Sök efter:

Remissvar: Examenspremier till vissa lärare

I promemorian föreslås att det ska införas en tillfällig skattefri examenspremie för att locka fler studenter till ämneslärarutbildningen. SULF avstyrker förslaget då det inte kommer att råda bot på problemet och förutsätter att det läggs i byrålådan av den tillträdande regeringen.

Ert diarienummer U2014/4064/SF

Sveriges universitetslärarförbund (SULF) har genom remiss, daterad 2014-06-17, givits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående promemoria.

Promemorians övergripande förslag
Promemorian innehåller förslag på att införa en tillfällig (2015-2021), skattefri examenspremie för att locka fler studenter till ämneslärarutbildningar inom matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik och till utbildningarna till speciallärare eller specialpedagog.

Bakgrunden är att det råder brist på sökanden till dessa utbildningar.

SULF:s synpunkter på promemorian
SULF avstyrker förslaget med hänvisning till att det inte kommer att råda bot på problemet. Vi bedömer det som att anledningen till det låga söktrycket är att villkoren för lärare i den svenska skolan är dåliga, både vad gäller lön, arbetstid, möjlighet till karriärvägar och arbetsmiljön i stort. Problemet måste lösas där det hör hemma. Det är osannolikt att studenter skulle välja att utbilda sig till ett legitimationsyrke på grund av en engångspremie. Eftersom legitimation krävs för tillsvidareanställning som lärare finns det redan ett starkt ekonomiskt incitament för lärarstudenter att slutföra sin utbildning och begära ut examen.

SULF förutsätter därför att det här förslaget läggs i byrålådan av den tillträdande regeringen.

Om det är så att det finns extra resurser att lägga på lärarutbildningen föreslår SULF att de används till att förbättra kvaliteten i utbildningarna, särskilt genom en starkare forskningsanknytning och mer undervisningstid.

För Sveriges universitetslärarförbund

Git Claesson Pipping Karin Åmossa
Förbundsdirektör Chefsutredare

Remissvar
Fler nyheter