SULF.se / Faktabanken / Byta anställning / Vad väntar efter disputationen?

Vad väntar efter disputationen?

Även om många doktorander i slutet av forskarutbildningen betvivlar det kommer det så småningom en dag när disputationen är genomförd, avhandlingen godkänd och det är dags för nya utmaningar. För de flesta innebär det en postdok vid ett utländskt eller inhemskt lärosäte eller forskningsinstitut.

Postdokanställning i Sverige
För att underlätta för dig att meritera dig har SULF tecknat ett kollektivavtal för en tidsbegränsad anställning som postdok. Med postdoktor avses i kollektivavtalet en arbetstagare som anställts i huvudsak för forskning och som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång, om det inte finns särskilda skäl för annat.

Det är en tidsbegränsad anställning som ska utlysas och i normalfallet vara heltid och i två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl som exempelvis ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Arbetsuppgifterna ska huvudsakligen bestå av forskning. Med huvudsakligen avses minst 80 procent.

Postdok utomlands
Vid postdok utomlands är det tyvärr vanligt med stipendiefinansiering vilket medför stora nackdelar vad gäller försäkringsskydd, möjlighet till föräldraledighet och påverkan på socialförsäkringsskyddet. Men det förekommer också att svenska lärosäten anställer och sänder ut samt att utländska lärosäten anställer postdoktorer. Läs mer om att vara utsänd här.

Utlandsvistelser, oavsett anställning eller stipendium, bör alltid föranleda nära kontakter med Försäkringskassan, AEA och SULF.

Postdok i Sverige
Du som kommer till Sverige för att genomföra en postdoktorperiod med eller utan anställning uppmanas kontakta oss för rådgivning.

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?