Sök efter:

Resolution antagen av de nordiska fack- och professionsförbunden inom högre utbildning och forskning i Island maj 2016

Forskning och högre utbildning är internationella verksamheter. På såväl internationell som nationell nivå spelar högskolan en alltmer avgörande roll, både när det gäller tillväxt, innovation, kultur och demokrati och därmed för den framtida välfärden.

Nyhet

Universitetslärares och forskares arbete är en förutsättning för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Den kunskap som kommande generationer får genom högre utbildning kräver en väl fungerande högskola med akademisk frihet och goda och konkurrenskraftiga villkor för alla högskolans anställda. Med utgångspunkt i akademins vardag har de nordiska fack- och professionsförbunden siktet inställt på framtidens högskola. Genom vår resolution vill vi tydliggöra våra ställningstaganden för politiker, beslutsfattare, lärosäten och allmänheten.

Kritisk kraft i samhället
Akademin står för alla människors lika värde och rättigheter. Aktiva och kritiskt tänkande medborgare är grunden för en stabil utveckling av ett demokratiskt samhälle. Akademisk kunskapsproduktion måste därför ske utan politiska, ideologiska eller ekonomiska lojaliteter och bygga på principen om akademisk frihet.

Fritt sökande efter ny kunskap
Principen om den akademiska friheten ska genomsyra både forskning och utbildning. Det

innebär att doktorander, forskare och lärare fritt måste kunna välja forskningsproblem och publicera resultat utan rädsla för repressalier. Framtidens akademi ska kännetecknas av fria tankar och hög kvalitet. Därför måste undervisning och forskning i alla sammanhang vara integrerade. Studenternas bidrag till forskningen ska tillvaratas genom akademiska samtal med forskningsaktiva lärare och genom ett aktivt deltagande i forskning.

Utbildning för framtiden
I en alltmer globaliserad värld med hög grad av utbyte mellan lärosäten blir betydelsen av internationellt gångbara kunskaper och utbildningar allt större. Kunskaperna är inte bara den enskilda studentens egendom utan en investering i vår gemensamma framtid. Därför ska all offentligt finansierad högskoleutbildning vara avgiftsfri för alla studenter. För att universiteten och högskolorna ska kunna utbilda för framtiden måste utbildnings- och forskningspolitiken vara sammanhållen och garantera en långsiktig finansiering med en hög andel fasta anslag.

Vi uppmanar våra regeringar att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att skapa en forskning och högre utbildning av högsta internationella kvalitet.

Vi kräver:

  • Att doktorander, forskare och lärare fritt ska kunna välja forskningsproblem och publicera resultat.
  • Att den enskilda läraren och forskaren ges autonomi i sin yrkesutövning
  • Att rekrytering av såväl studenter som personal, lön och karriärmöjligheter är fria från diskriminering på grund av t ex kön, etnisk bakgrund och socioekonomisk bakgrund.
  • Att det ska bli lättare för lärare och forskare att röra sig mellan akademin och det omgivande samhället.
  • Att kvaliteten i utbildningen säkras genom kvalitetssäkringssystem efter europeiska riktlinjer och genom ökade anslag till utbildningen så att alla lärare får tid att utveckla undervisningen.
  • Att undervisningen ska vara forskningsbaserad och att undervisning och forskning ska vara integrerade.
  • Att de nationella systemen för finansieringen av forskning ses över. Systemen ska vara transparanta och säkerställa större och långsiktigt hållbara fasta anslag till lärosätena.
  • Att lärosäten ska ha ett kollegialt styre där vetenskapligt och pedagogiskt kompetent personal tillsammans med studenter fattar de beslut som rör kärnverksamheten.
  • Att arbetsvillkor och karriärvägar ska vara jämställda och understödja det övergripande målet om fritt sökande efter ny kunskap.
  • Att all offentligt finansierad högskoleutbildning ska vara avgiftsfri för alla studenter.
Fler nyheter