info

Det går för tillfället inte att nå Akademikernas a-kassa via deras webbplats eller Mina sidor hos dem, mer information finns på akademikernasakassa.se. Det här påverkar också utbetalning från SULF:s inkomstförsäkring hos Folksam. Utbetalningen från inkomstförsäkringen sker en vecka efter att utbetalningen från a-kassan har genomförts.

SULF:s medlem är sedan 2008 anställd som professor vid Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet. Medlemmen har alltsedan hen anställdes vid universitetet årligen rapporterat bisyssla i två bolag. Bisysslan har varit en bidragande orsak till att hen fick anställningen som professor. Universitetet har fram till december 2020 tillåtit bisysslan.

Den 11 december 2020 beslutade universitetet att förbjuda bisysslan med hänvisning till att den är förtroendeskadlig och därmed otillåten. Enligt beslutet ska bisysslan vara avvecklad den 30 juni 2021.

SULF vill att Arbetsdomstolen, AD, ska pröva frågan om upphävande av förbudet mot bisysslan interimistiskt till dess att den får sin slutliga rättsliga prövning. Lokal tvisteförhandling har genomförts och kommer inom kort avslutats i oenighet och central tvisteförhandling kommer därefter att påkallas. AD ska för närvarande bara ta ställning interimistiskt och därefter kommer AD att vilandeförklara målet till dess att central tvisteförhandling är genomförd och avslutad.

De omständigheter som universitetet åberopar till grund för beslutet att förbjuda bisysslan innebär vare sig var och en för sig eller sammantaget risk för förtroendeskada. Flera av omständigheterna ligger långt tillbaka i tiden och medlemmen har i tid efter flera av de åberopade omständigheterna fått universitetets tillstånd att ägna sig åt bisysslan.

Medlemmen har före beslutet gjort försök att föra en dialog med universitetet om vilka åtgärder hen skulle kunna vidta i sin bisyssla för att universitetets ska anse att risken för förtroendeskada inte längre föreligger. Universitetet har inte varit intresserade av att föra en sådan dialog.

SULF menar att Göteborgs universitet inte har levt upp till sitt informationsansvar när man har vägrat att föra en dialog med medlemmen om vilka åtgärder hen skulle behöva vidta för att risk för förtroendeskada inte ska föreligga enligt universitetets uppfattning.

– Frågan om tillämpningen av förbudet mot förtroendeskadlig bisyssla i 7 § LOA i förhållande till en så kallad FoU-bisyssla enligt Högskolelagen har inte tidigare varit föremål för rättslig prövning. Frågan är därför principiellt viktig för förbundet att pröva, säger SULF:s förbundsjurist Annika Wahlström i en kommentar.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}