Sök efter:

Hjälp SULF åstadkomma bättre villkor i akademin

Ledare i Universitetsläraren
Mats Ericson, förbundsordförande SULF

I november 2018 har SULF kongress. Då samlas SULF:are från hela landet för att utvärdera den gångna kongressperioden samt fatta beslut om färdriktningen för de kommande tre åren. På förra kongressen tog vi en mer långsiktig vision: I mänsklighetens tjänst – Högre utbildning och forskning för en hållbar framtid. Visionen är en huvudinriktning för hur vi vill att högskolesektorn ska se ut år 2030 om förbundets medlemmar får bestämma. På olika sätt pågår nu ett arbete inom SULF för att försöka förverkliga denna vision. Samtidigt förändras hela tiden den verklighet våra medlemmar lever i och SULF tvingas ibland mer reaktivt förhålla sig till beslut som fattas i vår omvärld.

Ett exempel är den av riksdagen nyligen beslutade forskningspropositionen som förvisso gav mer resurser i realia till högskolesektorn men som samtidigt omgärdade dessa medel med större krav på samverkan och mer omedelbar nytta. De nya forskningsmedlen ska delvis fördelas utifrån en godtycklig och minst sagt obegriplig analys av hur bra olika lärosäten kan anses vara på att samverka med omvärlden. Många av oss trodde att regeringens löfte om ökade basanslag skulle innebära en större relativ andel basanslag med därtill större frihet för lärosätena att tänka mer långsiktigt och dessutom ge rimligare arbetsvillkor för många av våra medlemmar som i dag går på olika sorters korta och osäkra anställningar. I stället kom de ökade basanslagen med ökade krav på vad lärosätena förväntas prestera, oftast med kortsiktig nytta i blickfånget.

Från SULF:s sida vill vi ändå gärna ge den sittande regeringen en eloge för att man nu successivt har börjat ta tag i anställningsvillkoren för våra yngre forskare och doktorander. Det blir svårare att stipendiefinansiera doktorander, och meriteringsanställningarna kommer att ge rätt till prövning för tillsvidareanställning. Det finns dock mycket kvar att göra. Det är väsentligt att SULF:s yngre medlemmar som befinner sig i en etableringsfas i livet får en rimlig förutsägbarhet i karriären och goda villkor.
Villkoren inom grundutbildningen är i dag inte nöjaktiga. Många lärare lider av att inte kunna göra en fullgod undervisningsinsats på grund av för lite tilldelad eller tillgänglig tid. En del av oss löser det kortsiktigt genom att arbeta mer än vi borde, med risk för stress och ohälsa. Andra sätter gränsen lägre men lider i stället av att inte kunna ge studenterna det som de förtjänar och ofta också har rätt att förvänta sig. Denna brist på resurser i form av tid och pengar för undervisningen kan till stora delar förklaras med produktivitetsavdraget som räknas fram genom att jämföra högskolans verksamhet med produktivitetsutvecklingen inom privat tjänstesektor, en absurd koppling.

Det finns många angelägna områden för SULF att verka inom. Som medlem kan du – ensam eller via din SULF-förening – skriva motioner till SULF:s kongress om det som känns angeläget att SULF ska jobba med och verka för de närmaste åren. Ett naturligt område att ta som utgångspunkt i motionsskrivandet är vår vardag. SULF:s uppdrag är att jobba för medlemmarna och förverkliga visionen om en högskola som har möjlighet att genomföra sitt viktiga samhällsuppdrag utan kortsiktiga vinstintressen. Vi behöver alla hjälpa till för att det ska bli så.

Mats Ericson
ordförande för SULF

Fler nyheter