Sök efter:

Genomförande av det nya blåkortsdirektivet

Remissvar

SULF har avlämnat remissvar på förslaget till genomförande av det nya blåkortsdirektivet. EU-blåkort är en form av uppehållstillstånd som är förbehållet kvalificerad arbetskraft från länder utanför EU/EES/Schweiz och det ger innehavaren en del utökade rättigheter jämfört med ett arbetstillstånd. Kraven för EU-blåkort är bland annat att man har en högskoleutbildning eller lång yrkeserfarenhet samt en lön som för närvarande överstiger 55 650 kronor per månad.

Vi har utöver vårt eget remissvar medverkat i arbetet att ta fram ett remissvar som Saco avlämnat. Vi har i vårt eget svar påmint om att det problem som drabbar blåkortsinnehavare och som innebär innehavare av blåkort som får barn i Sverige inte får söka uppehållstillstånd för barnet utan att först lämna landet också drabbar innehavare av uppehållstillstånd för forskning. Vi föreslår därför att man i samband med implementeringen av direktivet åtgärdar detta problem för samtliga berörda grupper.

2023-05-31

REMISSVAR

Genomförande av det nya blåkortsdirektivet (Ds 2023:6)

Ert dnr Ju2023/00690

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, har givits möjlighet att lämna remissvar på denna promemoria.

SULF har deltagit i arbetet med att sammanställa remissvaret från Saco. Förbundet ställer sig fullt ut bakom det svar Saco inlämnar. I Sacos remissvar lyfts främst följande fram:

  • Saco är positiv till direktivets syfte, det vill säga att attrahera kvalificerad arbetskraft till Sverige och övriga länder inom EU
  • Saco framhåller att möjligheten för barn till föräldrar med blåkort att söka uppehållstillstånd från Sverige har glömts bort i promemorian
  • Saco välkomnar att ett bindande anställningsavtal ska finnas för att blåkort ska kunna beviljas
  • Saco framhåller att en lönetröskel är problematisk utifrån den svenska modellen med kollektivavtal där parterna har ansvaret för lönebildningen
  • Att handläggningstiden för blåkort borde vara densamma som i den nya modellen för högkvalificerad arbetskraft (30 dagar)
  • Saco framhåller att det är viktigt att medföljande familjemedlemmar ges möjlighet att arbeta i Sverige
  • Saco välkomnar förlagen vad gäller möjlighet att få status som varaktigt bosatt men framhåller att studier bör kunna medräknas samt att tid med uppehållstillstånd för forskarstudier även fortsatt ska tillgodoräknas fullt ut
  • Saco framhåller vikten av att blåkortinnehavare ska kunna få omställningsstudiestöd

SULF vill dock särskilt framhålla att det problem som drabbar föräldrar som har blåkort och får barn i Sverige och som innebär att de inte får söka uppehållstillstånd för barnet utan att lämna landet och ansöka från utlandet även drabbar de som har uppehållstillstånd för forskning enligt 5 b kap. utlänningslagen.

SULF utgår från att detta är ett rent förbiseende i lagstiftningsarbetet. Det finns exempel på att barn som fötts i Sverige har utvisats vilket i praktiken innebär att även föräldrarna utvisas även om de har ett gällande uppehållstillstånd. Detta drabbar inte bara berörda individer utan även deras arbetsgivare som under den tid föräldern tvingas åka utomlands står utan den viktiga kompetens som dessa personer besitter.

SULF utgår från att lagstiftaren kommer ta fasta på problemen vad gäller barn som föds i Sverige och att de åtgärdas samtidigt för de grupper som är berörda (forskare, blåkortsinnehavare och personer med ICT-tillstånd) då en gemensam lösning torde kunna tas fram som omfattar samtliga dessa grupper.

Avslutningsvis vill SULF framhålla att även sökande av uppehållstillstånd för forskning eller forskarutbildning bör ingå i den modell för högkvalificerad arbetskraft som Migrationsverket tagit fram med en handläggningstid om 30 dagar.

Jämställdhetskonsekvensanalys
Mot bakgrund av att kvinnor generellt tar större ansvar för barn så kan ovanstående problematik vad gäller ansökning om uppehållstillstånd för barn som föds i Sverige att riskera slå hårdare mot kvinnor än mot män och därmed vara ett större hinder för kvinnor i yrkeslivet.

Stockholm den 31 maj 2023

Lars Geschwind, förbundsdirektör

Robert Andersson, förhandlingschef

Fler nyheter