Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Överklagande

Att överklaga ett anställningsbeslut

Anställningsbeslut vid statliga myndigheter kan i regel överklagas av en person som sökt men inte fått en anställning eller av en person som på annat sätt anser sig vara berörd av beslutet. Det senare kan till exempel gälla om en anställning tillsatts utan att den ledigförklarats.

Ett överklagande ska lämnas till den myndighet som fattat beslut om anställning och det ska göras inom tre veckor från det att beslutet sattes upp på myndighetens anslagstavla. Överklagandet prövas av en särskild överklagandenämnd.

Anställningsbeslut från andra arbetsgivare än statliga såsom Högskolan i Jönköping eller Chalmers kan inte överklagas.

Överklagande av anställningsbeslut inom högskolan

Alla anställningsbeslut, oavsett det gäller en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, vid ett statligt lärosäte kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan med ett undantag. Det gäller anställning som doktorand.

Överklagandenämnden för högskolan prövar också en rad andra frågor än anställningsbeslut. De flesta av dem rör studenter på grundutbildningen, men även beslut om indragning av resurser (handledning med mera) för doktorander kan överklagas till nämnden.

På vilka grunder kan ett anställningsbeslut överklagas?

Ett anställningsbeslut kan överklagas om någon anser att man, utifrån bestämmelserna om att statliga anställningar ska gå till den skickligaste sökanden, är mer kvalificerad än den som fått anställningen eller om man anser att det begåtts formella fel i processen. Det senare kan till exempel handla om att anställningen inte ledigförklarats, att det förekommit jäv eller att man begått något annat fel som kan ha påverkat beslutet.

Hur hanteras ett överklagande?

När överklagandet inkommer till myndigheten ska de kontrollera om det inkommit i tid och därefter omedelbart skicka det vidare till Överklagandenämnden. Nämnden kommer sedan att bedöma om det rör sig om ett beslut som får överklagas. Om så är fallet ges myndigheten och den som fått anställningen möjlighet att ange sin inställning till överklagandet och motivera detta. Därefter får den som överklagat möjlighet att yttra sig på nytt.

Hur går man tillväga om man vill överklaga ett anställningsbeslut?

Det är viktigt att kontrollera när anställningsbeslutet fattas och annonseras på myndighetens anslagstavla eftersom man bara har tre veckor på sig från den dagen. Ofta meddelas de sökande som inte fått anställningen i tid, men det är inte någon garanti. Följande kan vara bra att tänka på:

  • Ange tydligt vad du yrkar på. Vill du att Överklagandenämnden ska besluta att du ska få anställningen eller att processen ska tas om på grund av formella fel? Det går bra att yrka både och, men ange då att du i första hand vill ha anställningen.
  • Beskriv tydligt och klart varför du anser att beslutet är felaktigt. Se till att få med alla relevanta delar utan att skriva för långt.
  • Överklagandenämndens webbplats finns exempel på beslut som man med fördel kan gå igenom för att se hur man resonerat tidigare.

Vad händer om Överklagandenämnden beslutar att upphäva ett anställningsbeslut?

Om ett anställningsbeslut upphävs så påverkas inte det anställningsavtal som i regel då redan har ingåtts med en annan sökande. Däremot förutsätts det att myndigheten följer beslutet. Om överklagandenämndens beslut innebär att någon annan ska anställas kommer det därför att finnas två anställda. Det kan innebära att det uppkommer en arbetsbristsituation. Om beslutet däremot innebär att processen ska tas om på grund av att formella fel har begåtts så kan det leda till att man på nytt landar i att samma person ska ha anställningen eller att någon annan ska anställas. I det senare fallet uppkommer samma situation som beskrivs ovan.

Vilket stöd kan SULF ge?

Eftersom ett överklagandeprocess innebär att två sökande, som båda kan vara medlemmar, står mot varandra i en rekryteringsprocess kan SULF endast bistå de berörda med allmänna råd kring processen.

Om det däremot är så att den som överklagat fått rätt och myndigheten inte vill rätta sig efter beslutet eller om den som först fått anställningen blir av med den efter ett överklagande kan vi pröva om vi ska bistå den berörda. Man bör i så fall i första hand kontakta Saco-S-föreningen på lärosätet.