgöras av forskning. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Adjungerad lärare

Denna anställningsform regleras inte i högskoleförordningen utan i ett centralt kollektivavtal och syftet med den är att lärosätet ska kunna knyta an sådan kompetens som normalt inte finns på lärosätet, men som är nödvändig för att upprätthålla kvalitén på utbildningarna.

Omfattning på anställningen ska utgå från verksamhetens krav och vara på ca 20%, den kan i vissa fall överstiga det. Anställningens längd är satt till max två år, och ger inte rätt till företräde eller högre sysselsättning enligt reglerna i LAS

Innan arbetsgivaren beslutar om anställning av en adjungerad lärare ska arbetsgiven göra en bedömning av omfattningen av kommande adjungeringar, de ska också årligen redovisa hur många adjungerade lärare de har anställt. Detta ska sedan förhandlas med lokala arbetstagarorganisationerna inom ramen för MBL eller samverkas om det finns ett lokalt kollektivavtal för samverkan.

I de fall där det går att anställa i förenade anställningar enligt högskoleförordningen 4 kap 2§ ska det i första hand tillämpas. Att adjungera lärare enligt detta avtal är inte möjligt i verksamheter där man kan anställa lärare inom konstnärlig verksamhet enligt högskoleförordningen 4 kap 10§.

På Arbetsgivarverkets webbplats hittar du hela Avtal om tidsbegränsad anställning för adjungerad lärare.