Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Arbetsgivaren ska agera vid hot och trakasserier

Nyhet

Att trakasserier, hot och hat mot universitetslärare blivit vanligare på våra lärosäten uppmärksammade SULF under 2022 i delrapporten Hot och hat mot forskare och lärare vid svenska universitet och lärosäten. Rapporten visar att 4 av 10 universitetslärare utsatts för hot. Och de som utsatts för hot och trakasserier anger att de blivit det av en student, eller av någon annan vid deras egen institution eller enhet, och att detta ofta sker i undervisningssituationer. Konsekvenserna av hot och trakasserier är mycket allvarliga för den enskilde. Vi ser också att många lärare och forskare begränsas av risken för att blir utsatta för hot och hat, vilket gör att forskning som skulle kunna komma samhället till del inte når ut.

Frågan är tyvärr ständigt aktuell vilket just nu märks via en situation vid Karlstads universitet som har fått stor uppmärksamhet i media.

- Vi får signaler från våra medlemmar att hot, hat och trakasserier blir allt vanligare. Det oroar många av våra medlemmar. Och tyvärr, kommer ofta hotet inifrån den akademiska miljön. Det kräver en annan typ av hantering än av hot som kommer utifrån. SULF:s uppgift som fackförbund är att säkerställa att arbetsgivaren tar sitt arbetsmiljöansvar. Det kan till exempel handla om att säkerställa att de har rutiner, riktlinjer och handlingsplaner för hur situationer ska hanteras. En utsatt lärare ska enkelt kunna få stöd och veta vad denna kan göra, säger Sanna Wolk, förbundsordförande SULF. 

Fler nyheter