Sök efter:

Rättssäkerhet är ett måste för den akademiska friheten

Ledare i Universitetsläraren

SULF märker att anmälningarna av lärare och forskare blir allt vanligare. Studenter anmäler lärare för kränkningar, forskare anmäler varandra för oredlighet, arbetsgivare anmäler lärare och forskare till personalansvarsnämnder och statens ansvarsnämnd. Det här är både ett arbetsmiljöproblem och ett problem för den akademiska friheten. Problemen blir inte mindre av att anmälningarna ofta leder till drev i sociala medier och till infekterade debatter både lokalt och på nationell nivå.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att våra medlemmar är trygga på sina arbetsplatser. Vår uppgift som facklig organisation är att bevaka detta. Det innebär att vi måste slå vakt om individens rättigheter. En sådan rättighet är att man som individ blir rättvist behandlad efter en anmälan. Här gäller det att lärosätet agerar i enlighet med god juridisk praxis, de mänskliga rättigheterna och den svenska arbetsrätten: att inte döma på förhand, att utreda opartiskt, att ge den anmälda god möjlighet att lägga fram sin syn på saken och att – om man skulle komma fram till att hen är skyldig –utmäta en påföljd som står i proportion till det man gjort sig skyldig till. Inte mindre, inte mer.

Som facklig organisation bevakar vi att processen är rättssäker. SULF kan inte uttala sig om en medlem varit oredlig, men vi kan ta ställning till om medlemmen fått tillräckliga möjligheter att lägga fram sin sida av saken. Vi kan inte ta ställning till om det varit vetenskapligt befogat eller inte att använda ett visst ord i en föreläsning, men vi kan ta ställning till huruvida man utrett om det var fråga om att använda ett potentiellt kränkande ord eller att diskutera samma ord i en vetenskaplig kontext.

Det här innebär att vi bevakar att medlemmar som kanske varit oredliga, eller som kanske kränkt en student får en rättssäker behandling. Om det visar sig att medlemmen varit oredlig eller kränkande bevakar vi att påföljden inte blir oproportionerlig. Man kan som lärare och forskare göra både mindre och större fel och dessa ska inte leda till samma påföljd.

En rättssäker behandling vid olika typer av anklagelser är en förutsättning för akademisk frihet. Den akademiska friheten att fritt söka forskningsämnen, att publicera sina resultat och att (inom ramen för andra styrdokument) i sin undervisning välja infallsvinklar, vetenskapliga exempel och föreläsningsinnehåll är grundläggande. Den akademiska friheten är viktig inte bara för undervisningens och forskningens kvalitet utan också för demokratin. Bara med en utbildning på vetenskaplig grund, och en forskning som inte är politiskt styrd, finns det en möjlighet att föra en samhällsdebatt som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet snarare än på falska fakta.

Att den fria akademin är en förutsättning för demokratin och den goda samhällsdebatten medför ett ansvar för lärosätena och för forskare och lärare. För lärosätena innebär ansvaret att kvalitetssäkra forskning och undervisning så att den är vetenskapligt korrekt, men också att hantera anmälningar om oredlighet och kränkning på ett korrekt sätt och inte dras med av eventuella drev. För forskare och lärare innebär det både att vi måste använda vårt kritiska tänkande mot vår egen verksamhet och pröva om de slutsatser vi når i forskningen – eller de exempel vi tar i vår undervisning – faktiskt är av god vetenskaplig kvalitet, och att utgå från vetenskapliga bedömningar när vi kritiserar andras forskning.

För att den högre utbildningen och forskningen ska kunna fortsätta vara en garant för demokratin krävs också politiskt oberoende. I dag skyddas forskningens frihet i grundlagen och i högskolelagen, men det gäller inte utbildningen. Nu föreligger ett förslag att skriva in undervisningens akademiska frihet i högskoleförordningen. Nästa steg bör bli att skriva in den i grundlagen så att den inte kan tas bort med ett enkelt regeringsbeslut.
Men denna ändring tar inte bort arbetsgivarens ansvar för att arbeta med anmälningar på ett rättssäkert sätt. SULF fortsätter att bevaka den frågan!

Helén Persson
1:e vice ordförande för SULF

Ledaren är publicerad i Universitetsläraren nummer 6, 2020

Fler nyheter