Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Förslag om begreppen konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig forskning

SULF hoppas att promemorians förslag kan bidra till att lyfta fram och tydliggöra den konstnärliga forskningens potential och stödjer därför förslaget.

Nyhet

REMISSVAR

Förslag om begreppen konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig forskning

Ert dnr U2012/3740/UH

Sveriges universitetslärarförbund (SULF) har genom remiss, daterad 2012-07-12, givits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående promemoria.

Promemorians förslag

Verksamhet som i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) benämns konstnärligt utvecklingsarbete föreslås omfattas av begreppen konstnärlig forskning och utvecklingsarbete.

Förbundets synpunkter

SULF stödjer promemorians förslag.

Begreppet konstnärlig forskning är tämligen nytt och fältet har ännu inte helt funnit sina former. Det är dock tydligt att den konstnärliga forskning utvecklats snabbt och att den har, med Vetenskapsrådets ord, ”en stor kunskapsgenererande potential, framförallt för de konstnärer som engagerar sig i forskning, men också i form av ett ökat antal tvärvetenskapliga forskningscentra med fokus på innovation, kreativitet eller transdisciplinära problemställningar…”[1] SULF anser att det är viktigt att konstnärlig forskning får fullt erkännande och att konstnärlig forskning, med sitt fokus på aktivt skapande, kritiskt undersökande och explorativt förhållningssätt, har mycket att tillföra vetenskapssamhället i stort.

Att begreppet konstnärlig forskning nu föreslås införas i högskoleförfattningarna ser vi som ett tecken på att den konstnärliga forskningen har utvecklats till en mer självständig status. Liksom begreppet ”konstnärligt utvecklingsarbete” varit ett genomgångsbegrepp som nu kommer att omfattas av begreppet utvecklingsarbete ser vi att begreppet ”konstnärlig forskning” i framtiden kommer att omfattas av begreppet forskning. SULF kan inte se att det för all framtid ska vara nödvändigt att särskilja den konstnärliga forskningen från annan forskning men ser ändå att det i en övergångsfas fortfarande finns en poäng med att använda begreppet konstnärlig forskning för att synliggöra den. Vi hoppas att den konstnärliga forskningens metoder och teoribildningar inom en snar framtid helt ska integreras i vetenskapssamhället.

SULF hoppas att promemorians förslag kan bidra till att lyfta fram och tydliggöra den konstnärliga forskningens potential och stödjer därför förslaget.

För Sveriges universitetslärarförbund

Anna Götlind
Förbundsordförande

Karin Åmossa
Chefsutredare

[1] Vetenskapsrådet, Ämnesöversikter 2010, Kommittén för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.

Fler nyheter