Sök efter:

Upphovsrätt eller upphovsfel?

Det här gäller för ditt utbildnings- och forskningsmaterial: Universitetslärare och forskare har upphovsrätten till utbildnings- och forskningsmaterial. Trots detta är det flera lärosäten som har börjat rucka på rätten och kräver att lärosätet fritt ska få använda framför allt lärarnas undervisningsmaterial.

Nyhet

– För att inte den här tendensen ska sprida sig är det viktigt att SULF:s medlemmar känner till och värnar sina rättigheter. Uppstår problem finns alltid lokalt fackligt stöd, säger Annika Wahlström, förbundsjurist på SULF.

Upphovsrätten innebär att den som har skapat ett verk har ensamrätt att bestämma över hur materialet ska användas. Utan upphovsrätten skulle en lärare kunna ta fram utbildningsmaterial, baserat på aktuell forskning, och sedan skulle arbetsgivaren kunna fortsätta använda materialet i många år utan att säkra om fakta fortfarande gäller, eller om det har kommit nya rön. Upphovsrätten handlar i grunden både om pengar och kvalitet.

När det gäller universitetslärares och forskares utbildningsmaterial och forskning finns det något som kallas för lärarundantaget. Lärarundantaget gäller på universitet och högskolor. Det innebär att upphovsrätten stannar hos den anställde och att arbetsgivaren måste ha den anställdes tillstånd för att använda materialet. Lärarundantaget regleras inte i lagen utan grundar sig på lång tradition, så kallad sedvänja.

Det här skiljer sig mot praxis i andra branscher, där arbetsgivaren som huvudregel har rätt att använda det som en anställd producerar i anställningen. Denna praxis går under benämningen tumregeln.
– För våra medlemmar gäller tumregeln bara för sådant material som har producerats inom ramen för den administrativa delen av tjänsten, exempelvis scheman och kursplaner och för material som innebär att den anställde har fått ett särskilt uppdrag att framställa materialet. Det innebär att den anställde ska ha fått särskild tid avsatt för att utföra uppdraget och eventuellt också särskild ersättning för detta.

Varför är det då annorlunda på lärosäten än på andra arbetsplatser?
– Ett viktigt motiv för lärarundantaget är de särpräglade anställningsförhållanden som finns vid lärosäten. Lärare har en utbredd arbetsfrihet och har själv normalt rätt att utforma sin undervisning och sitt utbildningsmaterial. Arbetsgivaren har bara rätt att besluta om omfattningen av undervisningsskyldigheten.
– Ett annat skäl är att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och det är den lärare som har skapat utbildningsmaterialet som har ansvar för kvaliteten och att det baseras på aktuell forskning. En urholkad upphovsrätt kommer att slå mot utbildningskvaliteten på våra lärosäten. Det är ytterst studenterna som blir de stora förlorarna.

På SULF:s kansli får man signaler om att flera lärosäten börjar luckra upp lärarundantaget.
– Vi måste stämma i bäcken, annars riskerar vi snart att sedvänjan urholkas. Det kan vi göra på två sätt: genom att medlemmar är medvetna om sina rättigheter och hävdar dem, och att medlemmar kontaktar sina lokala fackliga företrädare om det uppstår problem.

Kom ihåg!

  • Det är du som universitetslärare och forskare som har upphovsrätten till ditt utbildningsmaterial och din forskning. Ingen annan får bestämma över innehållet, kopiera, sprida, sälja eller sätta sitt namn på det om du inte har gått med på det.
  • Din upphovsrätt uppstår automatiskt. Det krävs inte någon registrering.
  • Om du vill att lärosätet ska få rätten till något som du har skapat, då måste de ha ditt tillstånd.

SULF finns som stöd om du har frågor eller om du får problem.

Läs mer här.

Fler nyheter