Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen SOU 2020:37

Remissvar

SULF avstyrker förslagen om minsta och högsta överhoppningsbar tid och förslaget om att man inte ska kunna höja sin ersättningsnivå under en pågående ersättningsperiod, SULF tillstyrker förslagen om att heltidsstudier ska kunna hoppas över även om man vid sidan om studierna haft tillgodoräkningsbara inkomster under ramtiden och att den lägsta åldersgränsen på 25 år för rätt till arbetslöshetsersättning vid avslutade studier tas bort. SULF föreslår att nuvarande regler vad gäller överhoppningsbar tid behålls men att de utökas på två punkter. SULF anser att den högsta åldersgränsen för arbetslöshetsersättning ska höjas så att den motsvarar gällande LAS-ålder.Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) överlämnar härmed sitt yttrande över rubricerad utredning.

Förbundet har valt att främst yttra sig över förslagen kopplade till förändringar i regelverket om överhoppningsbar tid samt ersättningsperiodens längd då de är de förslag som vi bedömer skulle beröra våra medlemmar mest.

Huvudsakliga förslag gällande överhoppningsbar tid

Utredningen föreslår dels att kortare tid än tre månader sammanhängande inte ska kunna hoppas över på grund av exempelvis sjukdom, föräldraledighet och studier. Därtill föreslår utredningen att man inte ska kunna hoppa över mer än totalt 36 månader.

SULF avstyrker förslagen om minsta och högsta överhoppningsbar tid. Skälet till det är dels att en minsta tid på tre månader sammanhängande skulle drabba personer som har en god förankring på arbetsmarknaden, men som på grund av en eller annan anledning gör ett eller flera kortare uppehåll i sitt arbete. Därtill kommer att dessa personer också kommer att få en kortare ersättningsperiod (se nedan). Personer som exempelvis drabbas av sjukdom, måste vara hemma med ett svårt sjukt barn under en tid, tar ut en kortare föräldraledighet eller fyller på sin kompetens med kortare studier kommer därigenom med de föreslagna bestämmelserna om överhoppningsbar tid att få lägre ersättning vid arbetslöshet än idag om uppehåller är kortare än tre månader. Det innebär i sin tur att man kan komma att avstå från att genomgå en kortare utbildning som hade ökat anställningsbarheten särskilt om man har en mer osäker ställning på arbetsmarknaden för att inte riskera lägre ersättning och en kortare ersättningsperiod vid en eventuell arbetslöshet. Det motverkar tankarna om det livslånga lärandet och kan inte vara förenligt med andra mål som uppställs om ett längre arbetsliv.

Omvänt skulle tidsgränsen kunna leda till att en person som vill försäkra sig om att frånvaron ska bli överhoppningsbar så långt möjligt ser till att uppehållet från arbetet blir minst tre månader för att säkra att det blir fråga om överhoppningsbar tid. Det kan motverka arbetslinjen.

Många av SULF:s medlemmar är doktorander. Det händer tyvärr relativt ofta att de inte hinner bli klara med sin forskarutbildning innan deras anställning som doktorand löper ut. De som är nära en doktorsexamen väljer idag ofta att fullfölja forskarutbildningen fram till examen och de kan då hoppa över den tid de bedrivit heltidsstudier utan anställning och erhålla arbetslöshetsersättning från den dag då forskarstudierna anses avslutade. Med utredningens förslag finns det en stor risk att många i den situationen istället kommer att hoppa av forskarutbildningen om man bedömer att såväl ersättningsnivån som ersättningsperioden kommer att påverkas negativt. Det leder till att de inte kommer att ta någon examen vilket är ett stort slöseri med de resurser samhället lagt ner på deras utbildning.

Vad gäller förslaget om att införa en maximal överhoppningsbar tid om 36 månader så motverkar det incitamentet för personer som under en tid har arbetat att gå över till längre studier. Många av de bristyrken som idag finns kräver längre utbildning än 36 månader. Förslaget skulle alltså kunna leda till att färre väljer att utbilda sig mitt i livet vilket vore olyckligt.

Ytterligare skäl till att 36 månader är en för kort tid är att man kan behöva kombinera olika typer av överhoppningsbar tid.

SULF tillstyrker förslaget om att heltidsstudier ska kunna hoppas över även om man vid sidan om studierna haft tillgodoräkningsbara inkomster under ramtiden. Förbundet anser dock att det ska gälla alla studier och inte bara studier om minst ett år för att stärka det livslånga lärandet.

SULF tillstyrker att den lägsta åldersgränsen på 25 år för rätt till arbetslöshetsersättning vid avslutade studier tas bort.

SULF föreslår att nuvarande regler vad gäller överhoppningsbar tid behålls (inklusive överhoppningsbar tid utan tidsgräns för den som följer med en person som arbetar utomlands med lön från Sverige), men att de utökas på två punkter. Mot bakgrund av ambitionen om ett livslångt lärande bör även deltidsstudier kunna vara överhoppningsbara om det är förmånligare för individen. Därutöver bör aktiviteter som genomförs enligt omställningsavtal, i likhet med vad som gäller för SGI-skydd enligt 2 a § förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst, alltid vara överhoppningsbar tid även för det fall aktiviteten inte är överhoppningsbar enligt andra bestämmelser. Detta då mer och mer fokus sätts på omställning framöver och där är parternas omställningsavtal en viktig resurs.

Huvudsakliga förslag gällande ersättningsperiodens längd

Utredningen föreslår att ersättningsperiodens längd kopplas till hur länge man arbetat. Detta för att stärka sambandet mellan anknytningen till arbetsmarknaden och ersättningsperioden. SULF vill här uppmärksamma att förslaget i kombination med förslagen om överhoppningsbar tid, kommer att leda till att även personer som under lång tid haft ett arbete och en har en stark anknytning till arbetsmarknaden inte bara kommer få en lägre ersättning utan även en kortare ersättningsperiod. Det skulle drabba den som arbetat länge men som under det senaste året exempelvis varit sjuk, varit föräldraledig, vårdat sjukt barn eller studerat i mindre än tre månader sammanhängande. Exempelvis skulle en person som arbetat under flera år, men varit sjuk en månad under det senaste året bara få 200 ersättningsdagar istället för 300 om samma person inte hade varit sjuk. SULF anser att detta är orimligt och att det bör säkerställas att dessa problem inte uppkommer vilket enklast åstadkommes genom att inte införa en minsta tid om tre månader för överhoppningsbar tid.

Övriga förslag

SULF avstyrker förslaget om att man inte ska kunna höja sin ersättningsnivå under en pågående ersättningsperiod genom att ta ett längre arbete med högre lön. Förslaget motverkar arbetslinjen.

SULF anser att den högsta åldersgränsen för arbetslöshetsersättning ska höjas så att den motsvarar gällande LAS-ålder (för närvarande 68 år).

Jämställdhetskonsekvensanalys

Utredningens förslag om överhoppningsbar tid och ersättningsperiodens längd riskerar att ge personer som varit exempelvis sjuka, föräldralediga eller studerande en lägre ersättning och därtill en kortare ersättningsperiod, alternativt leda till att de inte får någon ersättning alls efter längre studier eller annan längre frånvaro. Eftersom frånvaro på grund av sjukdom och föräldraledighet är vanligare bland kvinnor än bland män och fler kvinnor än män studerar i högre utbildning kommer förslagen att påverka jämställdheten negativt.

Mats Ericson,

Förbundsordförande

Fler nyheter