Sök efter:
Överklagande

Konsekvens av beslut om upphävande av anställningsbeslut

Eftersom frågan om vad upphävande av ett anställningsbeslut egentligen innebär har fått en hel del uppmärksamhet så vill vi informera om hur SULF uppfattar rättsläget.

Arbetsdomstolen konstaterade 2016 (AD 2016 nr 74) att en myndighet inte kan upphäva ett anställningsavtal som ingåtts med hänvisning till att anställningsbeslutet har upphävts av överklagandenämnden. Arbetsgivaren kan inte heller säga upp avtalet av det skälet eftersom det saknas saklig grund för uppsägning.

Nu har Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH, för andra gången beslutat att undanröja anställningsbeslut av en professor på grund av att formella fel begåtts under processen. Beslutet överlämnades till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som tillsynsmyndighet och till regeringen. ÖNH:s beslut uppfattas som att nämnden anser att det måste finnas ett anställningsbeslut som vunnit laga kraft för att anställningen ska bestå, i alla fall när det gäller professorer.

SULF:s uppfattning är att ett beslut från ÖNH inte kan ändra på att ett redan ingånget anställningsavtal gäller trots beslutet. Har lärosätet till exempel anställt någon som professor är man fortsatt anställd som det. Samtidigt ska lärosätet självklart rätta sig efter det beslut ÖNH fattat. Om beslutet exempelvis innebär att ÖNH anser att man borde ha anställt personen som överklagat så ska det göras. Efter det får lärosätet hantera den uppkomna situationen i enlighet med lag och kollektivavtal. Det är också innebörden av Arbetsgivarverkets rådgivning. Om ÖNH istället skulle besluta att processen ska tas om så ska lärosätet göra det vilket kan leda till att man får anställa ytterligare en person.

Saco-S-föreningarna bör så långt som möjligt bevaka tillsättningsprocesserna så att de sköts på ett korrekt sätt och att formella fel undviks. Om det misstänks att rekryteringsprocessen inte är så öppen som den borde så bör det framföras till arbetsgivaren.

Vi vill också uppmärksamma att ett anställningsavtal inte kräver att arbetsgivare och arbetstagare har undertecknat ett skriftligt avtal. Det räcker till exempel att myndigheten har erbjudit anställning och att arbetstagaren har accepterat villkoren för anställningen.

Frågor?

Kontakta Robert Andersson, ra@sulf.se, om du har några frågor.