Sök efter:
Karriär och befordran

Karriär utanför högskolan - för dig som är forskarutbildad

Att forskarutbildade i allra högsta grad är anställningsbara råder det inget tvivel om. Den kompetens som du som forskarutbildad tillägnat dig under dina doktorandstudier är i allra högsta grad intressant även för arbetsmarknaden utanför universiteten

Du har en förmåga

  • till vetenskaplig analys och självständig kritisk granskning och bedömning av nya komplexa företeelser, frågeställningar och situationer.
  • att kritiskt, självständigt och kreativt samt med vetenskaplig noggrannhet. identifiera och formulera frågeställningar samt bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera ett sådan arbete.
  • att muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning.
  • att identifiera behov av ytterligare kunskap.

Tala om vad du kan 

  • visa din förmåga att formulera och kommunicera de kunskaper, förståelser, färdigheter och förmågor som du har uppnått efter fullgjord utbildning på forskarnivå, på ett sätt som är tillgängligt både inom och utom akademin.

Forskarutbildningens värde utanför högskolan

  • En tredjedel av dem som tog doktorsexamen 2006 var anställda vid en svensk högskola 2011.
  • 65 procent av dem som lämnat akademin säger att de har ett arbete som bygger på de kunskaper de byggt upp genom forskarutbildningen, det hade inte kunnat göras av någon med enbart grundexamen.
  • De kunskaper som efterfrågas minst är specialistkunskaper inom avhandlingens område.

Vem lämnar akademin och varför?

  • Kvinnor lämnar oftare akademin på grund av bristfälliga arbetsvillkor.
  • Män lämnar för att få högre lön eller bättre karriär.

En disputerad berättar:
Jag ökade min lön med nästan 40 procent när jag lämnade akademin och fick arbeta tillsammans med andra som värdesatte min kompetens och delade med sig av sin kompetens, självförtroendet ökade. Jag ångrar inte att jag lämnade akademin.

Rekommenderade förbund
Inom Saco finns flera förbund som organiserar disputerade inom samtliga sektorer, vilket förbund som passar dig bäst beror på vid vilken fakultet du är verksam.
Läs mer om Sacoförbunden här!