Sök efter:

Tillsammans är vi en kritisk kraft

Nyhet

Vi, SULF:s medlemmar vill ge vårt bidrag i arbetet för en bättre och humanare värld – genom att vara en kritisk kraft i samhället!

Vart tredje år är det en högtidsstund när vi i förbundet samlas till kongress, denna gång, år 2018 under parollen ”kritisk kraft!”.

Vi skall nu under två dagar behandla till kongressen inkomna motioner och propositioner. Detta för att staka ut förbundets arbetsinriktning under de kommande tre åren, men också välja de som på olika förtroendeposter på nationell nivå skall företräda SULF:s 21 000 medlemmar.

Vi är framförallt universitetslärare och forskare inom högskolesektorn, men också inom andra områden, till exempel de svenska industriforskningsinstituten, eller de offentliga analys- och utredningsmyndigheterna.

Vi som är medlemmar i SULF har en alldeles särskild uppgift, att i samhället utgöra en kritisk kraft! Vad innebär det? Jo det innebär att samhället och studenterna får en hög kvalitet på högre utbildning. Det innebär vidare att vi har ett ansvar för den vetenskap och beprövad erfarenhet som ska vägleda politiker och beslutsfattare att fatta rätt beslut. Det innebär att vi borgar för rätten till fri- och obunden forskning, kreativt tänkande och en debatt som inte har någon takhöjd. Det innebär att vi är motvikten till fake news och sist men inte minst en förutsättning för vårt demokratiska samhälle.

Vi lever i en tid då det finns starka politiska krafter som vill styra det akademiska kunskapsinnehållet, den fria forskningen och till och med ta sig rätten att ifrågasätta olika vetenskaper. Vi lever också i en tid då det fria ordet ifrågasätts i många länder och det är inte bara här hemmavid, i Sverige som vi måste utgöra en kritisk kraft. Vi SULF-medlemmar har en särskild plikt att vara internationellt solidariska med alla de akademiker som idag, vid sidan av till exempel journalister, förföljs, fängslas och ibland brutalt mördas av de som inte vill att sanningen skall spridas fritt i samhället. Vi måste stå upp för mänskliga rättigheter, åsikts- och yttrandefrihet och utövande av Kritisk Kraft också i grannländer som Ungern, Polen, Tjeckien, Italien, Turkiet och Ryssland, men tyvärr också i många, många andra länder, till exempel Brasilien och Kina.
Våra yrken är viktiga och vi har av det svenska folket givits i uppgift att utbilda nästa generation med den bästa kunskapen vi för tillfället har. Vi har också givits i uppgift att genom forskning och utredning ta fram ny kunskap. Detta genom att med kritisk kraft granska den befintliga kunskapen för att se om den fortfarande kan anses gälla, eller om vi måste modifiera vårt kunskapsläge, och kanske också ibland helt och hållet se på vår tillvaro med nya ögon, inom ramen för ett helt nytt forsknings- och kunskapsparadigm.

Men, det är oerhört viktig att i detta sammanhang säga, att SULF:s medlemmar inte bara är satta att genom den högre utbildningen utveckla studenternas faktakunskaper eller att genom forskningen skaffa ny kunskap.

Vi skall också genom vår lärargärning ge våra studenter förmågan till:

  • kritiskt tänkande,
  • att klara av att hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt,
  • att utanför den egna ekokammaren och kunskapsparadigmet vara nyfiken på andras erfarenheter och perspektiv,
  • att ifrågasätta också sina egna utgångspunkter för att se om de håller.

Att verkligen på allvar undervisa och träna våra studenter i kritiskt tänkande är alltså minst lika viktigt som att forska fram och utveckla kunskap. Men, det räcker inte, vi universitetslärare och forskare har även andra plikter. Stora delar av övriga samhället förväntar sig att vi med kritisk kraft också deltar i den offentliga debatten där vår främsta lojalitet måste vara mot det som vi i vetenskapssamhället för tillfället har anledning att tro är det som ligger närmast sanningen.

Vi universitetslärare och forskare måste oftare våga ta bladet från munnen och i en mycket större utsträckning delta i den offentliga debatten, men också genom den så kallade tredje uppgiften aktivt delta i samhällets många olika aktiviteter där vårt kunnande och vår kompetens, men också vår kritiska kraft kan komma till nytta.

