Sök efter:
Försäkringar

Kollektivavtalade försäkringar

Hur vet jag om jag omfattas av en kollektivavtalad försäkring?

Om du arbetar inom den offentliga sektorn (stat, kommun eller region) finns det alltid kollektivavtal. Om du arbetar inom privat sektor finns det oftast kollektivavtal, men du kan behöva kontrollera detta för säkerhets skull. De privata lärosäten där en del av SULF:s medlemmar arbetar har kollektivavtal, till exempel Handelshögskolan i Stockholm, Marie Cederschiöld högskola och Röda Korsets högskola.

I vissa fall kan det krävas att man är anställd i viss minsta omfattning för att man ska kunna få ersättning via en kollektivavtalad försäkring. Den ligger i så fall oftast på 20 procent av heltid. Det krävs inte någon hälsoprövning för att du ska omfattas av dessa försäkringar.

Vilka olika försäkringar ingår i kollektivavtalen?

Försäkring vid arbetsskada

Som komplement till den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen har vi kollektivavtal om ersättning vid arbetsskada. Avtalet har olika namn på olika sektorer och det heter Personskadeavtal (PSA) på statlig sektor och TFA/TFA-KL på övriga sektorer. Ersättningar söks alltid via AFA försäkring. I vissa fall krävs det att Försäkringskassan beslutat att det är fråga om en arbetsskada för att du ska få ersättning.

Mer information hittar du på:

Exempel på skador som kan ersättas via dessa kollektivavtal är olycksfall i arbetet, olycksfall som sker på väg till eller från arbetet (färdolycksfall), om du utsatts för våld eller hot i arbetet samt om du drabbas av en arbetssjukdom.

Försäkring vid dödsfall

Om det värsta skulle hända kan efterlevande få ersättning genom avtalen om tjänstegrupplivförsäkring och genom pensionsavtalen (tjänstepension). Vilka ersättningar som utgår varierar beroende på familjesituation, ålder och annat, men generellt ger avtalet om tjänstegrupplivförsäkring ersättning till efterlevande på upp till sex prisbasbelopp plus begravningshjälp. Pensionsavtalen ger utöver detta ersättning till efterlevande under viss tid beroende på den försäkrades ålder och inkomst samt hur många efterlevande man har som är berättigade till ersättning. Därutöver kan intjänad tjänstepension utbetalas till efterlevande om du valt att ha efterlevandeskydd i din tjänstepension.

Mer information hittar du på:

Det finns i vissa fall också ett efterskydd i avtalen vilket gör att ersättning kan utgå även efter att man lämnat sin anställning.

Tänk på att vilka som får ersättning om du går bort regleras i kollektivavtalet. Det kan finnas möjlighet att ändra detta genom ett förmånstagarförordnande. Det kan vara värt att undersöka detta om man inte har efterlevande som automatiskt kan få ersättning (till exempel make/maka/sambo eller barn).

Försäkring vid sjukdom

Om du blir sjuk och får sjukpenning får du genom kollektivavtalet kompletterande ersättning. Den utbetalas ibland via arbetsgivaren och ibland genom en separat försäkring. Inom det statliga avtalsområdet är det arbetsgivaren som betalar ut den som lön.

Här hittar du mer information om ersättning vid sjukdom.

Om du blir långvarigt sjuk och får sjukersättning från Försäkringskassan så kan du få sjukpension genom pensionsavtalen.

Ersättning vid föräldraledighet

Om du är föräldraledig kan du få kompletterande ersättning genom våra kollektivavtal. Det kallas ofta föräldrapenningtillägg eller föräldralön och den utbetalas normalt av arbetsgivaren.

Här hittar du mer information om föräldrapenning och föräldrapenningtillägg.

Försäkring för dig som är stipendiefinansierad doktorand

Stipendier ger inga sociala förmåner, försäkringar måste till exempel ordnas separat. Eftersom stipendiefinansiering inte är en anställning har du inte rätt att få arbetsbaserade förmåner så som sjukpenning eller föräldrapenning från Försäkringskassan, såvida du inte har en skyddad SGI (sjukpenninggrundande inkomst från ett tidigare arbete). Du har heller inte rätt till de kollektivavtalsbaserade förmånerna som till exempel föräldrapenningtillägg, ersättning för läkemedel med flera. Vid långvarig sjukdom eller föräldraledighet uppstår därför problem.

Om du är antagen vid ett lärosäte som är en statlig myndighet och finansieras med stipendium så har du en försäkring hos Kammarkollegiet som täcker inkomstbortfall vid sjukdom eller föräldraledighet. Du hittar mer information om den försäkringen på Kammarkollegiets webbplats

SULF anser generellt att stipendier inte bör användas istället för anställning av doktorander och postdoks.

Ersättning vid arbetslöshet

Om du blir arbetslös kan du omfattas av våra omställningsavtal. Dessa avtal kan ge kompletterande ersättning när då får arbetslöshetsersättning från en a-kassa. Det ger också stöd för att du ska få ett nytt arbete så snart som möjligt.

Ersättning vid tjänsteresor och utsändning

När du reser i tjänsten utanför Sverige eller sänds ut för att arbeta utomlands för en statlig myndighet så omfattas du av försäkringar som arbetsgivaren tecknat hos Kammarkollegiet. Läs mer på Kammarkollegiets webbplats.

Om du arbetar för en icke-statlig arbetsgivare (inklusive Chalmers och Högskolan i Jönköping) bör du kontrollera med din arbetsgivare eller den lokala fackliga organisationen hur man löst försäkringsskyddet.