Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Ny SULF-skrift: Om akademisk frihet

Rapport

Vid våra universitet och högskolor ska vi, utan oro för eventuella konsekvenser, fritt kunna forska och undervisa om saker som för utomstående kan uppfattas vara oviktiga eller rent av kontroversiella.

ur skriften Om akademisk frihet av professor Shirin Ahlbäck Öberg

Den akademiska friheten utmanas ständigt. Den behöver därför skyddas ordentligt i grundlag. Läs mer i skriften Om akademisk frihet om vad akademisk frihet innebär, vad som hotar den och hur den kan skyddas.

Historien har lärt oss att ny kunskap och nya rön kommer när forskare får följa sina egna idéer, tankar och mål. I begreppet akademisk frihet ligger bland annat möjligheten för alla forskare att fritt välja problemområde, metod och att publicera varhelst den vill. Akademisk frihet är nödvändig för demokratin eftersom den möjliggör en öppen och kritisk diskussion. Forskning och undervisning som är fria från religiös, politisk eller ekonomisk påverkan bidrar också till att öka allmänhetens förståelse för komplexa frågor och ger dem den kunskap som behövs för att fatta informerade beslut i demokratiska processer.

Demokratiaspekten är anledningen till att SULF driver frågan om att stärka grundlagsskyddet för den högre utbildningens frihet, som idag saknar skydd i regeringsformen. Starkt lagskydd är viktigt. Men inte tillräckligt. Även utbildningen ska grundlagsskyddas, såsom forskningen.

Förutom de hinder som lyfts fram professor Shirin Ahlbäck Öberg i skriften, ser SULF att ett av de största hindren mot demokrati och fri kunskapsförmedling är den höga andelen osäkra anställningar i akademin. Det gäller både de många tidsbegränsade anställningarna i början av karriären och det faktum att även tillsvidareanställningar i praktiken är osäkra. När pengarna tar slut, tar anställningen också slut. Att anställningarna i så hög utsträckning är osäkra för de personer som är samhällets kunskapsförmedlare är ett reellt hinder för att akademisk frihet ska kunna utövas i praktiken.

När forskare och universitetslärare är rädda för att utmana den rådande ordningen på grund av rädsla för att förlora sin anställning, minskar möjligheten att hitta nya och innovativa lösningar på problem. Osäkerheten kan också påverka förmågan att höja sin röst på arbetsplatsen och kan leda till en kultur av självcensur och rädsla för repressalier. Det kan tysta den fria och oberoende akademiska kunskapsförmedlingen. Det skulle slå hårt mot samhällsutvecklingen.

Därför är akademisk frihet viktigt!

Ladda ned skriften Om akademisk frihet här.
Den går också att beställa i tryckt form. Det gör du här.

Läs intervju med Shirin Ahlbäck Öberg i Universitetsläraren: Akademisk frihet temat på högskolesymposium

Fler nyheter