Sök efter:
Postdok i Sverige

Postdoktoravtal

Avtalet gäller från den 1 februari 2022 och ersätter det tidigare avtalet från 2008. För att förenkla och göra avtalet tydligare så har bestämmelser från tidigare avtal och förhandlingsprotokoll förts samman. En rad viktiga delar som till exempel rätt till förlängning på grund av föräldraledighet har också behållits.

Genom en övergångsbestämmelse får de som redan är anställda motsvarande möjligheter som de som anställs från 1 februari 2022.

Nytt i avtalet

 • Avtalet medger en tidsbegränsad anställning i minst två år och högst tre år mot tidigare maximalt två år.
 • En anställning som postdoktor kan i det nya avtalet sökas även av den som inte har sin doktorsexamen klar vid ansökningstidens utgång. Doktorsexamen måste dock finnas senast vid den tidpunkt anställningsbeslutet fattas.
 • Om postdoktorn under anställningen sänds ut av arbetsgivaren för arbete utomlands blir den berörda automatiskt tjänstledig från anställningen som postdoktor och kan återgå till denna vid återkomst till Sverige. Detta underlättar inte minst för den som fått anslag för internationell postdok från exempelvis Vetenskapsrådet.
 • De särskilda skäl som kan ge förlängning av anställningen som postdoktor (utöver den maximala tiden på tre år) har utökats något och omfattar nu även tjänstgöring inom totalförsvaret samt för vissa ämnesområden relevant tjänstgöring/uppdrag. Tidigare fanns här endast en öppning för kliniskt arbete.
 • Motsvarande särskilda skäl kan också ge undantag från bestämmelsen om att man i första hand ska anställa den som avlagt doktorsexamen de senaste tre åren vid tidpunkten för ansökningstidens utgång.
 • Enligt en övergångsbestämmelse kan en postdoktor som anställts enligt det avtal som gäller fram till 31 januari 2022, och vars anställningstid löper över 1 oktober 2022, ges en fortsatt anställning som postdoktor enligt det nya avtalet dock högst under sammanlagt tre år. Under den tid en sådan förlängning löper tillämpas det nya avtalet i sin helhet på anställningen.
 • I övrigt har avtalstexterna förtydligats vad gäller avtalets syfte (meritering efter doktorsexamen i syfte att säkra en framtida kompetensförsörjning). Bestämmelser i det tidigare avtalet och ett förhandlingsprotokoll har förts samman för att skapa en helhet och en större tydlighet.

Följande gäller som tidigare

 • Avtalet gäller vid lärosäten* inom det statliga avtalsområdet samt hos andra arbetsgivare som bedriver forskning och som är medlemmar i Arbetsgivarverket.
 • Anställningen ska som absolut huvudregel avse heltid.
 • Arbetsuppgifterna ska till minst 80 procent bestå av forskning.
 • Den som varit föräldraledig under anställningen har rätt till förlängning under minst den tid ledigheten varat.
 • Anställningen kan i övrigt förlängas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt för klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag**.
 • I första hand ska den som avlagt doktorsexamen de senaste tre åren anställas. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses desamma som anges ovan vad gäller förlängning av anställningen.

*Inklusive Chalmers och Högskolan i Jönköping som inte är myndigheter. Chalmers har dock ett lokalt kollektivavtal med vissa avvikande bestämmelser för en så kallad doktorsanställning.
**Dessa skäl är något utökade jämfört med tidigare avtal.

Det nya avtalet gäller för anställningsavtal som ingås från och med 1 februari 2022. Träffas överenskommelse om anställning som postdoktor innan dess gäller det tidigare avtalet som gäller fram till 31 januari 2022. Dock finns här en övergångsbestämmelse för det fall anställningen löper över 1 oktober 2022, se frågan Vad innebär övergångsbestämmelsen för mig som redan före 1 februari 2022 anställts som postdoktor enligt tidigare avtal?.

En anställning som postdoktor enligt avtalet ska vara på minst två år. Om du anställs under mindre än tre år kan din anställning enligt avtalet förlängas i upp till totalt maximalt tre år om det krävs för att uppnå syftet med anställningen. Om det finns särskilda skäl (till exempel sjukdom eller föräldraledighet) får anställningstiden enligt avtalet vara längre än tre år.

I det nya avtalet har vi infört en bestämmelse som automatiskt ger dig tjänstledighet från en anställning enligt avtalet under den tid du är utsänd. Under utsändningen kommer du överens om ett så kallat URA-kontrakt med din arbetsgivare. Där regleras villkoren under den tid du är anställd. Detta följer av kollektivavtalet URA (avtal om utlandskontrakt)*. Du kan kontakta oss för mer information om detta. När utsändningsperioden löper ut återvänder du till din anställning som postdoktor i Sverige. Observera att en utsändning inte innebär någon längre total anställningstid än tre år. Det betyder att den maximala anställningstiden enligt avtalet är tre år inklusive den tid du är tjänstledig för utsändning (om det inte finns särskilda skäl för förlängning på grund av exempelvis sjukdom eller föräldraledighet).

*URA-avtalet gäller endast vid statliga myndigheter vilket de allra flesta lärosäten är. Om du sänds ut av en arbetsgivare som inte är en myndighet måste en annan typ av överenskommelse för villkoren under utlandsstationeringen träffas.

En sådan anställning följer det avtal som gäller fram tills 31 januari 2022 under hela anställningstiden. Dock finns en övergångsbestämmelse för det fall din anställning löper över 1 oktober 2022. Övergångsbestämmelsen gör det möjligt att förlänga din anställning i totalt upp till tre år. Under den tiden du har en sådan förlängning gäller det nya avtalet i sin helhet. Det innebär exempelvis att de nya bestämmelserna om utsändning samt förlängning på grund av särskilda skäl då tillämpas.

Mer information

På Arbetsgivarverkets webbplats kan du ladda ned och läsa hela avtalet.