Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Offentlighet och sekretess

Offentlighet och sekretess i statlig sektor

En del forskningsdata får inte publiceras med öppen tillgång på grund av rättsliga eller etiska aspekter, (till exempel då dessa omfattas av sekretess, innehåller personuppgifter, upphovsrättskyddat material, med mera).

Statliga universitet och högskolor omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att forskningsdata och forskningsmaterial som förvaras hos lärosätet och är att anse som inkommet till eller upprättat hos lärosätet är allmän handling enligt Tryckfrihetsförordningen. Allmän handling är en offentlig handling som var och en har rätt att ta del av, förutom när det föreligger sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Skäl för sekretess kan exempelvis vara att en handling innehåller känsliga personuppgifter.

Offentlighetsprincipen gäller även för forskningsmaterial. Ett forskningsmaterial som är upphovsrättsligt skyddat kan alltså begäras ut som allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen. Om materialet omfattas av upphovsrätt får den som begär ut materialet som allmän handling emellertid inte använda forskningsmaterialet utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Det faktum att ett forskningsmaterial utgör allmän handling innebär alltså inte i upphovsrättslig mening att arbetsgivaren ”äger” materialet.

Det är lärosätets ansvar att offentlighetsprincipen tillämpas på ett korrekt sätt. Regelverket kring offentlighetsprincipen vad gäller forskningsdata kan för den enskilde forskaren framstå som svårt att överblicka. Lärosätet har därför också, gentemot forskaren ett ansvar för att bistå med information och stöd vad gäller hur offentlighetsprincipen kan komma att tillämpas för ett forskningsprojekt. För forskaren ska detta inte komma som en överraskning.

Mer information

Öppen tillgång till offentligt finansierad forskning.