Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Remissvar: Förslag till direktiv om forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete

Remissvar

Förbundet välkomnar att doktorander i fortsättningen kommer att betraktas som forskare. Förslaget löser emellertid inte all problematik för tillresta doktorander och postdoktorer. SULF pekar också på det faktum att de anställningsvillkor som erbjuds gästforskare som kommer till Sverige många gånger inte är avtalsenliga trots att de berörda ofta är högt kvalificerade.

Justitiedepartementet

2013-05-03

REMISSVAR

Förslag till direktiv om forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete
Ert dnr Ju2013/2786/EMA

Sveriges universitetslärarförbund (SULF) organiserar doktorander, forskare och universitetslärare. I vårt arbete för våra medlemmar har vi flera gånger stött på problem för tillresta doktorander, forskare och universitetslärare. Förbundet vill mot bakgrund av detta lämna följande synpunkter på rubricerat förslag.

Förbundet välkomnar att doktorander i fortsättningen kommer att betraktas som forskare. Det kommer att lösa bland annat problemen med att uppehållstillstånd idag endast ges för ett år i taget som studerande trots att en forskarutbildning normalt tar fyra till fem år att genomföra.

Förslaget löser emellertid inte all problematik för tillresta doktorander och postdoktorer. Ett sådant problem är att doktorander och postdoktorer har svårt att få de förmåner de har rätt till hos Försäkringskassan. Tyvärr anses nämligen dessa forskare inte som arbetskraft utan finansieras med stipendier vilket ställer den utanför de sociala trygghetssystemen – trots att de arbetar sida vid sida med och med samma arbetsuppgifter som svenska doktorander vilka har anställning och omfattas fullt ut av trygghetssystemen.

En annan del av problematiken beror dock på att Försäkringskassan, enligt förbundets uppfattning, inte alltid förmått tillämpa regelverket på rätt sätt. Vi har ett flertal gånger fört ärenden som gäller detta vidare till domstol och fått rätt i principiella frågor. Först efter ett antal kontakter har de nu anpassat sina interna instruktioner efter detta. Vi är dock övertygade om att bedömningarna skulle underlättas om bestämmelserna om uppehållstillstånd för utländska doktorander förändrades. Ändå bättre vore om regeringen tydligt visade att man inte tolererar att utländska doktorander och postdoktorer utför sin forskning på radikalt sämre villkor än svenska forskare.

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma det faktum att de anställningsvillkor som erbjuds gästforskare som kommer till Sverige många gånger inte är avtalsenliga trots att de berörda ofta är högt kvalificerade. Ändå ges idag arbetstillstånd om lönen når upp till en viss miniminivå. Här anser förbundet att det vore bra om man ställde samma krav vad gäller anställningsvillkor för gästforskare som för andra arbetstagare då frågan om arbetstillstånd ska bedömas.

För Sveriges universitetslärarförbund

Robert Andersson
Förhandlingschef

Fler nyheter