Sök efter:

Så bidrar SULF till en mer internationaliserad högskola

Ledare i Universitetsläraren

Nyligen lämnade SULF sitt remissvar på internationaliseringsutredningens slutbetänkande
”Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige”. Du kan läsa remissvaret i sin helhet på sulf.se.
Internationaliseringsutredningen tillkom i februari 2017, med syftet att presentera en ny nationell strategi för internationalisering för utbildning och forskning. Huvudförslaget är en plattform för internationalisering, där en ökad samverkan mellan svenska myndigheter ska bidra till en förbättrad omvärldsanalys och att lyfta Sverige som en attraktiv studie- och forskningsnation.

SULF välkomnar majoriteten av de förslag som läggs fram, bland annat ett flertal förbättringar för internationella studenter och unga forskares möjligheter att stanna i Sverige. Vi betonar samtidigt att de förslag som föreslås för att underlätta för utländska doktorander i Sverige varken är tillräckligt konkreta eller långsiktiga.
Vi påpekar att det i dag finns en brist på efterlevnad av rådande förordningar och lagar gällande exempelvis rätten till permanenta uppehållstillstånd, som gör att vi vid flertalet tillfällen å våra medlemmars vägnar lämnat in överklaganden till Migrationsdomstolen.

SULF förespråkar att doktorander ska ha fyråriga uppehållstillstånd redan från start, samt att utländska studenters och forskares möjligheter att stanna i Sverige efter sin examen måste förbättras. Med ständiga förändringar i förordningar och lagar kopplade till folkbokföring, uppehållstillstånd och medborgarskap är det viktigt att SULF inte bara håller sig ajour om utvecklingen utan att vi också driver den framåt.

SULF bedriver således ett omfattande arbete för att bidra till visionen att Sverige ska vara en attraktiv forskarnation för inflyttade studenter och forskare. Vårt påverkansarbete gör inte bara skillnad i internationaliseringsfrågor på hemmaplan.
Genom omvärldsbevakning och internationella samarbeten får vi kunskap och kompetens för att hjälpa SULF:s medlemmar och utveckla förbundet.

I februari besökte SULF:s förbundsstyrelse Bryssel för att lära sig mer om fackets roll i EU. Vi fick bland annat möjlighet att diskutera för- och nackdelar med initiativet European Universities ihop med representanter för EU-kommissionens enhet för högre utbildning. SULF:s chefsutredare, Karin Åmossa, är dessutom representant för European Trade Union Committee for Education, Etuce, som är den europeiska nivån av världens största fackliga sektorsorganisation; Education International. Därigenom har SULF möjlighet att på nära håll delta i EU:s utbildnings- och forskningspolitik, samt föra fram ett svenskt perspektiv.

Vårt påverkansarbete utomlands bygger på att vi vill förbättra mobiliteten för våra medlemmar, arbeta för alla universitetslärares och forskares rätt till goda arbetsvillkor och stå upp för den akademiska friheten.
Med andra ord, SULF syns och SULF gör skillnad, inte bara på hemmaplan här i Sverige utan även utomlands. Att vara medlem i ett fackförbund handlar inte bara om att skydda sina egna rättigheter, utan det är en solidaritetshandling.
Genom ditt medlemskap i SULF stöttar du vår syn om att utbildning inte bara är av nytta för den enskilde individen och vårt arbete i att förbättra för utländska forskares rättigheter, i Sverige och utomlands. I en tid där nationalistiska vindar blåser och den akademiska friheten i vissa länder tycks alltmer hotad, låt oss tillsammans som universitetsanställda och fackligt anslutna vara stolta föredömen för varför internationalisering behövs.

Det handlar inte bara om ekonomiska vinningar för det egna landet, utan det är också något som gynnar oss kulturellt, kunskapsmässigt och politiskt. Det internationaliseringsarbete som vi bedriver i SULF, på våra lärosäten och i internationella organisationer gör vi för allas gemensamma bästa.

Anna Ilar
3:e vice ordförande för SULF

Fler nyheter