Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Emeriti
Som universitetslärare innebär troligen inte pensionering att ditt intresse för utbildnings- och forskningsfrågor upphör. SULF rekommenderar därför att du kvarstår som SULF-medlem. Du fortsätter då att få Universitetsläraren och kan på så sätt följa och delta i den aktuella debatten och kan därmed fortsätta att påverka förbundets agerande i professionsfrågor.

Emeriti

I de framstående forskningsnationerna innebär inte uppnådd pensionsålder nödvändigtvis att professorerna upphör med sin forskning. Tvärtom spelar emeriterade professorer en viktig roll som mentorer för yngre forskare och den ökade friheten efter pensioneringen resulterar i viktiga nya vetenskapliga bidrag.

En emeriterad professor är en pensionerad professor som förblir vetenskapligt och pedagogiskt aktiv och knuten till sitt lärosäte. Att vara emeriti innebär ofta en delvis ny roll i verksamheten.

Som professor emeriti är man inte längre valbar till styrande organ och man lämnar också ansvaret för verksamheten vid den egna institutionen. Den minskade administrativa bördan ger ett stort ökat utrymme för egen forskning.

Det kan visserligen vara svårt för en emeriterad professor att komma ifråga för rådsmedel, där vissa forskningsråd ogärna ger medel till pensionärer, men det finns goda möjligheter för emeriti att använda sina erfarenheter och sin auktoritet till att lyfta fram yngre kollegor. Professor emeritis roll i verksamheten beskrivs ibland som mentorer och rådgivare, som med sitt kunnande kan hjälpa yngre forskare att se ”felkällor och kloka lösningar”.