info

Det går för tillfället inte att nå Akademikernas a-kassa via deras webbplats eller Mina sidor hos dem, mer information finns på akademikernasakassa.se. Det här påverkar också utbetalning från SULF:s inkomstförsäkring hos Folksam. Utbetalningen från inkomstförsäkringen sker en vecka efter att utbetalningen från a-kassan har genomförts.

Karriär och befordran
Även om många doktorander i slutet av forskarutbildningen betvivlar det kommer det så småningom en dag när disputationen är genomförd, avhandlingen godkänd och det är dags för nya utmaningar. För de flesta innebär det en postdok vid ett utländskt eller inhemskt lärosäte eller forskningsinstitut.

Postdokanställning i Sverige

För att underlätta för dig att meritera dig har SULF tecknat ett kollektivavtal för en tidsbegränsad anställning som postdok. Med postdoktor avses i kollektivavtalet en arbetstagare som anställts i huvudsak för forskning och som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen ska i första hand vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång, om det inte finns särskilda skäl för annat. Det går enligt det nya avtalet som gäller från 1 februari 2022 att söka en anställning även om examen inte är klar när ansökningstiden löper ut, men examen måste finnas när anställningsbeslutet fattas. Det är en tidsbegränsad anställning som ska utlysas och i normalfallet vara heltid och i den ska vara i minst två och högst tre år (detta gäller från 1 februari 2022, dessförinnan gäller max två år med vissa övergångsbestämmelser). Anställningen får utöver det förlängas om det finns särskilda skäl som exempelvis ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, tjänstgöring inom totalförsvaret , förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Arbetsuppgifterna ska huvudsakligen bestå av forskning. Med huvudsakligen avses minst 80 procent.

Postdok utomlands

Vid postdok utomlands är det tyvärr vanligt med stipendiefinansiering vilket medför stora nackdelar vad gäller försäkringsskydd, möjlighet till föräldraledighet och påverkan på socialförsäkringsskyddet. Men det förekommer också att svenska lärosäten anställer och sänder ut samt att utländska lärosäten anställer postdoktorer. Läs mer om att vara utsänd här. Om du har en postdoktoranställning enligt kollektivavtalet för postdoktorer och träffar överenskommelse om en sådan anställning från den 1 februari 2022 har du rätt till tjänstledighet om du blir utsänd. Utlandsvistelser, oavsett anställning eller stipendium, bör alltid föranleda nära kontakter med Försäkringskassan, Akademikernas  a-kassa och SULF.

Mer information

På Arbetsgivarverkets webbplats kan du ladda ned och läsa avtalet Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor.
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}