För att vi skall kunna fullfölja våra uppgifter i utbildning och forskning och i samverkan med det omgivande samhället utgöra en kritisk kraft behöver vi bättre förutsättningar än vad vi har idag!

SULF har under många år, senast den gångna sommaren genom utredningar och beräkningar visat hur anslagen till den högre utbildningen har urholkats med upp till 40-50 procent genom tillämpning av det så kallade produktivitetsavdraget som beräknas på hur den privata tjänstesektorn har lyckats effektivisera sin verksamhet. Om staten och medborgarna vill att vi inte bara skall utveckla studenternas kunskaper utan också deras färdigheter i kritisk tänkande så måste denna negativa trend av minskande anslag genast stoppas. Hur skall vi kunna göra våra studenter till kritiskt tänkande samhällsmedborgare med ibland bara 6 timmar lärarledd undervisning per vecka?

Universitets- och högskolesektorn måste erbjuda bra arbetsvillkor och trygghet för att kunna konkurrera om de ambitiösa och talangfulla ungdomar som står inför sitt yrkesval. Jag har världens mest meningsfulla och roliga jobb, men jag vill att det också ska löna sig att gå in i en akademisk karriär. Det ska vara lockande för unga människor att välja akademin men så är det inte idag. En del studenter får bättre betalt än deras universitetslärare har när de går ut på sina första jobb och så kan det inte få fortsätta att vara. Lön- och anställningsvillkor inom högskolesektorn ska vara så goda att akademin kan rekrytera och behålla de bästa. Det kan inte få vara så att man ska behöva vänta tills man blir 40-45 år innan man får en fast anställning och utan föräldrars eller andra borgenärers hjälp får låna pengar på banken till ett eget boende! Här har vi ett stort arbete framför oss och i årets kongresshandlingar ligger också ett förslag till ett lönepolitiskt program som ska stärka upp förbundets arbete när det gäller lön och villkorsfrågor. Låt oss arbeta tillsammans för att nå förändring!
Genom att fortsätta driva på för ökade och mer långsiktiga basanslag för forskning och en bättre finansiering av utbildningen utan produktivitetsavdrag, uppvärdering av universitetslärare- och forskaryrket kan vi åter göra universitets- och högskolesektorn till en miljö där vi kan och vågar vara en kritisk kraft.

Idag är en del av våra medlemmar rädda för att i olika sammanhang på klassiskt akademiskt vis ha en alltför avvikande mening. Man drar sig för att stå upp för det man tror på då man genom den hierarki och maktkultur som på vissa ställen finns åker ut med huvudet före om man bara är projekt- och visstidsanställd.

Inte heller vågar man i sin forskning kanske ta upp en helt ny och från rådande teorier och paradigm avvikande väg då man hela tiden måste leverera resultat med en idag närmast kvartalskapitalistisk logik inom forskningen med fenomen som Bibliometri, Impact factors och Publish or Perish! Det uppfattas ofta säkrare och bättre att gå på i invanda spår och inte göra något allt för vågat som kan riskera den vetenskapliga karriären, säkrare än att med kritisk kraft söka sanningen i någon ny, okänd riktning.
SULF:s medlemmar behöver bättre trygghet i sina anställningar för att utgöra den Kritiska Kraft som vi vill vara och som vi förväntas vara. För det behövs det en högre och mer långsiktig finansiering av högskolesektorns verksamhet.

Att vara fackligt aktiv är att tro på solidaritetens kraft. Att man genom att vara många tillsammans kan uppnå förbättringar av arbetsvillkoren men också i samhället i stort. SULF är en viktig del av en större helhet. Vi är ett bland flera förbund tillsammans i Saco-federationen. Många av våra medlemmar är dubbelanslutna, också med i något annat Saco-förbund, då de i någon mening anser sig ha dubbla professioner. I Saco, men också tillsammans med andra fackliga sammanslutningar i Sverige, Norden och världen i övrigt måste vi stå upp för att ge våra medlemmar bättre arbetsvillkor, men också för att försöka göra världen bättre.

Vi, SULF:s medlemmar vill ge vårt bidrag i arbetet för en bättre och humanare värld – genom att vara en Kritisk Kraft i samhället! Låt denna SULF:s kongress 2018 bli en kraftsamling för allas vår gemensamma och solidariska framtid, TACK!

Mats Ericson, inledningsanförande SULF:s kongress 2018

Fler nyheter