Sök efter:

Mer ändamålsenliga basårsbestämmelser

Remissvar

REMISSVAR
Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser
Ert dnr U2017/01171/UH

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har genom remiss, daterad 2017-03-
13, givits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående promemoria.

Promemorians förslag
I promemorian föreslås att kravet på att basåret ska följas av en viss preciserad utbildning ska tas bort. Istället ska antagning till basårsutbildning kunna ske tillsammans med antagning till en eller flera efterföljande högskoleutbildningar.
För studenten innebär förändringen att hen kan känna sig för under basåret för att sedan välja en av utbildningarna som hen är antagen till. För den som vill välja en helt annan utbildning eller söka sig till ett annat lärosäte är basåret behörighetsgivande och studenten hamnar vid ansökan i betygsgrupp II, som är en kompletteringsgrupp.
SULF:s synpunkter på förslaget

  • SULF tillstyrker promemorians förslag.

Akademisk utbildning av hög kvalitet ger studenterna verktyg att utveckla sitt kritiska tänkande och är avgörande för samhällets kulturella, vetenskapliga, ekonomiska och tekniska utveckling. En välutbildad befolkning är också en omistlig del i demokratin. SULF:s inställning är därför att det ska finnas många möjligheter för den som vill studera på högskolan och flera vägar in än direkt från gymnasieskolan. Att lärosäten får ökade möjligheter till en mer flexibel användning av basårsutbildning har potential att gynna studenter som kommer från en studieovan miljö. SULF tillstyrker därför promemorians förslag.

Jämställdhetskonsekvensanalys
SULF kan inte se att förslaget skulle ha några negativa konsekvenser för jämställdheten. Eventuellt kan större flexibilitet locka fler studenter till att göra mindre könsbundna studieval om möjligheterna efter basåret är bredare.

För Sveriges universitetslärare och forskare

Mats Ericson, SULF:s ordförande
Karin Åmossa, Chefsutredare

Fler nyheter