Sök efter:

Risk för konflikt för SULF-medlemmar inom Svenska kyrkans avtalsområde

Nyhet

Under våren har ett nytt avtal för lön, villkor och omställning för anställda inom Svenska kyrkan förhandlats. Efter att arbetsgivarna sagt nej till medlemmarnas bud finns det en risk att SULF-medlemmar kommer beröras av konfliktåtgärder.

Den 28 december 2021 sade Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation upp dels det mellan parterna gällande kollektivavtalet Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm (Svenska kyrkans avtal 20) för arbetstagare inom trossamfund, dels omställningsavtal för Svenska kyrkan (Omställningsavtalet). Den 31 mars löpte Svenska kyrkans avtal 20 ut, men prolongerades med sju dagars uppsägningstid. Förhandlingarna strandade och parterna har ingått i frivillig medling. Den frivilliga medlingen har avslutats efter att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) sagt nej till medlarnas slutliga hemställan. 

SULF:s förbundsstyrelse beslutade vid ett extra inkallat möte under söndagskvällen att tillskapa en konfliktorganisation för de medlemmar som berörs inom området och därmed bereda sig för konflikt.

Varför är detta viktigt?

SULF kan helt enkelt inte acceptera att arbetsgivaren vill driva igenom kraftiga försämringar av anställningstrygghet och villkor. Kraven från Skao skulle bland annat innebära:

  • att uppsägningstiderna från arbetsgivarens sida förkortas kraftigt,
  • att visstidsanställda får sämre möjlighet till tillsvidareanställning,
  • ett försämrat löneskydd för arbetstagare som omplaceras till tjänst med lägre lön,
  • ett försämrat regelverk för sjuklön. 

Varslet

Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund – varav SULF är ett - vill få till ett nytt kollektivavtal med löneökningar i enlighet med det nu uppsagda avtalet, utan att försämra övriga villkor och SULF:s förbundsstyrelse har därför fattat beslut att möjliggöra att även SULF kan varsla om stridsåtgärder. Det kan handla om: 

  • Blockad mot övertids- och mertidsarbete för förbundets samtliga medlemmar inom Svenska kyrkans avtalsområde samt nyanställningsblockad. 
  • Blockad mot inhyrning av arbetstagare avseende arbete inom Svenska kyrkans avtalsområde.
  • Strejk för förbundets medlemmar.

Vad innebär det här för mig som SULF-medlem?

SULF-medlemmar som är anställda inom Svenska kyrkans avtalsområde kan komma att beröras av eventuella stridsåtgärder

Du som är medlem på Svenska kyrkans avtalsområde behöver hålla dig uppdaterad om händelseutvecklingen. Vi behöver också säkerställa att vi har rätt uppgifter om dig. Mejla uppgift om arbetsplats, titel, telefonnummer och e-post till medlem@sulf.se.

Det går även att uppdatera uppgifterna via inloggning på sulf.se

Vad händer nu?

I nuläget bistår SULF i den blockad avseende övertid, nyanställning mm enligt ovan som påkallas. I händelse av att SULF även varslar om strejk kommer berörda medlemmar att få detaljerad information.

Fler nyheter