Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Nu går vi mot ljusare tider i dialogen om högskolepolitiken

Ledare i Universitetsläraren
Håkan Lindkvist, 1:e vice ordförande i SULF

I det fackliga arbetet kan vi ibland känna att vi arbetar i motvind och att vi skriker om det självklara utan att någon hör oss. Men på senare tid tycker vi oss skönja en förändring. Vi har haft bättre möjligheter att sätta oss ner runt borden och ingående diskutera vilka problem vi ser och vad vi tror skulle kunna göras åt dem.

Låt oss ge några exempel.

I dagarna blev Universitets­kanslers­ämbetets vägledningar till det nya kvalitetssäkringssystemet klara. Till skillnad från tidigare har myndigheten den här gången bemödat sig att bjuda in SULF och andra för att ingående diskutera vad som fungerar och vad som inte fungerar i arbetet med att bygga ett gediget kvalitetssäkringssystem för både utbildning och forskning.
SULF har funnits med i både den rådgivande gruppen till det nya systemet, haft särskilda dialogsamtal och ingått i flera referensgrupper. Resultatet har till exempel blivit att förutsättningarna för lärare att göra ett bra jobb har blivit en av bedömningsgrunderna i lärosätesgranskningarna. Bedömningsgrunden formuleras liksom i de europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring (ESG) på följande sätt:
”Lärosätet tillhandahåller en främjande miljö som ger undervisande personal möjlighet att utveckla såväl sin pedagogiska kompetens som sin ämneskompetens.”

Hörnpelarna i en sådan miljö är enligt ESG att lärosätena har och följer tydliga, transparenta och rättvisa processer för rekrytering av personal, att de har anställningsvillkor som erkänner undervisningens betydelse, att de främjar kompetensutveckling och att de uppmuntrar vetenskaplig aktivitet hos lärarna.

Den som kan sin SULF-politik kan i detta läsa in SULF:s motstånd mot det vi kallar skonummerutlysningar, mot den höga andelen visstidsanställningar och mot uppdelningen av den akademiska karriären i olika spår mot undervisning respektive forskning. Vårt deltagande i en konstruktiv dialog med Universitetskanslersämbetet har varit starkt bidragande till att UKÄ nu kommer att granska detta.

Ett annat exempel är utredningen Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29). Efter många vändor träder den nya meriteringsanställningen i kraft. Den som påbörjar en meriteringsanställning, i dag ofta kallad för biträdande lektor eller forskarassistent, har från och med 1 april 2018 rätt att prövas för befordran till lektor. Karriärutredningens förslag ledde också till en begränsning av användningen av stipendier på forskarutbildningen och att utbildningsbidragen för doktorander en gång för alla har slopats. Det är stora förbättringar som kommit till stånd efter ett intensivt och långvarigt lobbyarbete gentemot politiken från SULF:s sida men också genom en nära dialog mellan SULF och utredaren.

Ett tredje exempel är SULF:s dialog med Migrationsverket som har lett till att utländska doktorander numera får tvååriga i stället för ettåriga uppehållstillstånd, och till förbättringar i handläggningen av doktoranders uppehållstillstånd.

Ett fjärde och pågående exempel är styr- och resursutredningen (Struten). Utredningen har i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning. Det är en stor sak för SULF:s medlemmar. Utredningen har hittills visat en föredömlig öppenhet för dialog kring hur ett framtida styr- och resurstilldelningssystem ska se ut och vilka problem som finns med det nuvarande. SULF har skapat en egen expertgrupp för styrning och resurser som gjort ett officiellt inspel till utredningen där problemen med för låg andel basanslag och den höga andelen visstidsanställningar i akademin tas upp. Vi ser fram emot expertgruppens nästa möte när Struten kommer på besök för att diskutera de problemställningar som expertgruppen har identifierat.
Sammantaget känns det som att vi går mot våren med en större öppenhet och förbättrad dialog mellan SULF och de myndigheter och utredningar som påverkar våra medlemmars vardag. Allt kanske inte lyser grönt men det går inte att bortse från att en förändring till det bättre faktiskt ägt rum. Det förtroendet kommer vi att använda till att med ännu större kraft försöka förbättra förutsättningarna för er som arbetar som forskare och lärare i akademin att göra ett ännu bättre jobb än det ni redan gör.

Håkan Lindkvist
1:e vice ordförande för SULF

Fler nyheter