Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Alla medlemmar har rätt till samma rättssäkerhet

Ledare i Universitetsläraren
Mats Ericson, förbundsordförande SULF

En av de främsta uppgifterna för en fackförening är att i olika sammanhang företräda sina medlemmar i frågor som är kopplade till arbetsplatsen och relationen till arbetsgivaren, både som kollektiv men också som enskilda individer. Lokala förtroendevalda och SULF:s ombudsmän jobbar dagligen med att lyssna på medlemmars dilemman och problem samt försöker hitta lösningar på dessa, i dialog eller förhandling med närmast ansvarig arbetsledare eller arbetsgivarföreträdare. Det kan handla om lön, befordran, semester, arbetsmiljö, upplevda orättvisor och konflikter. I dessa fall uppfattar de flesta det som okontroversiellt att facket företräder sina enskilda medlemmar och försöker hjälpa dem.

Men det händer också att medlemmar behöver hjälp i en situation där medlem står mot medlem. Fackets roll i dessa sammanhang är inte att ta ställning för den ena eller den andra parten utan att efter bästa förmåga företräda varje medlems intressen i så måtto att dennes rättssäkerhet och rättmätiga intressen kan tillvaratas. När SULF företräder en medlem som är chef och arbetsgivare i dennes relation till sin chef ifrågasätts det ibland av andra SULF-medlemmar som har denne SULF-medlem som chef. Men vi kan som fackförbund inte diskriminera vissa medlemmar. Var och en måste tryggt kunna veta att man kan få hjälp i sin relation till arbetsgivaren, oavsett på vilken nivå man befinner sig i organisationen.

På det hela taget verkar denna principiella hållning accepteras om man som enskild medlem bara får den förklarad för sig.

Men det finns andra situationer där fackets uppdrag att hjälpa medlemmarna inte är lika okontroversiellt. Inom akademin så förekommer det ibland att såväl studenter som lärare och forskare på olika sätt fuskar. När misstanke om oredlighet i forskning uppstår ska det anmälas till rektor och en undersökning ska påbörjas. Men det här är inte bara en vetenskaplig fråga. Det är också en fråga om rättssäkerhet och arbetsmiljö – för anmälaren, för den anmälde och för arbetskamraterna, framför allt om anmälare och anmäld finns i samma miljö. Även om vi som professionsförbund starkt tar avstånd från all form av oredlighet i forskning så har vi fortfarande till uppgift att hjälpa och stödja våra medlemmar, i första hand till dess en lagakraftvunnen dom har kommit till stånd. Den som anklagas kan vara oskyldigt utpekad, men även om det ser ut som om hen är skyldig har hen enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter rätt till en rättvis process. På samma sätt har man rätt att anmäla utan att råka ut för repressalier. SULF måste värna samtligas rättigheter. Det gäller också medlemmar som misstänks för sexuella trakasserier, något som på senare tid har fått ökad uppmärksamhet genom #metoo-rörelsen. Ingen ska dömas ohörd på förhand, rättssäkerheten måste upprätthållas också när det gäller denna typ av vedervärdiga handlingar.

Fackföreningsrörelsen får inte dras med i några drev som inskränker enskilda medlemmars rättssäkerhet, oavsett hur förfärlig eller skamlig en misstänkt gärning kan anses vara. Detta måste enligt SULF också vara arbetsgivarens skyldighet gentemot sina anställda, att ge alla en rättssäker hantering, fri från alla former av särbehandling under tiden att en misstänkt gärning utreds, och innan lagakraftvunnen dom eller motsvarande har fallit. Alla måste kunna känna sig trygga på sin arbetsplats, också de som misstänks för att ha begått en i högsta grad klandervärd gärning.

Mats Ericson
Ordförande för SULF

Fler nyheter