Sök efter:

Remissvar: Förslag om ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen

Remissvar

SULF har svarat på en promemoria där det föreslås att sökande med gymnasieexamen som vid urval på grundval av betyg delas in i urvalsgruppen för sökanden med betyg från gymnasieskolan ska dessutom indelas i en egen urvalsgrupp. SULF stödjer i huvudsak promemorians förslag, men föreslår smärre ändringar när det gäller tidsbegränsningen.

Utbildningsdepartementet
2013-04-26

REMISSVAR

Förslag om ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014-2016

Ert dnr U2013/2343/UH

Sveriges universitetslärarförbund (SULF) har genom remiss, daterad 2012-04-10, givits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående promemoria.

Promemorians förslag
Sökande med gymnasieexamen som vid urval på grundval av betyg delas in i urvalsgruppen för sökanden med betyg från gymnasieskolan ska dessutom indelas i en egen urvalsgrupp.

Förbundets synpunkter
SULF stödjer i huvudsak promemorians förslag, men föreslår smärre ändringar när det gäller tidsbegränsningen.

För elevernas rättssäkerhet är det viktigt att det råder politisk enighet om det betygssystem som används och att det är konstant över tid. I övergångsperioden från ett betygssystem till ett annat finns alltid en stor risk att de första årskullarna i det nya system missgynnas. Vi kan se att det finns en återhållsamhet hos lärarna att dela ut de högsta betygen, vilket delvis kan bero på en inledande osäkerhet om hur systemet ska användas. Konsekvensen av det är att elever riskerar att missgynnas vid ansökan till högre utbildning. Ett relaterat problem är att erfarenheten visat att det går ”inflation” i betygen. Därför är det rimligt att anta att elever ur kommande årskullar kommer att få en mer generös betygssättning. Detta problem kommer promemorians förslag inte åt.

De ändringar som föreslås ska enligt förslaget tillämpas vid antagningen till utbildningar som påbörjas efter den 31 maj 2014 men före den 1 juni 2017.

Med tanke på att många ungdomar väntar ett eller flera år med att påbörja sin utbildning gör SULF bedömningen att den tidsram som föreslås, 2014-2017, är väl kort. Vi föreslår istället att de nya bestämmelserna ska tillämpas vid antagning till utbildningar som påbörjas efter den 31 maj 2014 men före den 1 juni 2019. Detta med motiveringen att det tar sex år för två gymnasiekullar att komma igenom systemet.

SULF anser att det nuvarande antagningssystemet är oöverskådligt och bör ses över i grunden. Vi skulle därför vilja att regeringen tillsatte en utredning som kan ge förslag till hur ett framtida antagningssystem för högskolan bör utformas, som är både rättvist för studenterna och fångar upp de studenter som har störst möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. Ytterst är det en fråga om att utveckla unga människors potential så att Sveriges ekonomiska och kulturella konkurrenskraft kan stärkas. Detta för att demokrati och välfärd ska kunna garanteras i framtiden.

För Sveriges universitetslärarförbund

Git Claesson Pipping, förbundsdirektör
Karin Åmossa, chefsutredare

Fler nyheter