Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Bisyssla

Bisysslor

En bisyssla är all verksamhet vid sidan av din anställning. Det kan vara en annan anställning, ett ideellt engagemang eller en egen firma. Bisysslor kan vara avlönade eller oavlönade. Inom högskolesektorn är många bisysslor tillåtna och i vissa fall till och med uppmuntrade som en del av samverkan med det omgivande samhället. Som ett resultat därav finns en särskild reglering i högskolelagen som ger universitetslärare rätt till vissa former av bisysslor.

Lagar, förordningar och kollektivavtal
För dig som är statligt anställd regleras bisysslor i lagen om offentlig anställning (LOA), högskolelagen (HL), högskoleförordningen (HF), det centrala kollektivavtalet Villkorsavtal-T samt i eventuella lokala kollektivavtal och arbetsgivarföreskrifter.

Otillåtna bisysslor
En bisyssla kan dock vara otillåten om den är att betrakta som förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande med arbetsgivarens verksamhet.

  • Förtroendeskadlig bisyssla
    I LOA 7 § klargörs att en arbetstagare inte får ha någon anställning, något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan skada myndighetens anseende eller rubba förtroendet för opartiskheten hos de anställda på myndigheten.
  • Arbetshindrande bisyssla
    13 kap 10§ Villkorsavtal-T ger arbetsgivaren möjlighet att ålägga den anställde att helt eller delvis upphöra med bisysslor som inverkar hindrande på det ordinarie arbetet.
  • Konkurrensbisyssla
    Villkorsavtal-T anger också i 13 kap. 11§ att arbetstagare vid myndigheter som bedriver affärs- eller uppdragsverksamhet inte får inneha anställning eller uppdrag hos företag inom området för myndighetens verksamhet. Man får heller inte driva företag som bedriver verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens eller på annat sätt konkurrerar med dennes verksamhet.

Särskild rätt till bisysslor för universitetslärare
I HL 3 kap. 7 § finns en särskild rätt för universitetslärare att vid sidan av sin anställning få ha anställning, uppdrag eller verksamhet som avser forskning eller utvecklingsarbete inom anställningens ämnesområde. En förutsättning för detta är dock att läraren inte genom detta skadar allmänhetens förtroende för högskolan. Bisysslan behöver också hållas tydligt skild från lärarens arbete inom anställningen vid högskolan.

Uppmärksamma att rena undervisningsuppdrag inte omfattas av denna bestämmelse.

Även andra regleringar kring bisysslor för universitetslärare kan finnas i lokala avtal vid lärosätet. Kontakta din lokala fackliga organisation eller personalavdelningen på ditt lärosäte för mer information.

Din skyldighet att informera arbetsgivaren om bisysslor
Som statligt anställd har du en skyldighet enligt LOA 7 b § att på arbetsgivarens begäran lämna in uppgifter för att arbetsgivaren ska kunna bedöma dina bisysslor. Som universitetslärare finns en utökad skyldighet enligt HF 4 kap 15 § att hålla högskolan informerad om de bisysslor som du har och som har anknytning till anställningens ämnesområde. Du har också en rätt att få besked om en bisyssla är tillåten eller inte.

Arbetsgivarens skyldighet att informera
Enligt LOA 7 a § ska en arbetsgivare ge sina anställda information om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt LOA 7 §. Enligt HF 4 kap. 14 § ska en högskola dessutom informera sina lärare om vilka bisysslor som inte är förenliga med reglerna i HL 3 kap. 7 §.

Arbetsgivarens skyldighet att besluta om otillåtna bisysslor
Arbetsgivaren har enligt LOA 7 c § en skyldighet att besluta att anställda som ägnar sig åt förtroendeskadliga bisysslor ska upphöra med detta eller i förekommande fall inte åta sig bisysslan. Beslutet skall vara skriftligt och innehålla en motivering. Arbetsgivaren kan även ålägga anställda att helt eller delvis upphöra med arbetshindrande bisysslor.

Överprövning av beslut om otillåten bisyssla
Arbetsgivarens beslut om otillåten bisyssla  (förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande) kan överprövas i allmän domstol.