Sök efter:

Du har en viktig uppgift i det demokratiska samhället

Ledare i Universitetsläraren

De senaste åren, och kanske allra tydligast från och med valrörelsen inför det amerikanska presidentvalet 2016, har frågor om vetenskaplighet och källgranskning varit hyperaktuella. Rörelser som #marchforscience och #hurvetdudet? har drivit frågorna i olika sammanhang, och i båda har SULF varit aktiva. Flera SULF-medlemmar har debatterat, bloggat, twittrat, skrivit böcker, spelat in filmer och på andra sätt uppmärksammat bristande vetenskapligt och kritiskt tänkande. Stiftelsen Gapminder har fortsatt Hans Roslings viktiga arbete med att sprida kunskap om hur världen faktiskt ser ut, snarare än hur vi tror att den ser ut. Flera tidningar lät under valrörelsen forskare granska politiska utspel och föreställningar om hur tillståndet i Sverige är när det kommer till ekonomi, skola, hälsovård och immigration/integration.

För oss SULF-medlemmar är det här vardagsmat. Det är vi som producerar och sprider den viktiga kunskapen. Vi är – i flera bemärkelser – en kritisk kraft i samhället.
Vi är kritiska i den meningen att vi står upp emot och kritiserar ovetenskaplighet. Vi är en kritisk kraft i den meningen att vi – genom vårt kritiska tänkande, uttryckt i olika former av peer review – kvalitetssäkrar varandras forskningsresultat. Vi är en kritisk kraft genom att vi utbildar generationer av studenter i att använda sitt kritiska tänkande. Men det kanske allra viktigaste: vi är en kritisk kraft i den mycket grundläggande meningen att samhället slutar fungera utan forskning och högre utbildning av hög kvalitet.

Tyvärr finns flera hot mot denna verksamhet. Ute i världen har universitet stängts och universitetslärare hotats. I Sverige är det inte fallet ännu, men det finns partier som vill lägga ned forskning som visar på politiskt misshagliga resultat och politiker som tillbakavisar peer reviewgranskad forskning som ”politiserad”. Det här är ett reellt hot.
Men också i sektorns styrsystem finns sådana hot. Ett exempel: så länge Sverige har kärnkraftsavfall att förvara (det vill säga de närmaste 300 000 åren) och så länge röntgenutrustning på sjukhus och tandläkarmottagningar innehåller radioaktiva ämnen, så länge måste vi rimligen ha strålskyddsforskning här i landet. Men Strålsäkerhetsmyndigheten pekar i en rapport nyligen på att den forskning som bedrivs inom strålskydd inte på långt när är tillräcklig för att kompetensförsörja landet.

Orsak: ”Delar av forskningen inom strålsäkerhetsområdet bedöms av exempelvis Vetenskapsrådet /—/ inte vara vetenskapligt intressant och har därför svårt att få finansiering från det nationella forskningsfinansieringssystemet.”

I klartext: Sverige har ett forskningsfinansieringssystem som inte klarar av att upprätthålla kompetensen inom samhällskritisk verksamhet. Det är ett verkligt hot mot framtidens samhälle, eftersom strålskydd bara är ett av många exempel på forskning samhället skulle behöva men som inte finansieras i dagens system.

SULF:s kongress har temat Kritisk kraft för att lyfta alla aspekter ovan av våra medlemmars roll i samhället. Det innebär att vi vid kongressen kommer att fatta beslut om att driva en rad frågor som säkrar vår roll i samhället: större andel basanslag, stopp för resursurholkningen i högre utbildning, bättre karriärvägar för unga forskare och bättre arbetsvillkor för våra medlemmar.

Vi är en kritisk kraft!

Helén Persson
3:e vice ordförande för SULF

Fler nyheter