Sök efter:
Karriär och befordran

Introduktion till postdok

Även om många doktorander i slutet av forskarutbildningen betvivlar det kommer det så småningom en dag när disputationen är genomförd, avhandlingen godkänd och det är dags för nya utmaningar. För de flesta innebär det en postdoktor vid ett utländskt eller inhemskt lärosäte eller forskningsinstitut.

Postdoktoranställning i Sverige

För att underlätta för dig att meritera dig har SULF tecknat ett kollektivavtal för en tidsbegränsad anställning som postdoktor. Med postdoktor avses i kollektivavtalet en arbetstagare som anställts i huvudsak för forskning och som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen ska i första hand vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång, om det inte finns särskilda skäl för annat. Det går enligt det nya avtalet som gäller från 1 februari 2022 att söka en anställning även om examen inte är klar när ansökningstiden löper ut, men examen måste finnas när anställningsbeslutet fattas.

Postdoktor är en tidsbegränsad anställning som ska utlysas och i normalfallet vara heltid och i den ska vara i minst två och högst tre år (detta gäller från 1 februari 2022, dessförinnan gäller max två år med vissa övergångsbestämmelser). Anställningen får utöver det förlängas om det finns särskilda skäl som exempelvis ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Vid föräldraledighet ska anställningen enligt avtalet förlängas med minst den tid du varit föräldraledig. Arbetsuppgifterna ska huvudsakligen bestå av forskning. Med huvudsakligen avses minst 80 procent.

En anställning som postdoktor enligt vårt kollektivavtal kan inte kombineras med en provanställning och övergå till en tidsbegränsad anställning som postdoktor då en provanställning alltid övergår till en tillsvidareanställning om inte någon av parterna avbryter anställningen under prövoperioden som kan vara i max sex månader.

Postdoktor med stipendium
SULF anser att alla postdoktorer ska vara anställda. Det är tyvärr inte alltid fallet utan ibland erbjuds istället ett stipendium under tiden som postdoktor i Sverige eller utomlands. Stipendier ger inte rätt till förmåner i socialförsäkringssystemet eller arbetslöshetsförsäkringen, men om du tidigare haft en anställning finns det vissa möjligheter att få ersättning grundad på en sådan anställning. Stipendier är heller inte pensionsgrundande och du omfattas inte heller av försäkringar som baseras på anställning (lagstadgade eller kollektivavtalade försäkringar). Du kan läsa mer om dessa försäkringar här. Det är därför extra viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd om du väljer ta emot ett stipendium.

Postdoktor utomlands

Vid postdoktor utomlands är det tyvärr vanligt med stipendiefinansiering vilket medför stora nackdelar vad gäller försäkringsskydd, möjlighet till föräldraledighet och påverkan på socialförsäkringsskyddet. Men det förekommer också att svenska lärosäten anställer och sänder ut samt att utländska lärosäten anställer postdoktorer. Läs mer om att vara utsänd här.

Om du har en postdoktoranställning i Sverige enligt kollektivavtalet för postdoktorer från den 1 februari 2022 eller senare har du rätt till tjänstledighet om du blir utsänd. Utlandsvistelser, oavsett anställning eller stipendium, bör alltid föranleda nära kontakter med Försäkringskassan, Akademikernas a-kassa och SULF.

Mer information

På Arbetsgivarverkets webbplats kan du ladda ned och läsa avtalet Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor.

Det nya avtalet gäller för anställningsavtal som ingås från och med 1 februari 2022. Träffas överenskommelse om anställning som postdoktor innan dess gäller det tidigare avtalet som gäller fram till 31 januari 2022. Dock finns här en övergångsbestämmelse för det fall anställningen löper över 1 oktober 2022, se frågan Vad innebär övergångsbestämmelsen för mig som redan före 1 februari 2022 anställts som postdoktor enligt tidigare avtal?.

En anställning som postdoktor enligt avtalet ska vara på minst två år. Om du anställs under mindre än tre år kan din anställning enligt avtalet förlängas i upp till totalt maximalt tre år om det krävs för att uppnå syftet med anställningen. Om det finns särskilda skäl (till exempel sjukdom eller föräldraledighet) får anställningstiden enligt avtalet vara längre än tre år.

I det nya avtalet har vi infört en bestämmelse som automatiskt ger dig tjänstledighet från en anställning enligt avtalet under den tid du är utsänd. Under utsändningen kommer du överens om ett så kallat URA-kontrakt med din arbetsgivare. Där regleras villkoren under den tid du är anställd. Detta följer av kollektivavtalet URA (avtal om utlandskontrakt)*. Du kan kontakta oss för mer information om detta. När utsändningsperioden löper ut återvänder du till din anställning som postdoktor i Sverige. Observera att en utsändning inte innebär någon längre total anställningstid än tre år. Det betyder att den maximala anställningstiden enligt avtalet är tre år inklusive den tid du är tjänstledig för utsändning (om det inte finns särskilda skäl för förlängning på grund av exempelvis sjukdom eller föräldraledighet).

*URA-avtalet gäller endast vid statliga myndigheter vilket de allra flesta lärosäten är. Om du sänds ut av en arbetsgivare som inte är en myndighet måste en annan typ av överenskommelse för villkoren under utlandsstationeringen träffas.

En sådan anställning följer det avtal som gäller fram tills 31 januari 2022 under hela anställningstiden. Dock finns en övergångsbestämmelse för det fall din anställning löper över 1 oktober 2022. Övergångsbestämmelsen gör det möjligt att förlänga din anställning i totalt upp till tre år. Under den tiden du har en sådan förlängning gäller det nya avtalet i sin helhet. Det innebär exempelvis att de nya bestämmelserna om utsändning samt förlängning på grund av särskilda skäl då tillämpas.