Sök efter:

Nu är det dags att gå från riskfaktorer till friskfaktorer

Ledare i Universitetsläraren

SULF har genom åren gjort flera undersökningar som visar hur minskade resurser och ökade arbetsuppgifter negativt påverkar lärare och forskares arbetsmiljö inom högskolan. Förbundet har därför under en längre tid bevakat området för att förstå skälen till att arbetsgivaren inte kommer till rätta med de konkreta arbetsmiljöproblem som våra medlemmar upplever i vardagen.
De samtal förbundet haft med förtroendevalda, skyddsombud och medlemmar har visat att arbetsgivare i många fall inte har tillräcklig kunskap om vad arbetsmiljöarbete är och konsekvenserna som dålig arbetsmiljö kan leda till. Det är också skälet till att arbetsmiljöfrågorna ofta inte är prioriterade hos arbetsgivaren och inte heller en integrerad del av verksamheten.
Vidare har det framkommit att arbetsgivare inte alltid har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), speciellt inte på lokal nivå. Det är en allvarlig brist som drabbar SULF:s medlemmar.

Det som enligt vetenskapen kännetecknar friskfaktorer på arbetsplatser och som är grunden för att skapa bra arbetsmiljö är en tydlig organisation och riktlinjer, fungerande ledarskap och kommunikation, ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, allas delaktighet, ett aktivt tänk kring hälsa och sjukfrånvaro, rimlig arbetsbelastning, balans mellan arbete och fritid och trygga anställningar.

Dessutom är en bra arbetsmiljö inte ett tillstånd utan en pågående process där de viktiga ledorden är vad som ska göras och hur det ska göras. Arbetsmiljön måste även vara långsiktigt hållbar för att vara bra.

Processen med att skapa en bra arbetsmiljö börjar helt enkelt med att arbetsgivaren arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågorna genom att dessa integreras med verksamhetsfrågorna. Arbetet behöver göras förebyggande och behöver därför genomföras redan på planeringsstadiet. Vidare måste arbetet ske på alla nivåer i verksamheten och göras varje dag eftersom det är en långsiktig process utan slutdatum.

Det viktigaste verktyget är det systematiska arbetsmiljöarbetet som är en viktig friskfaktor och som måste genomföras på såväl central som lokal nivå. Arbetet med SAM är både en insamling och en analys av information från de dialoger som arbetsgivaren har i verksamheten i form av individsamtal och diskussioner vid arbetsplatsträffar men också information från medarbetarsamtal, skyddsronder och arbetsmiljöundersökningar. Genom sammanställning och analys av materialet kan vi se om strukturer eller problem på grupp- eller individnivå finns och som kan leda till olika typer av arbetsmiljöproblem. Utan det här viktiga grundmaterialet kan ingen analys av arbetsmiljön göras och då kan man inte heller ha en plan för hantering av arbetsmiljöfrågor.

I verksamheter där arbetsmiljö- och verksamhetsfrågorna hänger ihop kan man utläsa de positiva effekter som uppstår när en integrering av frågorna sker och där ett väl fungerande arbete med SAM görs. Det är en insikt som andra sektorer redan gjort och vi kan se att dessa verksamheter har fått en bättre lönsamhet, lägre kostnader för bland annat rekryteringar, sjukskrivningar och rehabilitering och som resultat också en bra arbetsmiljö. Det finns lärosäten som redan upptäckt vad vinsterna med ett fungerande arbetsmiljöarbete kan leda till. Men det finns fler lärosäten som måste bli bättre på att förstå fördelarna med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Som medarbetare är du ett viktigt kugghjul i att skapa den goda arbetsmiljön på din arbetsplats. Dialog är nyckeln. Att ha en löpande dialog med din chef om din arbetssituation och också delta aktivt i dialogen med dina kollegor på arbetsplatsen för att lösa problem som kan finnas är processen för att gå från att arbeta med riskfaktorer till friskfaktorer. Men det är ändå alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att skapa en god arbetsmiljö för dig och dina kollegor.

Sanna Wolk
Ordförande för SULF

(Ledaren är publicerad i Universitetsläraren 2/24)

Fler nyheter